VOLEBNÍ NABÍDKA MOST A LOM

1. Samospráva a státní správa

Participace - posílení přímé účasti občana na správě a rozhodování města

 • Činnost orgánů místní samosprávy a státní správy přiblížit co nejvíce občanům, zejména přímým zapojením do tvorby rozpočtu města, např. při uskutečnění projektů financovaných z městského rozpočtu (participace).
 • Efektivnější komunikace s veřejností, např. v rámci info-portálu "Za lepší Most" (nebo mobilní aplikace Zmapuj to), kam by občané posílali své návrhy, oslovením různých sociálních skupin (živnostníci, senioři, studenti, sociálně kulturní menšiny) a spuštěním info-portálu "Vaše priority", "Školní fórum" atd.
 • V návaznosti na předchozí body prohloubit a více podnítit zájem místní samosprávy o rozšíření digitálních služeb v oblastech jako je elektronická veřejná správa, zdravotní služby a cestovní ruch, a to prostřednictvím speciálních aplikací (Projekt WiFi4EU).
 • Trvající průhledná kontrola zacházení s veřejnými prostředky. Kontrolní roli občanů posílit ustavením osadních výborů.
 • Eliminace jevů jako korupce, úzce, zájmově orientovaný lobbismus, neprůhledná propojení politických a ekonomických zájmů, sledující převážně soukromý profit osob na různých úrovních správy i samosprávy; opatření takto prováděná v koordinaci s občany konzultovat a opírat o právní posouzení.
 • Ve spolupráci se zastupiteli, odborníky, školskými, sociálními zařízeními i společenstvími vlastníků bytových jednotek směřovat kroky motivující ke zlepšení úrovně mezilidských vztahů.
 • Princip poměrného zastoupení v orgánech města (výbory, komise) rozšířit o odborné a občanské zastoupení ve výborech a komisích města (politická participace v průběhu volebního období). S výsledky konkrétních činností pravidelně seznamovat jednání zastupitelstev, a také občany města.
 • Zkvalitňovat činnost Komise rady pro občanské obřady (do jejího čela volený zastupitel), např. větší úloha při koordinaci tradičních svátků, slavností nebo pietních akcí, při významných státních událostech. Tyto záležitosti pojmout v duchu celospolečenského zájmu spojeného s prohloubením informovanosti, kultury, tradic na celostátní i regionální úrovni. Angažovat v této oblasti např. muzea, galerie či knihovnu v Mostě. Ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě vytvořit např. stálou expozici o zaniklých obcích spojených s těžbou uhlí. Cílem je prohloubení tzv. historické paměti a sounáležitosti s regionem prostřednictvím historických souvislostí zaměřených také na současnost.

