Vy ještě nemáte DOST?! Je toho už dost, co by mělo mít DOST!

11.06.2020

Názory, komentáře,

s nimiž nemusíte souhlasit, ale můžete si je přečíst

Tento poněkud dvojsmyslný slogan byl leitmotivem zatím posledních aktivit a protestů Milionu chvilek pro demokracii proti stavu české politické scény a proti vládnutí A. Babiše, premiéra ve střetu zájmů a s diskutabilní minulostí coby agenta StB. Vláda krokem ministra zdravotnictví A. Vojtěcha učiněným doslova na poslední chvíli udělala "vstřícný" krok. Asi necelé tři hodiny před konáním demonstrace svolané do Prahy na Staroměstské náměstí povolila konání demonstrací s počtem nad 500 osob. 

Zřejmě se i povedlo, demonstrace se prostě nemohla vydařit a řada lidí z regionů, kteří se chystali do Prahy jet a vyjádřit svůj nesouhlas s "firemním" fungováním A. Babiše, neodjela. Ku cti organizátorů z Milionu chvilek pro demokracii budiž řečeno, že samotná účast na "Staromáku" nebyla propadákem a ve více než 150 místech ČR se narychlo sešla rovněž shromáždění s účastí poplatné tradicím a charakteru jednotlivých míst. 

Jedno z nich se konalo rovněž na 1. náměstí v Mostě. Zde se na Most, "vycvičenost" zdejších občanů nejprve předlistopadovými velkolepými akcemi, následně ODS samotné nebo v různých koalicích, přes "podnikatelsko-družstevního molocha" Sdružení Mostečané Mostu, až po současný subjekt ProMost (narychlo sestavovaný před volbami) sešla docela slušná účast cca 150 lidí. Ke škodě, nad níž zřejmě bude mávnuto rukou, se ukázalo, že neochota části současné opozice zastupitelů z koalici SZ a Pirátů, kteří nejdříve zahájili a za krátko vlivem "třetích osob" ukončili "koaliční námluvy" s politickým hnutím Občané městu, město občanům (OMMO) v r. 2018, přináší své ovoce. Shromáždění, které se dle slov hlavního organizátora a svolavatele, zastupitele města za SZ, nakonec na poslední chvíli konalo, a proto se nepodařilo zajistit ozvučení. Škoda, OMMO by dokázalo prostor vlastní technikou ozvučit, buď mobilní rozhlasovou aparaturou na autě nebo, což by pro danou potřebu bylo dostatečné, přenosným výkonným bateriovým amplionem. Takto byla demonstrace spíš "tichým" shromážděním. Byla jakýmsi pokusem o happening studentského majálesového střihu než vážnějším, rozhodnějším a jistě oprávněným vyjádřením nesouhlasu s vládou A. Babiše. Ústřední motiv slovy DOST! s plody vlády na čele s vyšetřovaným premiérem ve střetu zájmů tak nějak zanikl. Místo vlastního pohledu a názoru organizátorů, potažmo dalších účastníků byl nahrazen přečtením podkladu od Milion chvilek pro demokracii. Některá rádoby humorná lidovost přednášená vystupujícími, např. mladíka snad ze Vtelna mohla možná oslnit jeho přítomné kamarády. Občas z davu zazněly nesmělé hlasy po konkretizaci toho, co dělat. Jeden byl vpravdě velice aktuální a volal po jasnějším programu a věcnosti.

Mluvil mi z duše. Kdysi, v době vzletu a rozmachu občanských aktivit, na jejichž prezentaci do vlastního zviditelnění stála ekonomka I. Švihlíková, jsem dostal možnost promluvit k mnohem početnějšímu shromáždění nespokojených představitelů různých občanských iniciativ na Karlově náměstí v Praze. Věděl jsem, co by přítomní chtěli slyšet, co by je dostalo tzv. do transu a tleskali by jako pominutí. Otevřeně jsem jim řekl, že to ale neudělám. Po dalším slovech mumlali, aby nakonec většinou souhlasili s tím, co jsem jim navrhoval. Bylo to v podstatě, jestli si pamatuji, toto: 

