Volební program OMMO pro Most

15.08.2014 15:37

 

 

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“

(OMMO)

 

Volební program pro komunální volby v Mostě

 podzim 2014

 

 1. Samospráva a státní správa

 

            Participace - posílení přímého podílu občana na správě a rozhodování

 

 • Činnost orgánů místní samosprávy a státní správy přiblížit co nejvíce občanům, zejména jejich přímé zapojení do tvorby rozpočtu obce či města, tzn. např. při rozhodování o uskutečnění projektů financovaných z obecního nebo městského rozpočtu (participace). Lepší komunikace s veřejností prostřednictvím průběžných kontaktů, formou osobního setkávání, elektronické komunikace a moderovaných besed (nejen prostřednictvím zastoupení v orgánech samosprávy a státní správy).
 • Nezbytnost průhledné kontroly zacházení s veřejnými prostředky. Kontrolní roli občanů posílit ustavením osadních výborů.
 • Princip poměrného zastoupení v orgánech města (výbory, komise). 
 • Dodržovat nezbytnou a žádoucí kulturní úroveň mezilidských vztahů, nejen v tzv. sociálně vykořeněných lokalitách (tzn. vychovávat a apelovat na jednotlivce a bytové samosprávy, nastavit motivaci k takovému jednání).
 • Eliminovat jevy jako korupci, úzce, zájmově orientovaný lobbismus, neprůhledné propojení politických a ekonomických zájmů sledující převážně soukromý profit osob na různých úrovních správy i samosprávy; opatření takto prováděná v koordinaci s občany konzultovat a opírat o právní posouzení.
 • Zkvalitňovat a rozvíjet činnost Komise rady pro občanské obřady (do jejího čela volený zastupitel), např. větší úloha v koordinaci oslav nebo pietních akcí, při významných státních událostech a svátcích. Tyto záležitosti pojmout v duchu celospolečenského zájmu spojeného s prohloubením informovanosti, kultury, tradic na celostátní i regionální úrovni. Angažovat v této oblasti např. Muzeum a Knihovnu v Mostě. Ve spolupráci s Muzeem v Mostě vytvořit stálou expozici o zaniklých obcích spojených s těžbou uhlí. Cílem je prohloubení tzv. historické paměti a sounáležitosti s regionem prostřednictvím historických souvislostí.

 

 1. Sociální oblast, školství, kultura a sport

 

Vzdělání, výchova a kultura – méně sociálních rizik

 

 • Vyhodnotit a dále rozvíjet materiální podmínky pro činnost charitativních organizací a hnutí (Hospic Most, K-centrum, Diakonie, Mateřské centrum aj.), včetně racionálního přístupu k jejich financování na bázi Komunitního plánu sociálních služeb na léta 2014 - 2018; vytvořit společnou informační platformu mezi městem a zástupci těchto organizací směrem k větší propagaci, s ohledem na potenciální sponzorské aktivity a zájem občanů.
 • Spolupráci s organizacemi, jako např. ČČK, Svazem důchodců, Svazem invalidů, sportovními a mládežnickými organizacemi a dalšími zájmovými a společenskými organizacemi, jako např. Českým rybářským svazem, Svazem zahrádkářů apod.; koncipovat také jako součást volnočasových aktivit. Zvýšit dobrovolný podíl těchto organizací uvnitř dětských a mládežnických organizací, s tzv. školními parlamenty; průběžně zprostředkovávat setkání s jejich zástupci na úrovni škol a školských zařízení.
 • Větší pozornost věnovat podpoře rodinné politiky v rámci komunální sféry. S ohledem na stav, veřejný zájem a zejména potřeby rodiny vyhodnotit a stanovit záměr k opravě a úpravě předškolních zařízení. Zohlednit dispozice na území města. Koordinovat tuto činnost s volenými zástupci na celostátní úrovni, ve vazbě na legislativní úpravy – firemní miniškolky, mateřská a rodinná centra, školené pracovní síly v této oblasti a získávání dotací na tuto činnost z evropských fondů. V tomto smyslu získávat informace a zkušenosti z partnerských příhraničních oblastí.
 • Usilovat o udržení standardů poskytování zdravotní péče Nemocnicí Most, o. z. Krajské zdravotní, a. s. a provozování lékařské a stomatologické pohotovostní a záchranné zdravotní služby.
 • Větší pozornost věnovat tzv. méně sociálně přizpůsobivým občanům. A to z pohledu nejen jejich menší ochoty či schopnosti se přizpůsobit většinově přijatým sociálním podmínkám, ale i z pohledu „institucionalizované pomocné ruky solidární většiny“.
 • Pro optimalizaci základních škol a předškolních zařízení musí být záměrem nejen finanční úspora za každou cenu, ale především zajištění kvalitní výuky a výchovy dětí, zasadit se v maximálně dostupné míře o projekt modernizace a údržby budov základních a mateřských škol, s možností využití jejich zázemí pro sport a volný čas dětí.
 • K úvaze dát podporu zřízení samostatné veřejné vysoké školy; lépe využít stávající kapacity odborných škol se zaměřením na technické obory, obory podnikatelsko-manažerské a výuku cizích jazyků.
 • Podporovat rozvoj kultury ve městě zkvalitňováním součinnosti mezi rozhodujícími subjekty, jako Městské divadlo, Městská knihovna, SVČ, hrad Hněvín, kulturní agentury apod.
 • Připravit podmínky pro modernizaci a rekonstrukci Městské knihovny, s rozšířením možností rozvoje dalších kulturních aktivit.

