Volební program OMMO pro Lom u Mostu

 

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“

(OMMO)

 

Volební program pro komunální volby v Lomu

podzim 2014

 

 

Posílení přímé demokracie

 

Pravidelné skládání účtů – osadní výbory – komunikace se zájmovými organizacemi

 

 1. Zlepšit informovanost občanů o termínech jednání Zastupitelstva města Lomu, jeho výborů a komisí Rady města; pravidelně jedenkrát za čtyři měsíce se scházet s občany na tzv. Informačním dnu zastupitelů OMMO.

 

 1. V Lomu – Loučné vytvořit do konce roku 2015 podmínky pro ustavení minimálně dvou osadních výborů.

 

 1. Nastavit systém komunikace se všemi zájmovými a společenskými organizacemi působícími ve městě; jedenkrát za rok tuto spolupráci hodnotit na jednání zastupitelstva města.

 

 1. V součinnosti s vedením ZŠ a MŠ zvážit možnost vytvoření podmínek pro činnost tzv. školního parlamentu, zapojení žáků do projektu Občan a pořízení minimálně jedné interaktivní tabule s využitím dotace z EU. Atmosféru na ZŠ a MŠ oprostit od obav ze zániku školy a zvýšit profesionalitu pedagogického personálu.

 

 1. Zlepšit metodickou pomoc zájmovým a společenským organizacím, ZŠ a MŠ v možnostech získávání grantů z Ústeckého kraje a EU.

 

 

Obecní bydlení

 

Opravy a výstavba obecních bytů – pravidla fungování

 

 1. Skoro nátlaková privatizace bytových domů se nemohla setkat s pozitivním výsledkem. Proto za základ pro řešení současné bytové situace ve městě Lomu je výstavba dalších obecních bytů, s ohledem na možnosti a potřeby města. Pro dočasné překlenutí nedobré bytové situace navrhujeme:
 • modernizaci a opravy zbylých městských bytových domů postupně, z financí města a ze získaných prostředků za stávající prodej majetku města.

 

 1. Požadujeme, a chceme se podílet na vytvoření koncepce a dlouhodobého plánu řešení bytové situace ve městě.

 

 1. Prosazujeme systém přidělování obecních bytů na základě veřejně přístupné evidence zájemců o bydlení, s přihlédnutím k sociální potřebnosti. Pravidla přidělování by měla zohlednit ekonomické i demografické potřeby města.

 

 1. Zasazujeme se o vytvoření samostatného fondu pro výstavbu bytů naplňovaného jak z přebytků hospodaření obce, tak zejména z příjmů privatizace bytů a domů. Sestavit přehled o takto získaných prostředcích a pravidelně s ním seznamovat občany města, včetně připomínek a námětů na zlepšení.

 

 1. Chceme zprůhlednit prodej městského majetku soukromým i právnickým osobám. O těchto záměrech předem informovat na veřejných setkáních s občany a velmi pozorně evidovat jejich připomínky a náměty. Vytvořit registr obsahující údaje o prodeji pozemků a nemovitostí v našem městě.

 

 

Příjemné životní prostředí a revitalizace zeleně

 

Péče o životní prostředí - tvorba zeleně - výstavba klidových zón pro odpočinek

 

 1. Chceme čisté město bez odpadků. TS Lom musejí být důraznější a realizovat spolu s městem placenou MěP Most tvrdé postihy zejména tzv. černých skládek odpadu, ať už komunálního nebo jinak nebezpečného charakteru. V případě nemožnosti splatit vyměřenou výši pokuty zejména na úrovni jednotlivců, přimět tyto „hříšníky“ k osobnímu podílu na likvidaci škod.

 

 1. Chceme usilovat o mnohem častější a pravidelnější sběr velkoobjemového odpadu, např. za aktivní placené účasti dlouhodobě nezaměstnaných, opět s pomocí, se zajištěním příslušné techniky a pomůcek ze strany TS Lom.

 

 1. Z důvodů zachování stávajících a vytváření nových pracovních míst v regionu a městě jsme pro prolomení těžebních limitů hnědého uhlí.

 

 1.  Budeme usilovat o snížení prašnosti ve městě Lomu a v jeho nejbližším okolí, v součinnosti s těžebními společnostmi a TS Lom.

 

 1. Chceme usilovat o postupné připojení se občanů Lomu k systému městské kanalizace.

 

 1. Důsledně sledovat naplňování slibů daných pronajímatelem k vytváření nové klidové zónu v areálu bývalé přírodní nádrže BOMBA.