2. Sociální oblast, školství, kultura a sport

Vzdělání, výchova, sociální práce a kultura - méně sociálních rizik

 • Vyhodnotit a dále rozvíjet materiální podmínky pro činnost charitativních organizací a hnutí (Hospic Most, K-centrum, Diakonie, Mateřské centrum aj.), včetně racionálního přístupu k jejich financování na bázi Komunitního plánu sociálních služeb na léta 2019 - 2022; vytvořit společnou informační platformu mezi městem a zástupci těchto organizací směrem k větší propagaci, s ohledem na potenciální sponzorské aktivity a zájem občanů.
 • Spolupráci s organizacemi, jako např. ČČK, Svaz důchodců, Svaz invalidů, sportovní a mládežnické organizace a další koncipovat jako součást volnočasových aktivit. Zvýšit dobrovolný podíl těchto organizací uvnitř dětských a mládežnických organizací, např. se školními parlamenty; průběžně zprostředkovávat setkání s jejich zástupci na úrovni škol a školských zařízení.
 • Větší pozornost věnovat kvalitě života v sociálně problematických částech města a dopadům na občany bez rozdílu. A to z pohledu nejen jejich menší ochoty či schopností se přizpůsobit většinově přijatým sociálním podmínkám, ale i z pohledu "institucionalizované pomocné ruky solidární většiny". Bez důsledné a náročné kontroly dodržování zákonů, vymahatelnosti práva (stejná práva, stejné povinnosti), koordinace státu a Ústeckého kraje nemůže být tato problematika řešena.
 • Podpořit také rodinnou politiku v rámci komunální sféry. S ohledem na stav, veřejný zájem a zejména potřeby rodiny vyhodnotit a stanovit záměr k opravě a úpravě předškolních zařízení. Zohlednit dispozice na území města. Koordinovat tuto činnost s volenými zástupci na celostátní úrovni, ve vazbě na legislativní úpravy.
 • Jednou z cest řešení sociální problematiky na úrovni města je větší podpora konceptu sociálního bydlení. Vyvinout proto tlak na místní i centrální politickou reprezentaci na přijetí zákona o sociálním bydlení.
 • Rostoucí chudoba oslabující kvalitu života nemalé části populace v Mostě nás vede k tomu navrhnout zapojení se do systému oběhového hospodářství snižujícího plýtvání potravinami.[1] Příkladem může být ve spolupráci se sociálními a charitativními organizacemi zřizování na území města tzv. sítě komunitních chladniček pro uchování potravin a omezení plýtvání s nimi.
 • Vzhledem k nárůstu rizikových faktorů na mosteckých školách, především chování, vzájemné vztahy, vystupování a jednání zmapovat situaci, vyhodnotit příčiny a jejich nositele. K řešení je přitom třeba využít všech dostupných nástrojů - pedagogických, intervenčních, sociálních i trestněprávních. S ohledem na vážnost situace průběžné monitorovat nejrizikovější místa (školy), včetně fyzické přítomnosti intervenčních pracovníků ve školách v průběhu vyučovacího dne (koordinace město, městská policie, škola i odpovědní zástupci žáků).
 • Pro optimalizaci základních škol a předškolních zařízení musí být záměrem nejen finanční úspora za každou cenu, ale především zajištění kvalitní výuky a výchovy dětí, zasadit se v maximálně dostupné míře o projekty modernizace a údržby budov základních a mateřských škol a jejich okolí, s možností využití jejich zázemí pro sport a volný čas dětí.
 • Zintenzívnit kroky vedoucí v rámci dalších škol k zavádění pracovního vyučování zohledňujícího základní dovednosti z praktického života - dílny, pěstitelské činnosti, sociální činnosti, počítačová a finanční gramotnost (úroveň ověřovat praktickými cvičeními).
 • K úvaze dát podporu zřízení samostatné veřejné vysoké školy; lépe využít stávající kapacity odborných škol se zaměřením na technické obory, obory podnikatelsko-manažerské, sociálně pomáhající a výuku cizích jazyků.
 • Na území Mostu umístit dostupné lavičky s mobilním dobíjením a veřejnou, autorizovanou Wi-Fi. Lavičky by měli i nadále sloužit k odpočinku (senioři, maminky s malými dětmi atd.).
 • Podporovat rozvoj kultury ve městě zkvalitňováním součinnosti mezi rozhodujícími subjekty, jako Městské divadlo, Městská knihovna, Muzeum, Galerie, SVČ, hrad Hněvín, kulturní agentury i jednotlivci apod.
 • Rekonstruovat a modernizovat KD Repre, do něj přesunout nejen městskou knihovnu. Zabývat se i dalšími volnočasovými místy a zařízeními - např. park "Střed" u Sportovní haly v Mostě, zařízení na Resslu aj. Jejich změny realizovat pod větší kontrolou veřejnosti. Záměry o změnách těchto míst a zařízení otevřít široké, organizované diskuzi odborné a veřejné. Např. právě v duchu participativní účasti občanů na záměru a realizaci. Apelovat na vedení města, aby se více aktivizovalo k využití spolufinancování (regionální operační programy, evropské finance, soukromé finance atd.) těchto míst a zařízení.

