Následující informaci nám zaslal  pan Dancso, zastupitel za OMMO v Lomu

04.01.2022

Jde o souvislosti k některému dění... Text zveřejňujeme s jeho souhlasem.

Žádost o informace podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Městský úřad Lom

Náměstí Republiky 13/5

435 11 Lom

V Lomu, dne: 3. 1. 2022

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., a v něm uvedeného paragrafu 82 písm. c), Vás jako zastupitel města žádám o zodpovězení níže uvedených otázek.

 • Můžete mi sdělit, kolik soudních sporů bylo vedeno od roku 2014 (dvě volební období) ve kterých figurovalo město Lom, jeho zaměstnanci, včetně zastupitelů, popř. členové komisí zřizovaných jako poradní orgán rady města?

Následuje tabulka

 • Kolik soudních sporů bylo vedeno ze strany města, popř. jeho zaměstnanci či zastupiteli, vůči jiným fyzickým (FO) a právnickým osobám (PO)?

Soudní spory vedené ze strany města, proti (FO) nebo (PO) - Následuje tabulka.

 • Kolik soudních sporů bylo naopak vedeno a zahájeno ze strany fyzických (FO) či právnických osob (PO) proti městu, jeho zaměstnancům, popř. proti zastupitelům aj.?

Soudní spory zahájené (FO) nebo (PO) proti městu. Následuje tabulka.

 • Kolik soudních sporů zahájených ze strany města, popř. jeho zaměstnanci či zastupiteli bylo úspěšných? Do kolonek uveďte počet vyhraných soudních sporů v jednotlivých letech.

Vyhrané soudní spory ve prospěch města. Následuje tabulka.

 • Kolik soudních sporů bylo vedeno proti městu, jeho zaměstnancům, popř. zastupitelům ze strany fyzických (FO) či právnických osob (PO) s takovým výsledkem, kde město soudní spor prohrálo? Do kolonek uveďte prohrané soudní spory města.

Prohrané soudní spory města. Následuje tabulka.

 • Můžete prosím uvést celkové výdaje a příjmy za soudní spory ve zdola uvedeném období (2014 - doposud)?

Výdaje a příjmy ze soudních sporů. Následuje tabulka.

 • Uveďte prosím výdaje města za soudní spory, které byly zahájeny ze strany města Lom, popřípadě takové výdaje, které město hradilo za právní služby a soudní procesy za zaměstnance města či zastupitele apod. (Do těchto nákladů prosím uveďte náklady za prohrané soudní procesy, včetně toho, kde město muselo zpětně vyplácet např. ušlé mzdy zaměstnancům města, ředitelům příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom apod. Dále pak odškodnění za způsobenou újmu lidem, proti kterým byly vedeny soudní procesy.

Výdaje za soudní spory, včetně výdajů za právní servis a náklady spojené s vyplacením ušlé mzdy (např. u bývalých ředitelů a zaměstnanců příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom, jejíž je město zřizovatelem). Následuje tabulka.

 • Můžete uvést celkové příjmy, které městu Lom vznikly vyhranými soudními spory, a to opět ve zmiňovaném období od roku 2014 do současnosti?

Příjmy ze soudních sporů. Následuje tabulka.

 • Uveďte prosím celkový počet trestních oznámení, které byly podané ze strany města Lom, starostkou města Bc. Kateřinou Schwarzovou, dále jen radou města, popř. pověřenými zastupiteli či úředníky, vůči jiným fyzickým či právnickým osobám (FO a PO) a to v období od roku 2014 do současnosti.

Celkový počet trestních oznámení ze strany města, rady, úředníků, zastupitelů. Následuje tabulka.

 • Uveďte prosím, jaké jsou celkové výdaje města Lom, za využívání právních a odborných konzultací v rámci podávání trestních oznámení a soudních sporů, včetně zastupování právníka před soudem v uvedeném období od roku 2014 do současnosti.

Celkové výdaje za právní služby a konzultace v rámci podávání trestních oznámení. Následuje tabulka.

 • V období od roku 2014 do současnosti došlo k personální výměně několika ředitelů (popř. osob pověřených řízením příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom) a dalších pracovníků. Dle mediální prezentace starostky, pak většina z nich svým chováním a neodborností způsobila škole materiální škody. Proti těmto osobám byly vedeny soudní spory a trestní oznámení. V tomto kontextu pak žádám o podrobné informace:
 • Kolik ředitelů působilo v příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom v období od roku 2014 do současnosti?
 • Kolik ředitelů, popř. osob pověřených řízením příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom opustilo školu pro závažné pochybení, popř. pro způsobení materiální či jiné škody. Kolik dalších pracovníků způsobilo této organizaci závažnou škodu?
 • Kolik soudních sporů bylo proti těmto osobám vedeno?
 • Jaké byly celkové výdaje na soudní spory vedené proti těmto osobám tj. (ředitelé školy, ostatní pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci), včetně prostředků, které sloužily k vyplacení ušlých mezd a odškodnění za újmu na zdraví?
 • Jaké byly příjmy ze soudních sporů pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Lom v období od roku 2014 do současnosti?
 • Dále požaduji sdělit, kolik zastupitelů využilo právních služeb na náklady města, a to v období od roku 2014 do současnosti? Pokud někdo takový byl, pak dále požaduji sdělit:
 • kdo ze zastupitelů takové služby využíval?
 • Jaký byl důvod pro využití těchto služeb?
 • Jaké byly náklady za tyto služby?
 • Odměny členům zastupitelstva a členům rady města: K tomuto bodu požaduji sdělit, v jaké výši byly vyplaceny odměny níže uvedeným uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města ve volebním období od roku 2014 do současnosti? (včetně zákonných odvodů): Pro přehlednost je možné tyto informace poskytnout v tabulkovém provedení.

Ing. Bronislav Schwarz

Mgr. Martina Šípová, Dis.

Ing. Roman Lafek

Mgr. Marian Dancso, MBA

Vladimír Urban

Ing. Tomáš Francírek.

 • V posledním bodě mě zajímá, zdali je Ing. Bronislav Schwarz v pracovně-právním vztahu v oddělení komunálního hospodářství (TS LOM) a pokud ano, tak od kdy, v jaké funkci a v jaké platové třídě je zařazen?

Předem děkuji za odpovědi, které věřím, že dostanu ve stanovené lhůtě, jak je zákonem stanoveno.

S pozdravem

Mgr. Marian Dancso, MBA

zastupitel města Lom