Ze setkání s občany v Lomu

09.01.2024

Dne 6. 12. 2023 proběhlo setkání členů a sympatizantů politického hnutí OMMO – Občané městu, město občanům, podílejících se na fungování a chodu města Lom. Záměrem schůzky bylo zjistit, jak hnutí OMMO v Lomu daří naplňovat volební a programové body, včetně zhodnocení práce v kontrolním a finančním výboru, a v komisích rady města Lom. V rámci diskuze rezonovala témata týkající se:

ZŠ Lom: nízký počet žáků, zapojení školy do projektů, vybavenost školy a oprava fasády, kvalifikovanost pedagogického sboru.
Využitelnosti dětských heren Permoníček a Loučňáček.
Záměr využití budovy č. 475 (budova bývalého pensionu v dolní části Lomu).
Rozpočet města a plánované záměry
Lom, zdroj internet
Lom, zdroj internet

Na základě reakcí všech přítomných vyplynuly konkrétní návrhy k prodiskutovaným bodům. 

Konkrétně: 

pracovat na zkvalitnění vzdělávacích služeb v našem městě a zaměřit se více na podporu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom a usilovat o její modernizaci, včetně postupné opravy venkovní fasády. 

Usilovat o znovuotevření dětské herny Loučňáček (kolaudace objektu) a podpořit podnikatelské záměry v objektu dětské herny Permoníček (volnočasové aktivity v odpoledních hodinách, kreativní činnosti, dětské dílny apod.). 

V rámci záměru dalšího využití budovy č. 475 (objekt bývalého pensionu) podpořit vznik projektové dokumentace, bez které není možné zapojit se do dotačních výzev.

V rámci diskuse byl kladen velký důraz na podporu, revitalizaci a vznik nových dětských hřišť (např. oprava "bílého hřiště" v ulici novostaveb v Loučné, nebo znovu-zprovoznění dětského hřiště v ulici Havlíčkovo náměstí). 

Zájem o dění v Lomu zcela jistě mezi občany převažuje, stejně jako ochota realizovat žádoucí změny, 

Za ochotu setkat se a podporu děkujeme.

M. Dancso

zastupitel