Zmýlená platí? A odkdy?

PT čtenář promine, ale nechci převracet na ruby léty prověřená a zažitá rčení. Stejně jako on, resp. Vy, si myslím, že „zmýlená neplatí“. Ovšem na včerejší, docela dobře utajené schůzce vedení a dalších zástupců města s občany k problematice nedostatku míst v mateřských školách v Mostě byli účastníci přesvědčováni, že zmýlená platí.

Již téměř rok trvající problém nedostatku míst v MŠ v Mostě, který se stal i předmětem naplnění jednoho z občanských práv garantovaných zákony ČR - práva petičního - dostal jinou dimenzi. Po od podzimu 2010 trvajícím mlčení, mlžení a často i zpochybňování petentů a jejich mluvčího pana Tomáše Seidla se město rozhodlo přejít do protiútoku. Je symbolické až typické pro současnou vládní garnituru statutárního města Most vedenou SMM s účastí ČSSD a za „opoziční podpory“ KSČM, že se tak stalo opět, tak nějak podivně. Schůzka byla anoncována některým občanům v době mosteckých jarních prázdnin v pátek 4. 3. 2011 a svolána již na pondělí 7. 3. 2011. Média byla samozřejmě, alespoň ta „vybraná“, informována důsledněji, takže účast zástupců novinářské obce byla na schůzce oproti občanům když ne v převaze, tak minimálně ve stejném počtu (cca 10 na 10). Zástupci města je tak doplnili cca na 30, protože těch bylo určitě téměř 20 (primátor se dvěma náměstky, předseda Kontrolního výboru ZmM, zástupci politických klubů v ZmM, v dobrém smyslu toho slova aktivní zastupitel Bárta z ODS, někteří členové tzv. školské komise RmM, vedoucí odboru školství a kultury, servis a čtyři ředitelky mosteckých MŠ). Že mám nějaké divné počty? No, tak pokud jde o počítání, řekl bych, že jen navozuji atmosféru zajímavé a matoucí ekvilibristiky s čísly kolem problematiky zmíněných MŠ v dalším průběhu setkání.

Ale k samotnému průběhu schůzky. Musím na úvod konstatovat, že jsem asi nejen já měl dojem, že jsme se dostavili na „veřejnosti přístupnou“ tiskovou konferenci. Na předem zaslané dotazy, které konec konců předali petenti vedení města a dalším účastníkům i v tištěné podobě, se příliš konkrétních odpovědi nikomu nedostalo.

Setkání zahájil primátor města V. Vozka, který přivítal s důrazem právě zástupce sdělovacích prostředků a následně další účastníky a nastínil program setkání. Opět ze značným důrazem na to, že (pokusím se parafrázovat) – „čas není náš přítel“ - předal slovo prvnímu z „předkladatelů“ informací“ k problematice MŠ  náměstkovi L. Pitínovi. Předtím stačil ještě „zpacifikovat“ snahu mluvčího petentů a odmítnout jeho pokus doplnit program jednání, s tím, že program byl již nastíněn a dnes se nebude o jiném jednat a bude prostor v diskusi.

K dobru náměstka L. Pitína je třeba říci, že byl připraven. Jeho strohý projev se však poněkud míjel s obsahem petice a opakovanými žádostmi petentů. Nepříliš vhodné bylo i jeho okřiknutí pana Seidla, aby se zdržel posuňků a grimas. Sám pak při diskusi pana Seidla gestikuloval a dělal grimasy. Reakcím některých petentů se nebylo proč divit. Vždyť petenti i rodiče, kteří pro své dítě školku nedostali, se dozvěděli, že není vše tak černé. Po smršti čísel, v jejichž toku a zejména i vazbách se musel nutně ztrácet i sám předkladatel náměstek primátora L. Pitín, odezněla skoro závěrečná informace, že před cca týdnem či čtrnácti dny bylo neumístěných dětí, či spíše neuspokojených žádostí o umístění jen 50, což je, jak zdůraznil, zřejmě číslo staré, protože jde o živý mechanismus a za tu dobu se určitě pokročilo a neuspokojených je ještě méně. Petenti si museli připadat, jak Alenka v říši divů, protože se jim dostalo, až na čísla, která měli jiná, vlastně informace, které znali a na které se odpovědi a hlavně aktivnějšího jednání města nedočkali.

Další v pořadí byla ředitelka „centrální MŠ“ Lidická (zastřešuje 15 odloučených pracovišť), která provedla exkurs mechanismem správního řízení od podání přihlášky až po zaslání záporného či kladného rozhodnutí a možností odvolání se k nadřízenému orgánu, kterým je Krajský úřad v Ústí n.L. Též dobře připravená, mluvící se znalostí věci, ale opět jaksi mimo obsah petice, protože jejím základním požadavkem bylo a je, co chce nebo bude statutární město Most dělat směrem k potřebě navýšení počtu míst v MŠ? Zřejmě to nebyla její vina, protože zadání, s čím má vystoupit, bylo od organizátorů schůzky - vedení města.

