V. Balín: Bez respektování práva a dodržování zákonů asi nebudeme plnohodnotnou součástí Evropy

10.09.2022

"Když pro stromy nevidí les."

A tak rozhodnou, čárku si udělají. Co zbude, neřeší. 

Není to poprvé, a žel ne naposledy, kdy si kladu tuto otázku. Trápí mě celé polistopadové období, zejména v době tzv. zlatých devadesátých, kdy byly hledány cesty kudy především politicky a kulturně do Evropy, jak nastavit organizační struktury státní správy a samosprávy, jak upravit pravidla jednání a chování a dát jim podobu standardů západních zemí. Má dlouhodobá zkušenost zastupitele města, kraje, a nakonec i Senátu PČR by mohla vyprávět. Řekl bych, že ne šťastnější, ale bohužel pochopitelné bylo, že se vše rodilo z organizačních struktur a za personálního propojení na bývalé struktury KSČ a pokračující do rozkládající se KSČM. A zejména tzv. nomenklaturní kádry ze všech úrovní a struktur politicko-společenského, hospodářského života. Oni byli dlouhodobě u rozhodujících informací, finančních a jiných zdrojů a vzájemně kooperovali, podporovali se, ale i, a to dosti často, podráželi a neštítili se ani propojení na "kriminální podsvětí". Lze se pak divit, že se ekonomické, materiální a finanční veřejné zdroje "překlopily" do soukromé sféry? Konečně procesy kuponové privatizace i jejich "otcové zakladatelé" či to vše, co navazovalo, bylo nesčetněkrát v médiích popsáno, dokonce řešeno orgány činnými v trestním řízení. Většina z nich nedořešena a "vysmátá" dodnes. Sudy pod mostem u Orlické přehrady, Berdychův gang, Viktor Kožený, Mrázek, Krejčíř atd., celá ta plejáda person s těmito procesy spojených byla příslušnou odbornou veřejností charakterizována jako deprivanti v politice a dalších oblastech politického a hospodářského života ČR. Most a Ústecký kraj se díky řadě příhodných podmínek stal "laboratoří prorůstání politiky do ekonomiky toho nejhrubšího zrna". Toto místo si proto oprávněně vysloužilo mediálně popsané označení "Palermo na severu". Dodám, že nejen mediálně, ale i obsahově. Formulovala se zde řada místně příslušných výroků a hlášek typu - "dodržujeme jen ty zákony, co nám vyhovují". Tato praxe, jak se PT čtenář následně dozví, trvá dodnes. Lze to i díky jiné hlášce z místního reálného života - "jsme opozicí, která podporuje koalici", anebo jiné klišé, které lze najít skoro po celé republice - "v komunálu to není o politice, ale o chodnících, vodovodech apod." Ano, ale pak se vážení, nejen páni politici, nedivte, že se dost často brodíme až po kolena ve sra..., dost hustém humusu vztahů, kde označení korupce na sebe vzalo háv tzv. provize ("všimného"), nebo dokonce zasloužené odměny za dobře vykonanou práci. A je jedno, jak je vysoká zda 3 %, 6 % či 10 % nebo má podobu různých výhod při výběrových řízeních, "cinknutých losovačkách", přednostně dodaných informací apod. Aby si konečně většina zúčastněných přišla na své a lano společného tažení vydrželo v rukou co nejdéle.

zdroj: internet
zdroj: internet

"Zlatá devadesátá" jsou údajně za námi, leč lze se nyní dobrat konečně práva a respektování zákonů? Jsem asi naivní, ale šlo by to! Jenže...

Poslední (opravdu poslední?) příklad a výsledek řešení upozornění na dlouhodobé nerespektování zákonů se pokusím popsat následně. Doba od roku 2006 do roku 2022 je dost dlouhá, aby odpovědné orgány samosprávy a přeneseného výkonu státní správy mohly prozřít (kdyby chtěly!). Od roku 2002 se voleb do Zastupitelstva statutárního města Mostu účastní Spolek Sdružení Mostečané Mostu. Trvale k získání pozic zneužívá organizační strukturu "svého rodiče" SBD Krušnohor, aby si v dalších letech volebních cyklů formou veřejně organizovaného "nakupování" voličských hlasů, prostřednictvím jakési věcné tomboly, zajistilo 18 mandátů ze 45 a za 4 roky v roce 2010 stejným způsobem většinový zisk 26 mandátů. Voliči se nechali vždy "opít rohlíkem" a zejména vidinou získání nejprve např. 30 horských kol, notebooků či televizí, aby se nakonec mohli v tombole ucházet o tři osobní automobily zn. Škoda Fabia.