3. Životní prostředí

Životní prostředí - vizitka zdravého rozumu

 • Motivovat větší zájem občanů o stav zeleně, čistoty, pořádku ve městě a v jeho nejbližším okolí ("aktivní občan" - viz Aarhuská úmluva) - jde o kulturnost, životní prostředí, ale i o zdraví každého z nás.
 • Kvalifikovaně připravovat město a jeho okolí na probíhající změnu klimatu (adaptační strategie), tj. používání propustné dlažby (městské povrchy), rozšiřování stinné zeleně, utvoření tzv. pocitové mapy horka, citlivé hospodaření s vodou (inventarizace zeleně a mapování přírodních zdrojů vody).
 • Vytvořit tzv. zazeleněná prostranství; využít stávající zařízení (parky atd.) v majetku a správě města, které by sloužily k odpočinku a ozdravné funkci. Fond parků nerušit, ale průběžně opravovat a přizpůsobovat k potřebám dětských her, odpočinku a trávení volného času. Do těchto aktivit zainteresovat občany města, příp. zástupce bytových samospráv, a to dohledem nad fungováním, částečnou správou a s podílem na úpravách těchto prostor (odpovědný pracovník za údržbu volnočasových zařízení apod.).
 • Pro části města s největší koncentrací a pohybem lidí zřídit tzv. chytré koše (uvnitř je zabudovaný lis poháněný solární energií) na třídění odpadu (plast a papír). Pořádek ve městě celkově posílit rozmístěním nádob na odpad, nejlépe s možností třídění.
 • Aktivně řešit stav přemnožených holubů a strak ve městě.
 • Zvážit šíření tzv. vegetace na konstrukcích (zelené střechy, střešní zahrady, vertikální zahrady, pnoucí dřeviny), což by posílilo zájem a starost občanů o vzhled nejbližšího okolí a mohlo mít pozitivní ozdravný i sociální (pracovní) dopad z hlediska péče o vegetaci.
 • Průběžně a v koordinaci s bytovými samosprávami zorganizovat dotazníkové šetření mezi občany za účelem revitalizace kvality sídlištního života (např. o výsadbě stromů, rozšíření zeleně, umístění dětských hřišť nebo renovaci stávajících, o průjezdnosti sídlišti, parkování, ale i o zlepšení podmínek pro setkávání lidí, zajištění soukromí a bezpečnosti, zlepšení podmínek pro domácí mazlíčky atd.).
 • Koordinovat společná setkání odborníků a širší veřejnosti na téma permakultury, tzn. myšlenkové koncepce a souboru praktických návodů sloužících k vytváření a realizaci udržitelného designu, ten se může týkat lidských sídel a jejich okolí, zahrad, zemědělských systémů, měst i celých regionů, ale také utváření lidských společenství (zdroj: https://www.permakulturacs.cz/ )
 • Připravit preventivní environmentální vzdělávací akce pro občany města, za účelem podnícení jejich většího zájmu o celkový kulturní vzhled svého okolí; v tomto směru je nezbytná role bytových samospráv, kdy kultura bydlení nezačíná a nekončí zavřením domovních dveří, ale je odrazem působení na prostředí vně i uvnitř nás, jejich vzájemného vlivu.
 • Zorganizovat v rámci ZŠ a bytových samospráv soutěž pod záštitou Magistrátu města Mostu o údržbě a pořádku v okolí škol a bydlišť pod názvem "Čistota baví, špína vadí!"
 • Školy a další zařízení získat pro přímou účast dětí, mládeže i ostatních v projektech pečujících o zelená či květinová prostranství ("Osvoj si kus zeleně"), zlepšujících vzhled okolí i města.