Poslední v řadě úvodních vystoupení byla informace o kontrole KV ZmM k problematice MŠ v Mostě, kterou přenesl předseda KV ZmM J. Kurcin (KSČM). Lze říci, že tradičně nezklamal a svým specifickým, nezaměnitelným způsobem kostrbatě deklamoval napsanou informaci z kontroly, která údajně proběhla (!?) ve dnech 25. 2. až 3. 3. 2011. Navíc je podivné, co výbor vlastně kontroloval, když čísla, o nichž hovořil a představoval je na počítačové prezentaci pan Pitín, byla dána dohromady, dle jeho vlastních slov adresovaných na setkání novináři O. Černému z MFDnes, teprve čtyři hodiny stará! Kurcin se snažil ukázat některá srovnání s jinými městy, jak je vlastně Most na špici a lepší než jiná města. Uzavřel lakonickým konstatováním, že „město Most neporušuje zákon o přijímání dětí do MŠ“. Co na tom, že žádný takový specifický zákon není, kdyby poslouchal náměstka L. Pitína, zjistil by, že této problematiky se dotýká skutečně jen několik málo paragrafů v tzv. školském zákonu č. 561/2004 Sb. Myslím, že však naplnil úlohu, kterou KSČM v samosprávě statutárního města Mostu nyní má – „být opozicí, která podporuje koalici“. Jde o výrok dotyčného představitele KSČM, k němuž na setkání přidal další jako repliku ve snaze podpořit slova L. Pitína – „kontrola zjistila, že bylo přijato 1840 dětí, nepřijato bylo 130 dětí, ale jak řekl kolega Pitín k dnešku je stav 50 nezařazených dětí do MŠ, když by politické vedení města řeklo, že nebudeme brát do MŠ děti mimo Most, tak jsme 30 místy plusoví“. Nevím zda „plusoví“, ale pan předseda KV ZmM je prostě „boží člověk“. Jinak, jak jsem řekl na setkání se děla neskutečná ekvilibristika s vykazovanými a zpracovávanými čísly.

A následovala diskuse, v níž vystoupili se svými poněkud jinými zkušenostmi petenti i přítomní rodiče. V jeden moment jsem se do diskuse hlásil i já, leč jsa panem primátorem „přehlédnut“, již jsem se o to dále nepokoušel. Dominující pro ni byly informace opakovaně podávané a připomínané mluvčím petentů panem T. Seidlem a následné reakce primátora, náměstka, jednou se zapojila v ochranářské pozici paní Boudové, vedoucí odboru školství náměstkyně H. Jeníčková. Vůbec celý průběh a režie setkání byly nastaveny tak, aby byla kolem jmenované vedoucí odboru školství a kultury vytvořena neproniknutelná vysoká ochranná hradba, a tak si čas doslova odseděla a promlčela.

Jaký dojem jsem si odnesl nejen asi já, protože jsem s několika petenty mluvil, bylo, že se zúčastnili tiskové konference vedení města, které především před novináři chtělo deklarovat, jak se petenti a zejména jejich mluvčí mýlí a že statistické údaje i celková situace kolem MŠ v Mostě je jiná, než petenti prezentují. Vedení města zřejmě vůbec nedošlo, že sebe sama usvědčili ze lží a nečinnosti. Vždyť jestli je pravda, a když to sám řekl asi snad jde o pravdu, tvrzení náměstka primátora L. Pitína, že prezentované údaje jsou v podobě, jak je předkládal, staré sotva 4 hodiny. Pak je namístě otázka – dle čeho, na základě jakých relevantních informací byl úsek MŠ odborem školství, vedením města řízen, nebyly-li tyto standardní a pro kvalifikované a kvalitní řízení nezbytné informace dříve k dispozici?

Na schůzce se rovněž lhalo. Zda z neznalosti či špatného pochopení správných informací od servisu je otázkou. Pan primátor na dotaz účastnice setkání paní J. Ksandrové, jak se do uváděných čísel o narozených dětech v jednotlivých letech promítají i občánci narození mimo Most, protože bohužel stále více rodičů nedůvěřuje mostecké porodnici a rodí své děti jinde, pan primátor odpověděl asi toto: „Je to včetně těchto dětí, protože rodný list jim vystavuje mostecká matrika, protože rodiče mají bydliště v Mostě.“ Pane primátore, promiňte, ale jste neskutečný….mírně řečeno lhář a eskamotér chtějící okamžitou reakcí na dotazy, ať je odpověď správná či ne, ukázat jaký jste „borec“. Tak toto nevyšlo. Již na setkání jsem novinářům kolem mě řekl – proč vám lže? Měl byste se následně tazatelce a všem účastníkům setkání omluvit, protože jste prokázal neznalost zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, kde se v části Příslušnost matričního úřadu k zápisu matriční události, § 10, bod 1 doslova praví - Příslušný k zápisu narození a úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila nebo zemřela. A protože jste s těmito počty dětí v informaci pana náměstka Pitína zřejmě nepracovali, tak odhad petentů o počtu neumístěných dětí po zápisu konaném ve dnech 19. – 20. 4. 2011 bude asi ještě podhodnocen a bude jich prostě více.

Schůzka byla prvním vítězstvím petentů. Bylo dohodnuto, že další pokračování bude nejpozději 6. června 2011, kdy bude i po lhůtách na případná odvolání ke správnímu řízení  ve věci přijímání dětí do MŠ v Mostě. Myslím, že byste se měli na města velice rychle zaobírat vytvořením podmínek pro navýšení počtu míst v MŠ, ale ne cestou administrativních kroků pardonem hygieniků. Jediným řešením je přehodnocení priorit a jednou z nich učinit rozšíření počtu míst výstavbou minimálně další jedné nové MŠ. Nabízejí se různá řešení od typů na tzv. montované mobilní MŠ až po dle mého názoru lepší kroky směrem k využití dříve provozovaných objektů, jak např. chátrající objekt v ulici Bělehradská, kde jedna MŠ funguje a její zahradu hyzdí objekt další budovy se zatím jen některými vytlučenými okny. Další možností je skelet bývalé MŠ v ulici J. Wolkera a určitě by se našla další řešení.

Bylo by dobře, aby po tak nějak nevydařené schůzce k problematice MŠ v Mostě se opět vše vrátilo do normálu a opět začalo platit, že „zmýlená neplatí“. Musí se však chtít poctivě reagovat na podněty občanů, zejména když se tak děje cestou petičního práva, ale především se musí chtít s řešením problémů něco dělat.