"Účastníci shromáždění na náměstích mají radost z toho, jak jsou ve vzájemné sounáležitosti, jak se spojují proti těm mocným, které žel ale volili. Myslí si, že ti mocní nějak podlehnou optice davu na ulicích a dají občanům větší šanci na přímou demokracii. Nemylte se, listopad 1989 se nebude z různých důvodů opakovat. Minimálně proto, že dostal do sedel většinu těch, po nichž chcete, aby se o moc s občany podělili. Nechceme-li jen, aby nám, resp. do médií sdělovali svá moudra, jak souhlasí s tím, aby se lidi shromažďovali a demonstrovali, že na to mají právo, pak se musíme organizovat, vstupovat do politické soutěže a účastnit se voleb jako kandidáti, získat mandáty. Na druhé straně dokázat mnohem více využívat již současnou platnou legislativu a zasadit se o prosazování tzv. přímé, nikoliv jen zastupitelské formy demokracie. Požadovat na komunální úrovni větší zapojení a zastoupení občanů v kontrolních, ale i iniciativních a poradních orgánech zastupitelstev obcí a měst."

Demonstraci v Mostě šlo o tuto věcnost obohatit. Měli k tomu šanci organizátoři, zastupitelé SZ a Pirátů. Jak? Kdyby znali a měli zažitý zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, mohli alespoň slíbit, když tak dosud neučinili a nečiní, že se zasadí o ustavení osadních výborů jako nástroje oné přímé, resp. přímější demokracie, než je ta zastupitelská. Ony tyto iniciativní, poradní a v podstatě i kontrolní orgány zastupitelstva mají ze zákona celou řadu práv - mohou předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy na týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. A požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno. Vím, jsem asi nivní. Vždyť právě to by současným zastupitelům, třeba i těm svolavatelům demonstrace vadilo nebo mohlo vadit, aby jim do toho někdo kecal, že? A o skutečném participativním rozpočtu, nikoli o tom paskvilu, o který se v současné době jako skoro o svém objevu snaží současné vedení města Mostu, dáme třeba řeč příště.

Ovšem, co ještě musím komentovat, je samotný "neotřelý" závěr demonstrace. Ten režíroval, kdosi z hloučku jejích organizátorů. Vzpomněl jsem si v tu chvíli na již legendární český film "Marečku, podejte mi pero", kde byla jednou z mnoha hlášek - tato: "Pane profesore, zazpíváme si..." Ten hlas z hloučku zazněl skoro stejně - "pojďme, vyfotíme se". Nebyl nakonec toto ten hlavní záměr organizátorů demonstrace? Shrnu: prostě nadšeným amaterismem se Andrej Babiš porazit nemůže a taky nedá!

Jé, málem bych zapomněl, že jsem slíbil také informaci z prvého projednávání návrhu na zrušení spolku/sdružení SMM u KS v Ústí n. L. Jednání mělo skoro standardní průběh. Po úvodních vystoupení dvou advokátů zastupujících 4 podavatele a advokáta účastníka řízení (žalovaného) nastínil předsedající filosofii procesního postupu projednávání celé kauzy. Byly komentovány důkazy a přidány další, v podstatě "dodané" vyjádřením advokáta účastníka řízení, což předsedající docela vtipně komentoval, že "podavatelé jsou jím docela slušně vybavováni důkazy". Jinak tam snad ani moc veselo nebylo, což je správné. Bylo to konečně soudní jednání v té řadě první, a to o veselí není. Jen advokát účastníka řízení pobavil svou neznalostí mosteckého prostředí, když konstatoval, že je sice z Mostu, ale jednoho z podavatelů vůbec nezná a neví, že by v Mostě byl politicky činný. Ale co od také čekat jiného, že? Perličkou na tomto "nepečeném dortu" advokáta účastníka řízení (ve prospěch SMM) bylo, že sám sebe usvědčil čtením z volebního zákona, že jej nezná, resp. nechápe čtený text. Nakonec se musel omluvit soudu i kolegům protistrany, že za volby do zastupitelstev obcí se opravdu žádné finance stranám nehradí a zastupitelé za to neberou "ty peníze" jako poslanci či zastupitelé kraje. 

V. Balín, účastník demonstrace na 1. náměstí v Mostě 9. 6. 2020 a jednatel OMMO