4. Volnočasové aktivity, bezpečnost lidí, ochrana jejich zdraví a majetku

Naše lhostejnost - naše příští oběť

 • Experimentálně vytvořit "komunitní centrum" (samosprávný teenagerský klub) jako nástroj prevence kriminality, v němž by se organizovala zejména mládež, tzv. teenageři (skupiny mezi 12-18 lety). V něm by měli své kontrolní a konzultační pravomoci jak zástupci města, tak organizací, odborníci z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky. Princip sdružování by byl specifický, s ohledem na zájmové a motivující aktivity mladých lidí; spolufinancování města, sponzorů z řad soukromých osob, kraje, státu, příp. projekty z evropských fondů. Vytvořit zázemí pro různě sociálně situované skupiny mladých, role tzv. neformálních vůdců, jejich samostatné fungování směrem k budoucímu uplatnění ve školách, v zaměstnáních, rodině, společnosti. Cílem těchto aktivit je snížit růstový potenciál tzv. sociálně rizikových jevů a skupin. Za aktivní účasti města představit veřejnou webovou prezentaci o těchto aktivitách, s možností přispívat na tyto stránky z řad mládeže.
 • Prostředky určené na sport v rozpočtu města prioritně a vyváženě směřovat k jednotlivým subjektům, na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže; více provázat s oblastí volnočasových aktivit. Vyhodnotit a předložit záměr o podpoře vrcholového sportu na úrovni města Mostu. Zohlednit také co možná nejširší účast dětí a mládeže na těchto aktivitách jako prevenci rizikového chování a sociálně patologických projevů.
 • Podporovat vznik širšího volnočasového projektu v koordinaci města, SVČ, dětských a mládežnických organizací, za účasti také zástupců odborné veřejnosti, ZŠ a středních škol, Dětského domova, Hipodromu Most, EQI Svinčice, areálu Ressl, hradu Hněvín, Městského divadla, Městské knihovny, Centra rozvoje turismu aj., příp. sponzorů.
 • Větší angažovanost SVČ směrem k organizaci aktivit seniorů.
 • Vzhledem k růstu kriminality dětí na Mostecku (89 činů dětí do 15 let, které nejsou trestně odpovědné v r. 2017) provádět městskou policií pravidelnou kontrolu dětí (jednotlivců a skupin), které se během všedního dne - v době školní docházky - nacházejí bez doprovodu dospělé osoby ve veřejných zařízeních (nákupní centra, ulice, veřejná zařízení, jízda načerno atd.). Informace uchovávat v elektronické podobě za účelem ověření a příp. recidivy a dát na vědomí rodině (pěstounům), škole atd. Režim sankcí nastavit včetně dopadů týkající se sociální situace rodiny či osob, v jejichž péči se dítě nachází.
 • Posílit činnost městské policie s ohledem na prevenci a vedení občanů k pořádku, dodržování zákonů a vyhlášek, represivní formu (pokuty, restrikce zasahující a omezující sociální status jednotlivce a skupin) používat při výrazném či opakovaném porušení zásad občanského soužití, zákonů a vyhlášek.
 • Městská policie nejvíce poslouží občanům Mostu fyzickým a pravidelným pohybem v jeho ulicích.
 • Zavést průběžné projektové aktivity zaměřené na laickou kynologickou veřejnost v duchu "Vychovaný a bezpečný pes je vizitkou svého pána".
 • Zvýšit četnost a pravidelnost akcí městské policie zaměřených na kontrolu dodržování pořádku a čistoty, sběr psích exkrementů, prevenci vandalismu na městském majetku, majetkových hodnotách obecně apod.
 • Podporovat informovanost o postavení a úkolech policejních složek k prohlubování občanského a právního vědomí občanů města.

[1] "Povinnost vyplývá z novely českého zákony o potravinách a tabákových výrobcích, která platí od ledna 2018. V současné době funguje systém darování potravin na dobrovolné bázi. Záleží na jednotlivých prodejcích, zda se rozhodnou posílat kamiony s přebytečnými výrobky z regálů do skladů potravinových bank." (zdroj: https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/1184822/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=136)

copyright hnutí OMMO

Informovanost a správa města - konec vlády strachu

1. Jsme pro posílení prvků přímé demokracie na úrovni organizace a rozhodování (participace) občanů o dění ve městě Lom.

2. Uskutečnit dotazníkové šetření mezi občany Lomu žijících v obytných domech (bytech) - vlastníci, nájemci - za účelem zjištění jejich názorů na zlepšení životních podmínek v daném místě (např. rozšíření zeleně, výstavba nových dětských hřišť nebo renovace těch stávajících, parkování, ale i zlepšení podmínek pro setkávání lidí, zajištění soukromí atd.).