Nikomu, ani registračnímu úřadu na magistrátu Mostu nevadilo, že voleb se dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č.491/2001 Sb.) mohou účastnit a kandidátní listinu podávat politické strany, politická hnutí. Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Šíbři ze Spolku SMM využili vždy nějaký politický subjekt, aby se dodržení tohoto ustanovení zákona mohli vyhnout. Nejčastěji od roku 2002 to bylo nejdříve SOS (navrhující Strana pro otevřenou společnost a nezávislí kandidáti), pak dvakrát S.cz a naposledy v roce 2018 a 2022 politické hnutí Nový sever. Že zákon dále říká další podmínku, že "tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu". A toto se např. také nikdy nestalo. Údajně (obsaženo i v rozhodnutí KS z července 2022) to není podmínkou a tuto část zákona není třeba na uvedený způsob kandidatury SMM aplikovat, jich se to netýká (?!). Hm...

K zastavení těchto nekalých praktik Spolku SMM nestačilo ani předchozí usnesení KS obsahující upozornění spolku SMM od stejného KS v Ústí n. L. z března 2022, v němž se uvádí, že "soud upozorňuje spolek, že nepřípustně vyvíjí činnost politické strany či hnutí a stanoví se mu lhůta 6 měsíců od právní moci tohoto usnesení k tomu, aby upustil od činnosti politické strany či hnutí, zejména, aby upustil od dalšího úsilí o získání mandátů v zastupitelstvu města Mostu v příštích obecních volbách (pozn. myšleny volby 2022), neupustí-li od této činnosti, bude soudem zrušen" (uvedené usnesení nabylo právní moci a je vykonatelné dnem 23. 3. 2022).

Takto KS rozhodl po delších průtazích (rozhodovalo se od roku 2018!?) na podnět politického hnutí Občané městu, město občanům" (OMMO), aby následně tentýž KS v jiném složení senátu zamítl podání OMMO na registrování KL SMM, kterou podalo politické hnutí Nový sever s názvem volební strany Sdružení Mostečané Mostu.

Proti rozhodnutí KS v Ústí n. L. ze dne 24. 8. 2022 po č.j. 154 A 2/2022-44 nejsou přípustné opravné prostředky. Nelze s tím nic dělat. Ale souhlasit s tím nemusíme, ani nemůžeme. Zřejmě nebudeme sami, komu se prostě nelíbí, že ze zákonů ČR se dělají doslova trhací kalendáře. Rozhodnutí KS vyvolává řadu otázek. K čemu je tedy zákon č.494/1991, Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí, když jej musí respektovat jen někdo a jiný nikoliv. Spolek SMM nemusí a není pod kontrolou příslušného úřadu pro kontrolu hospodaření pol. strana a pol. hnutí, nemusí podávat výroční finanční zprávu za daný rok, není pod kontrolou auditora, není jasné, jaké finanční toky využívá a zda - čistě náhodou-nezneužívá financí a fondů SBD Krušnohor, jehož je politickým nástrojem, byť je občanským spolkem. Není vůbec jasné nic o jeho "(ne)transparentním hospodaření", hrazení nákladů volebních kampaní apod.

KS vůbec "zajímavým" způsobem pracoval ve svém usnesení s tím, kdo a co je vlastně Spolek Sdružení Mostečané Mostu. KS konstatoval, že "volební strana SMM (pozn. vb: Sdružení Mostečané Mostu) a Spolek SMM jsou od sebe odlišnými subjekty a případnou nežádoucí aktivitu Spolku SMM nelze automaticky přičítat volební straně SMM a je třeba je řešit ve zcela jiném soudním řízení. Nabízí se otázka, zda příslušný senát KS vůbec chápe realitu a aplikaci zákonných norem na její posouzení. Takže suma sumárum racionálně uvažující člověk, nepostižený tzv. "právním kretenismem" (dodatečně se omlouvám paní JUDr. M. Benešové za můj původní nesouhlas s jejími výroky na adresu justice a některých orgánů činných v trestním řízení či údajné "justiční mafie"), s tím asi má jako já docela problém. Je tedy Spolek Sdružení Mostečané Mostu něco jiného než volební strana Sdružení Mostečané Mostu a skutečnost, že lidé z kandidátky volební strany Sdružení Mostečané Mostu volající na voliče, aby dali hlasy Spolku Sdružení Mostečané Mostu není politickou činností, od které měl Spolek SMM usnesením KS z března 2022 upustit? Měl dokonce přestat s úsilím o získání mandátů v Zastupitelstvu města Mostu v roce 2022. V podstatě dle vyjádření a klasifikace této reality KS neporušuje Spolek Sdružení Mostečané Mostu výše uvedené zákony o sdružování v pol. stranách a pol. hnutí či zákona o volbách do zastupitelstev obcí? Dost podivně zajímavé.

Někdo se tu zřejmě zbláznil. Asi to nejspíše bude jen guru "Franta Fisch" z SBD a Spolku SMM, a to ze samé radosti, že nyní z posvěcení KS v Ústí n. L. může v klidu uvedené zákony nerespektovat a dělat si co chce.

P.S.: v ProMost si mohou mnout ruce, SMM partner pro "čachry" kolem KD Repre ze hry nevypadl.