 

 1. Životní prostředí

 

Životní prostředí – vizitka zdravého rozumu

 

 • Respektovat větší zájem občanů o stav zeleně, čistoty, pořádku ve městě a v jeho nejbližším okolí („aktivní občan“ – viz Aarhuská úmluva) – jde o kulturnost, životní prostředí, ale i o zdraví každého z nás.
 • Vytvořit tzv. zazeleněná prostranství; využít i stávající zařízení – parky apod. - v majetku města, které by sloužily k odpočinku, a měly by jistou ozdravnou funkci pro občany. Fond parků nerušit, ale průběžně opravovat a přizpůsobovat potřebám dětských her, odpočinku a volného času. Do těchto aktivit zainteresovat i obyvatele města, příp. zástupce bytových samospráv, a to dohledem nad fungováním, částečnou správou a podílem na úpravách těchto prostor (odpovědný pracovník za údržbu zařízení apod.).
 •  Organizovat preventivní environmentální vzdělávací akce pro občany města, za účelem podnícení jejich většího zájmu o celkový kulturní vzhled svého okolí; v tomto směru je nezbytná role bytových samospráv, kdy kultura bydlení nezačíná a nekončí zavřením domovních dveří, ale je odrazem externího působení na prostředí kolem i uvnitř nás, jejich vzájemného vlivu.
 • Zorganizovat v rámci ZŠ a bytových samospráv soutěž pod záštitou Magistrátu města Mostu o údržbě a pořádku v okolí škol a bydlišť pod názvem „Čistota baví, špína vadí!“
 • Koordinovat společná setkání odborníků a širší veřejnosti na téma tzv. permakultury, tzn. myšlenkové koncepce a souboru praktických návodů sloužících k vytváření a realizaci udržitelného designu, ten se může týkat lidských sídel a jejich okolí, zahrad, zemědělských systémů, měst i celých regionů, ale také utváření lidských společenství  (zdroj: https://www.permakulturacs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=162 )

 

 1. Volnočasové aktivity, bezpečnost lidí, ochrana jejich zdraví a majetku

 

Naše lhostejnost – naše příští oběť

 

 • Experimentálně vytvořit „komunitní centrum“ (samosprávný teenagerský klub) jako nástroj prevence kriminality, v němž by se organizovala zejména mládež, tzv. teenageři (skupiny mezi  12-18 lety). Zde by měli své kontrolní a konzultační pravomoci jak zástupci města, tak organizací, odborníci z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky. Princip sdružování by byl specifický, s ohledem na zájmové a motivující aktivity mladých lidí; spolufinancování města, sponzorů z řad soukromých osob, kraje, státu, příp. projekty z evropských fondů. Vytvořit zázemí pro různě sociálně situované skupiny mladých, role tzv. neformálních vůdců, jejich samostatné fungování směrem k budoucímu uplatnění ve školách, v zaměstnáních, rodině, společnosti. Cílem těchto aktivit je snížit růstový potenciál tzv. sociálně rizikových jevů a skupin. Za aktivní účasti města představit webovou prezentaci o těchto aktivitách, s možností přispívat na tyto stránky z řad mládeže.
 • Prostředky určené na sport v rozpočtu města prioritně a vyváženě směřovat k jednotlivým subjektům, na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže; více provázat s oblastí volnočasových aktivit. Vyhodnotit a předložit záměr o podpoře vrcholového sportu na úrovni města Mostu.
 • Podporovat vznik širšího volnočasového projektu v koordinaci města, SVČ, dětských a mládežnických organizací, za účasti také zástupců odborné veřejnosti, ZŠ a středních škol, Dětského domova, Hipodromu Most, EQI Svinčice, areálu Ressl, hradu Hněvín, Městského divadla, Městské knihovny, Centra rozvoje turismu aj., příp. sponzorů.
 • Podporovat kvalitní spolupráci mezi Policií ČR a městskou policií v zájmu ochrany zdraví, životů a majetku občanů.
 • Posílit činnost městské policie s ohledem na prevenci a vedení občanů k pořádku, dodržování zákonů a vyhlášek, represivní formu (pokuty) používat při výrazném či opakovaném porušení zásad občanského soužití, zákonů a vyhlášek.
 • Zvýšit četnost a pravidelnost akcí městské policie zaměřených na kontrolu dodržování pořádku a čistoty, sběr psích exkrementů, prevenci vandalismu na městském majetku apod.
 • Podporovat informovanost o postavení a úkolech policejních složek k prohlubování právního vědomí občanů města.

 

 

Ohleduplnost – Bdělost – Čestnost – Aktivita – Nezištnost[1]

 

 

 [1]© copyright politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), Moskevská 1463/37, 434 01 Most, tel. +420 605 870 346, mail: hnutiommo@hnutiommo.cz, www.hnutiommo.cz.