Z velké slávy spíše ještě větší rozpaky, možná jen další problémy

06.07.2020

V Mostě údajně řeší problémy s tzv. problémovými nájemníky, jak se lze dočíst např. https://sever.rozhlas.cz/most-se-chce-domluvit-s-majiteli-bytu-na-vypovedich-pro-problemove-najemniky-8242686  .

Od "vesnice pro lůzu" přešla část mosteckého zastupitelstva mající své zastoupení také ve Výboru zastupitelstva města pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů k poněkud zvláštnímu kroku ohledně řešení bydlení problémových nájemníků.

V článku se dočtete o tom, jak to chtějí v Mostě realizovat, přitom se ale nelze oprostit od úvah o souvisejících rizicích, která by z podobných opatření plynula.

Nejdříve si dovolím upozornit na některé skutečnosti, k nimž docházelo a dochází, a které jsou také jednou z hlavních příčin nedobrého stavu. Mám na mysli především fakt obchodování s byty, potažmo s tolik diskutovanou chudobou vedoucí k postupné deprivaci jednotlivců a skupin obyvatel na úrovni obcí a měst. Hovoří-li proto zástupci města Mostu o řešení, je třeba eliminovat tento výrazně působící a opakující se fenomén, kdy se z důvodů lukrativních cen bytů daří některým "podnikavcům" pořídit si až několik desítek takových bytů a z nich kumulovat zisk. Mám na mysli např. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-zednik-jiri-pospisil-ods-top-09-nakupovani-bytu-pronajem-mostecko-severni_1807190600_haf  , tedy podobně zainteresované "obchodníky s chudobou". A z vlastní pozorované zkušenosti mohu posloužit svědectvím o tom, jak podobní majitelé bytů fungují ve vztahu k nájemníkům a jak jednají, mají-li byty uvnitř správních jednotek, jako jsou SVJ apod. Může to znít cynicky, ale převažujícím důvodem, proč lidé z míst mimo Most a jeho okolí skupují v těchto místech byty, je především ZISK, který překryje i to, že jim už vůbec nejde o nějakou kvalitu vztahů a výhled, s jakým se v daném místě tito lidé uplatní a co se děje, jde-li právě o lidi z různých důvodů "problémové". A prosím, stále si myslím, že "chudoba cti netratí"!

Mimochodem, město Most tímto krokem vlastně ukazuje, že se na jeho území již dlouhodobě děje také "obchod s chudobou", realizovaný určitými lidmi, skupinami, a fakticky také tolerovaný. Někteří z nich dokonce v zastupitelstvu sedí nebo takové subjekty, které takto konaly a konají, zastupuje (žel nejen SMM).

A nyní k rizikům, která mohou a vybízejí k dedukci na základě takových formulací https://sever.rozhlas.cz/most-se-chce-domluvit-s-majiteli-bytu-na-vypovedich-pro-problemove-najemniky-8242686  :

  • doporučení směrem k pronajímatelům (vlastníkům) takových bytů k ničemu nezavazuje, fakticky téměř nic neřeší v rovině změny;
  • co budí více než rozpaky je, že "Pronajímateli bude navíc město v době, než se takový nájemník najde, platit nájem samo.", protože učteme-li 700 bytů v Dobnerově ulici - "Podle dat, kterými město Most disponuje, je v Dobnerově ulici z celkově více než 700 bytů pronajímaných zhruba 50 %.", pak může jít až o 350 bytů a z nich by se město uvolilo k placení nájmů pronajímatelům...??? Nabízí se otázka např. jak dlouho by tento režim chtěl Most realizovat apod., navíc krok zřejmě v přímém rozporu s tzv. nedovolenou podporou přísně ze strany EU sledovanou;
  • město by pomáhalo vyhledávat "bezproblémové nájemníky" vlastníkovi bytu. Již v této fázi se může projevovat diskriminace těch, které - a kdo - bude označen za toho, kdo bude či nebude vhodný a co když i ten (ti) se vzhledem k ekonomické a sociální situaci na Mostecku dostanou do složité situace. Chudoba a příp. problémy z ní plynoucí nás jako občany nemůže diskvalifikovat při realizaci práv a svobod plynoucích z Listiny základních práv a svobod. Město by však mělo bránit rozvoji "obchodování s chudobou a praktikami", které vedou k problémům a až trestné činnosti. Tzv. "sociální inženýrství", kterého se navrhovatelé dopouštějí, vždy většinou ukazuje na absenci (ne)znalosti zákonů a jejich aplikace na "poněkud zvláštní" řešení právě sociálně patologických jevů.

A co je možné už nyní:

  • problémy způsobené občany je možné postihovat na základě zákonů dnes, a stále,
  • vlastníci (pronajímatelé) mohou ukončit smlouvy s nájemníky, kteří nejsou schopni zákony dodržovat již nyní,
  • od věci není ani to, že není-li možné jinak, mělo by město vejít do řešení problémů se samotnými vlastníky, jsou-li dosud neteční a eskalace stavu jim tzv. leží na srdci až např. v den, kdy měla být deponována na jejich účet příslušná částka nájmu,
  • a zcela zásadní věc-na úrovni centrální by měl být konečně přijat zákon o sociálním bydlení, protože již dnes se např. "V bezdomovectví, tedy bez střechy, bez bytu, v nevyhovujícím a nejistém bydlení se nachází 83 000 lidí a dalším hrozí jeho ztráta. Ceny domů a bytů se v Česku meziročně zvýšily o 13,3 procenta. Máme 4. nejvyšší náklady na vlastní bydlení v poměru k příjmům v EU. Nájemné v Česku zdražuje 2x rychleji, než rostou mzdy, zatímco je téměř milion lidí v ČR pod hranicí příjmové chudoby a podobné množství - děti nevyjímaje - je zatíženo exekucemi." (zdroj: https://socialnibydleni.org/zakon-o-socialnim-bydleni  ). Pokud se Most dokázal "proslavit" jen tím, že navrhl "vesnici pro lůzu", "kontejnerové bydlení" či všeliká "konečná vy-řešení problémových občanů" zřejmě bude i nadále sklízet plody dosavadního přehlížení či dokonce spolupodílení se "některých autorit" Mostu na tomto procesu.

Být něčeho "vlastníkem" je kromě o ZISKU také o ODPOVĚDNOSTI, která zavazuje. A v ní - jistě nejen v Mostě - spočívá většina problémů s chudobou, sociální vyloučeností a trestnou činností.

H. Svobodová