3. Vytvořit podmínky pro ustavení osadních výborů (v horizontu do konce roku 2020) z důvodů zapojení občanů do rozhodování o správě města Lom.

4. Zprůhlednit prodej zbylého městského majetku a pozemků fyzickým i právnickým osobám. O těchto záměrech předem informovat na veřejných setkáních s občany.

5. Pomocí mobilních aplikací (např. Zmapuj to) umožnit občanům elektronicky přispívat náměty a podněty týkající se kvality života v Lomu. Na příspěvky průběžně reagovat na základě diskuzí v rámci jednání zastupitelstev.

6. Revitalizace (obnova a zlepšení) chátrajících částí města, včetně budov, prostředí, a s větší účastí Technických služeb města Lom (včetně zapůjčení techniky a nářadí nezbytných k obnově a opravě nemovitostí). Uskutečnit konkrétní kroky k vytvoření revitalizačního záměru na úrovni města (spolupráce města, občanů i soukromých vlastníků).

7. Poskytovat odbornou a bezplatnou poradenskou službu při řešení finanční a sociální situace jednotlivců a rodin. Tzn. určit v případě pomoci kontaktní místo, nejlépe na městském úřadě v uvedený den a hodinu, omezit tak další zadlužování, nárůst chudoby a sociálních nerovností ve městě).

8. Pokračovat v rekonstrukci a opravě místních komunikací, včetně záměru o vytvoření nových parkovacích míst.

Čistější a kulturnější prostředí města a okolí

1. Chceme čisté město, bez odpadků. Prosadit přísné postihy (finanční nevyjímaje), zejména tzv. černých skládek, volného odhazování odpadků v ulicích a na veřejných prostranstvích. Rozmístit větší počet odpadkových košů, pravidelný úklid částí města Lom (řešit např. v rámci veřejně prospěšných prací, ale společných úklidových akcí občanů, spolupráce se školou apod.).

2. Do programu širší veřejné občanské diskuze dát téma na podporu myšlenky "Občané Lomu pro méně odpadu", jejímž cílem by bylo organizované a účelné nakládání s odpadem všeho druhu.

3. Obnova a příp. rozšíření minimálních oddychových zón, včetně laviček a nádob na odpadky. Pravidelná kontrola těchto míst MěP a postihy všech, kdo pořádek a klid narušují.

4. Lavičky využít k zavedení dobití mobilů a veřejné, autorizované Wi-Fi.

5. Vybudování dětských hřišť. Jejich pravidelná kontrola a údržba (např. v rámci veřejně prospěšných prací atd.).

6. Zapojení občanů, dětí, mládeže (např. ZŠ i MŠ, ale i seniory) do zvelebení částí města Lomu (pod názvem Můj kousek zeleně, Můj kousek půdy).

Sociální, zájmové a volnočasové aktivity

1. Podpora zájmových a volnočasových aktivit, např. činnost Kroužku hasičů pro děti a mládež (při využití dobrovolných hasičů v Lomu).

2. Rozvíjet možnosti pro sportovní aktivity občanů a za účasti zájmových organizací, např. včelaři, mladí kynologové, dobrovolní hasiči, ale i sportovní oddíl šipkařů nebo hráčů kulečníku. Pořádat pravidelné soutěže spojené s odměnami a širší propagací aktivit.

3. Možnost pronájmu Kulturního domu v Lomu místním společenským a zájmovým organizacím.

4. Obnovit tradiční lomské slavnostní příležitosti, např. Lomská pouť a farmářské trhy na náměstí Republiky.

5. Podpora starých a osamocených občanů města.

copyright hnutí OMMO


OMMO - hlas pro občana