 

 1. Vybudovat min. dvě dětská hřiště, větší podpora sportovních aktivit a zájmových organizací.

 

 1. Chceme vybudovat cyklotrasu (nebo chodník) z dolního Lomu směrem do Litvínova, ke hřbitovu.

 

 1. Chceme zlepšit zejména čistotu zastávek MHD. Nejenom na jejich prostranství rozmístit více odpadkových košů a zajišťovat pravidelný svoz takto shromážděného odpadu. Od TS Lom a MěP Most požadovat ještě důslednější kontroly těchto prostranství, včetně uplatňování sankcí v případě záměrného poškozování, znečišťování apod. Po vzájemné diskuzi s majiteli nemovitostí v dolní části Lomu zjistit a navrhnout opatření směrem ke zlepšení jejich vzhledu a celkového prostředí.

 

 1. Za zvlášť nedůstojné považujeme hromadění psích exkrementů v ulicích města a jeho okolí, zejména v blízkosti oddychových zón, dětských hřišť a zařízení, školy, zastávek MHD apod. Za opatření považujeme trpělivou, pravidelnou a účinnou likvidaci podobného odpadu, větší důraz na osvětu mezi občany a sankce ze strany městské policie. Dbát důsledně na prosazování a dodržování vyhlášky upravující pohyb psů.  Těm, kteří prokazatelně odklízejí psí exkrementy příp. motivačně snižovat poplatky ze psů.

 

 1. Jedenkrát za měsíc organizovat tzv. odpolední či podvečerní čaje pro seniory s živou nebo reprodukovanou hudbou k poslechu i tanci, spojené s osvětovou činnosti k různým oblastem života, ukázkami zájmové činnosti občanů města Lomu a zájmové činnosti žáků ZŠ a MŠ Lom (střídavě jeden měsíc v KD Lom, druhý měsíc v sálu restaurace Výčep v Lomu - Loučné).

 

 

Nezaměstnanost

 

Informace – komunikace – poradenská a zprostředkovatelská činnost

 

 1. Bezplatný a pravidelný přístup k internetu v knihovně města Lomu; poradenský servis pro ty, co jim chybějí základní dovednosti v práci s PC a s internetem.

 

 1. Zvažovat budeme s právním servisem města odbornou a bezplatnou poradenskou službu při řešení finanční situace a při neudržitelně narůstající zadluženosti jednotlivců a rodin. Právní a odborná pomoc v oblasti hypoték a hypotéčních úvěrů. 

 

 1. Celková obnova laviček a míst k odpočinku. Provedeme průzkum poptávky, včetně případného rozšíření rozsahu služeb pro seniory a handicapované občany směrem k zajišťování nákupů potravin a dalších druhů zboží osobní spotřeby, léků atd. Nákladově nastavit, příp. z dotací z rozpočtu města, zejména v případě skutečně většího zájmu lidí. Zvážit jako řešení (způsob organizace, placení, dotace města apod.) např. u osob dlouhodobě nezaměstnaných, jejich angažovanost v úklidových službách právě u osob starých, dlouhodobě nemocných nebo handicapovaných.

 

 

Bezpečnější ulice

 

Informovanost – prevence - rozhodnost

 

 1. Zvýšenou aktivitou placených služeb MěP Most a Policie ČR a s důrazem na jejich lepší spolupráci a koordinaci chceme posílit osobní bezpečnost a ochranu obyvatel, jejich majetků (pravidelné schůzky občanů se zástupci obce, policie a přiblížení práce policie v našem městě).

 

 1. Posílit dohled MěP Most a Policie ČR zejména v místech zvýšeného soustřeďování obyvatel (prevence a informovanost o příp. rizicích). Hlídkování provádět nejen ze služebních automobilů, ale také pochůzkami nebo na kolech (zejména v letním období). Mělo by se týkat hlavně lokalit: zahrádkářská kolonie Lom – Loučná, zastávky MHD, Oprám; zavést zpomalovací retardéry – školka v Loučné, Osecká ulice, škola v Lomu, ale i na dalších místech Lomu a okolí, s přihlédnutím k aktuálním potřebám a požadavkům občanů.

 

 1. Zajištění kvalitní protidrogové prevence (besedy občanů s odborníky na tuto oblast, na webu města zlepšit informovanost o rizicích drogové závislosti a jejích důsledcích, poradna pro ty, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ať už jako konzumenti nebo poté, kdy se chtějí opět zařadit do normálního života).

 

 

Ohleduplnost – Bdělost – Čestnost – Aktivita – Nezištnost[1]

 

OMMO – hlas pro občana![1]© copyright politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO), Moskevská 1463/37, 434 01 Most, tel. +420 605 870 346, mail: hnutiommo@hnutiommo.cz, www.hnutiommo.cz.