V. Balín: Dohady kolem naplnění volebního práva se jeví spíše jako tzv. „vrtěti psem“

04.08.2020

Chápu, že nervozita vyplývající ze současné situace trvající od března 2020 cloumá "majestáty" politiků. Záměrně nepíši ústavních činitelů, protože jejich chování a jednání nesvědčí o tom, že jim leží na srdci duch Ústavy ČR a dalších zákonů. A kdo ví, dle vyjadřování většiny z nich bych poznamenal, a kdo ví, zda je znají.

Vymysleli jakési 4 varianty možné účasti lidí pobývajících v době voleb v karanténě a nyní o nich "zasvěceně diskutují, přou se, snášejí své argumenty..." Cíl je jasný, co nejlépe uspět u voleb, neztratit svůj vliv v krajských zastupitelstvech a senátu. Zejména účast v krajských zastupitelstvech je pro ně lukrativní. Nejenže je za mandát slušná finanční částka, ale na této úrovni se rozhoduje o rozpočtech v řádu miliard korun, a zanedbatelná není ani pravidelná měsíční odměna za výkon mandátu pro ty, co za příslušnou stranu uspějí. Navíc je větší šance si sáhnout i na evropské dotace, a jak to sahání vypadá, se dodnes z dob minulých ještě řeší u řady soudních stání - viz causa ROP Severozápad.

Ano, co nejlépe uspět u voleb. Vedle toho obavy, aby mezi těmi, kteří by se voleb z důvodu pobytu v karanténě neúčastnili, mohli být právě jejich příznivci. Kdyby se čísla nezvětšovala, což se ale mezi epidemiology nepředpokládá, spíše naopak, zvětšovat se zřejmě budou, současné zákony by porušeny nebyly. Všichni se mohou být do prsou, jak chtějí, a křičet do mediálního prostoru, jak jim leží na srdcích (o svých černých duších raději mlčí) možnost naplnění volebního práva pro občany v karanténě, leč i to současný zákon č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů zahrnuje.

Četli, "milí rádcové", četli tento zákon? Zde se v §4, bodu (2) "Překážky výkonu volebního práva", se pod písmenem c) uvádí "zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu", taková legitimní překážka stanovuje?

Čili, o čem je to dohadování? Chápu, že možná je "upřímná" snaha "našich" politiků dát každému občanovi možnost naplnit volební právo i v době karantény, byť tato je zákonem stanovenou překážkou pro jeho naplnění. Ale počítejme a posuzujme - jaká je účast občanů ve volbách? Svědčí o jejich nezměrné touze jít si zvolit toho, komu věří, že se za ně a v jejich zájmu o řádnou správu věcí veřejných postará? Řekl bych, že nikoliv, protože značná část lidí s volebním právem je jednáním a chováním politiků zklamána, a to bez rozdílu barvy politického uskupení, znechucena a vrhána do lůna apatie a nezájmu o věci veřejné. Tato "taškařice" kolem zajištění volebního práv pro všechny jakýmsi "čtyřbodovým elaborátem" je jen "kalením vody".

Ano, zákon předpokládá, že z řady důvodů (vzpomenutý §4, zákona č. 130/2000 Sb. shodou okolností uvádí také čtyři) se nelze voleb zúčastnit. Zúčastnit legitimně z dikce zákona.

Ale prosím, umožněme co nejvíce občanům se voleb zúčastnit. Konec konců je to i filosofie politického hnutí Občané městu, město občanům, byť do krajských ani senátních voleb v roce 2020 nejde, zejména z důvodů finančních. Nás žádní tajemní donátoři a kmotři nepodporují, z veřejných zakázek či jiných nejčastějších korupčních finanční toků do pokladny a na účty neteče.

Ale pokračujme v počtech. Dnes je nějakých necelých 5 000 lidí v karanténě, značně menší část z nich (cca kolem 100) hospitalizována v nemocnicích. Podzimních krajských a senátních voleb by se mělo zúčastnit něco málo přes 7 mil. voličů. I kdyby bylo na podzim dvakrát, třikrát více lidí v karanténě, stále půjde o počty, které volby nenaruší a proběhnou demokraticky a dle platných zákonů. Anebo, že by na politické scéně převážila filosofie "Palerma na Severu" (Mostecka a Ústeckého kraje) spočívající v přesvědčení, že "se dodržují jen zákony, které dotyčným vyhovují"? A když nevyhovují, tak si je upravíme nebo přizpůsobíme k obrazu svému a usnadnění cesty k moci.

Skutečnost, že se nacházíme v době pandemie, kdy z důvodu pobytu některých občanů v karanténě, a nemohou objektivně jít osobně volit do volební místnosti, je v podstatě již nyní v zákonech ošetřena. Je to opět ve vzpomenutém zákonu č.130/200 Sb., v §31 "Zásady hlasování", bod 7), kde je jednoznačně stanoveno, že "Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování".

Chce-li někdo oprávněně namítat, že ale karanténa je omezením styk dotyčného s okolím, pak bych s důvěrou odkázal na rovněž zákonná opatření vlády, ministerstva a krajských hygien, které stanovují další podmínky, jak lze podobnou situaci řešit. Řešit bez dalších nadbytečných opatření, zejména zaplevelování právního řádu dalšími a dalšími novelami, které již tak zneprůhledněné a kalí právní prostředí v ČR. Nebo je takový problém zorientovat se v dostatečném časovém předstihu, kolika lidí se bude týkat možnost docházky členů okrskové volební komise za postiženým karanténou, jak jsou plošně rozděleni po daném volebním obvodu? Je takový problém v daném volebním obvodu vytvořit speciální okrskovou volební komisi, která může být vybavena příslušnými ochrannými prostředky, přinést s sebou volební lístky, kterých by se před ní volič dotýkal v jednorázových rukavicích, rovněž donesených, kdyby je neměl? Atd., atp.

Předpokladem ovšem je, aby občan-volič chtěl a měl zájem se volebního aktu zúčastnit a požádal o to, aby se za ním z důvodu pobytu v karanténě dostavila okrsková volební komise s volební schránkou a bylo mu umožněno osobně naplnit volební právo. Ano, právo, nejde o povinnost!

Je s podivem, proč se mezi čtyřmi trapně diskutovanými body objevil ten, který byl a je ihned atakován jako nepatřičný, protože je možným nástrojem manipulace s volbami, jak se skoro všechna vyjádření politiků shodla. Ono totiž v uvedeném zákonu č. 130/200 Sb., §31 "Zásad hlasování", v bodu 1) stanovuje - "Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné". Že by jen další důkaz toho, že autoři "čtyřbodové trapnosti" z dílny ministra Hamáčka vše pozorně nečetli, anebo zařadili pro, aby ty další tři body naznaly shodu a byl naplněn cíl této "právní alchymie"?

Ano, je před volbami. Nervozita na politické scéně je značná, navíc jakási záchranná opatření přicházejí pozdě a jsou chaotická. Zejména v táboře ČSSD, kde jde jen o ukázku ideové vyprahlosti, nekoncepčnosti konání a dlouhodobého trvání nesprávné personální a mediální politiky. Současní politici již delší dobu nevrtí jako slušní, hodní pejsci ocásky, ale vrtí sami sebou, někteří dokonce ve smrtelné křeči...