Volební program OMMO v Bakově n. J.

06.08.2014 10:51

Občané městu, město občanům (OMMO)

v Bakově nad Jizerou

 

Volební program pro podzimní komunální volby 2014

 

Vážení občané,

jak jsme již předeslali v úvodu, předkládáme Vám náš volební program pro volební období 2014-2018.

Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z finančních možností města, ze znalostí místních poměrů a vlastních zkušeností, z připomínek a nápadů Vás občanů, z již započatých akcí města, ze strategického plánu rozvoje města.

K jeho zajištění nechceme využít jen finance, které v současné době dobře hospodařící město má, ale chceme pokračovat ve spolufinancování hlavně investičních akcí z vnějších zdrojů, zejména pak ze získávání dotací z krajských a evropských fondů.

Věříme, že vzájemnou spoluprací a za podpory Vašeho hlasu i účasti v další činnosti zastupitelstva se nám podaří vytýčené cíle splnit.

 

O co nám jde:

 

Hospodaření města

 • udržet vyrovnaný rozpočet,
 • udržet bezdlužnost města,
 • udržovat a zajišťovat dlouhodobý strategický plán města,
 • maximálně využívat možnost získávání dotací,
 • zajišťovat transparentní výběrová řízení.

Komunikace s občany

 • vést otevřenou komunikaci s občany prostřednictvím besed, osobních setkávání,
 • spolupracovat s osadními výbory a pravidelně se setkávat s občany v místních částech obce, realizovat v rámci možností jejich požadavky co nejdříve,
 • více přiblížit městský úřad občanům,
 • rozšířit informovanost v bezplatném městském zpravodaji a rozhlase,
 • rozšířit kvalitu a informovanost na internetových stránkách města,
 • rozšířit informovanost ve vývěskách města a v místních částech,
 • v rámci možností zvýšit návštěvnost občanů na jednáních zastupitelstva,
 • zapojit občany do zkrášlování města a jeho parků.

Kultura a sport

 • pokračovat v zavedené tradici pořádání tematických trhů a jarmarků,
 • pokračovat v již tradičních memoriálech, sportovních soutěžích, dětských dnech,
 • vytvářet nové aktivity pro děti ve městě a jeho místních částech,
 • v rámci finančních možností vybudovat nové dětské hřiště pro děti z nové zástavby, a to na volném prostranství za školním hřištěm a rozvíjet stávající hřiště v místních částech města,
 • v rámci finančních možností města a za přispění dotací z EU vybudovat krytou, víceúčelovou sportovní halu ve vhodné lokalitě,
 • podporovat činnost městské knihovny a muzea,
 • podporovat činnost bakovských spolků, sportovních klubů, klubu seniorů,
 • rozšířit možnosti využití volnočasového areálu, např. vybudování dopravního hřiště, tenisových kurtů, minigolfu apod.,
 • zprovoznit další chaty ve volnočasovém areálu a zvážit další využití tamější vodní plochy,
 • udržovat všechna městská sportoviště v odpovídajícím stavu.

 Životní prostředí

 • dokončit obnovy parků a zeleně ve městě a v místních částech,
 • pokračovat v revitalizaci a údržbě městské zeleně,
 • snažit se zamezit těžbě štěrkopísku za městským hřbitovem,
 • v návaznosti na obnovu parku na náměstí se pokusit získat dotaci na změnu povrchu náměstí a dosázení vzrostlých stromů,
 • v rámci dotací a spolupráce s VaK Mladá Boleslav vybudovat kanalizaci na Malé Bělé.

Veřejné komunikace

 • pokračovat v rekonstrukcích komunikací a chodníků ve městě a jeho místních částech,
 • vybudovat chodník v průmyslové zóně u firmy Faurécia,
 • za účelem zvýšení bezpečnosti dětí i dospělých zajistit ve spolupráci se správcem komunikace Bakov nad Jizerou - Malá Bělá pravidelnou údržbu části komunikace určené pro pěší.

Bytový a nebytový fond města

 • průběžně a nadále provádět úpravy a modernizaci městských domů a bytů,
 • pořídit novou fasádu budovy „Radnice“,
 • zvážit možnost rozšíření prostor a přestavby přízemí „Radnice“ na víceúčelový sál,
 • pokusit se získat dotaci na vybudování výtahu v budově MěÚ pro imobilní občany. 

Školství

 • postupně vybavit základní školu modernějším vybavením a technikou,
 • pokusit se získat dotaci na modernizaci a opravy I. stupně základní školy,
 • pokusit se získat dotaci na zateplení fasády budovy mateřské školy,
 • opravit komíny a střechu na budově školní družiny.

Zdravotnictví a sociální péče

 • finančně podporovat subjekty zajišťující sociální služby pro občany,
 • pokračovat ve spolupráci s denním centrem pro seniory a s obyvateli DPS,
 • udržet a rozvíjet zdravotní péči ve městě.

Investiční akce

 • pokračovat v již rozpracovaných investičních akcích města a zdárně je dokončit,
 • podílet se v rámci možností na zahájení budování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Výsluní,
 • plánovat další investiční akce podle potřeb města, v rámci jeho finančních možností a možností získání dotací,
 • v rámci podmínek pokračovat v odkanalizování místních částí města.

Bezpečnost ve městě

 • kontrolou zkvalitnit práci městské policie (dohled nad dodržováním OZV, čistota a pořádek ve městě a v místních částech, besedy s občany),
 • instalovat zpomalovací semafor na Budách.

 

 

 

Máme společnou šanci prosadit tyto programové záměry.

Dejme se do toho![1][1] Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), https://www.hnutiommo.cz/, hnutiommo@hnutiommo.cz . Kontakt v Bakově n. J.: e-mail: vasek.grunwald@seznam.cz, tel: +420 607 669 627