Vkládáme a odkazujeme na další informace o dění v Lužici

04.08.2021

Jak jsme již informovali  >>>  INFORMUJEME... K vývoji a situaci v Zastupitelstvu v obci Lužice , odkazujeme dále na informace uveřejněné na webu obce Lužice:

Zároveň si dovolujeme upozornit, že zastupitelstvo není sice usnášeníschopné, ale ne z důvodu většinového kvóra (ze sedmi zastupitelů zbyli čtyři, tedy nadpoloviční většina, ale z důvodu, že počet zastupitelů poklesl pod 5, a tudíž musejí být nové volby).

A jen poznámka: copak se řada problémů neřešila rozhodnutím 4 ku 3?

A co je důležité i pro chod obce a jeho občany, že mandát ostatním trvá do nových voleb, ale jen pokud jde o  přijímání rozpočtových pravidel a stanovování rozpočtových provizorií. 

Takže příp. hrozby o chodu akcí či aktivit občanů jsou spíše v režimu manipulace ze strany končícího starostování.