Tisková zpráva z průběhu tiskové konference politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO)

11.09.2012 19:59

Vedení OMMO a jeho kandidáti pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje (ZÚK) se v úterý 11. září 2012 sešli se zástupci médií symbolicky v prostorách Městské knihovny v Mostě. Tiskové konference se zúčastnili – lídr kandidátky OMMO pan Marian Dancso, opoziční zastupitel z města Lomu, který je 2. místopředsedou OMMO a další kandidáti - předseda OMMO L. Vaněk, 1. místopředsedkyně H. Svobodová, A. Bozetická, opoziční zastupitelka města Lom, M. Bílková z Teplic, J. Bozetický z Lomu a V. Balín, jednatel OMMO, který jednání moderoval. 

Přítomní novináři byli seznámeni s hlavními pilíři volebního programu OMMO pro krajské volby, který spolu s kandidátkou obdrželi v písemné podobě. Kandidátka do ZÚK a 1. místopředsedkyně OMMO Mgr. H. Svobodová, Ph.D. zdůraznila snahy hnutí o prosazení prvků participativního rozpočtu, který by měl vznikat za účasti občanů a následně by se občané měli podílet i na mnohem důslednější kontrole chodu a správě kraje. Na rozdíl od jiných, kandidujících subjektů se volební program OMMO zaměřuje na řešení problémů, které spadají do kompetence a pravomoci krajské samosprávy a nesnaží se do volební soutěže o vstup do exekutivy ÚK vnášet celostátní témata. Proto se vedle principu participace občanů, který by dal větší šanci také prevenci proti protekcionismu, klientelismu a korupci, orientuje na otázky zdravotnictví, školství, dopravní obslužnosti, životnímu prostředí a bezpečnosti. Je v něm obsažena i snaha po lepší možnosti prosadit tzv. internetovou demokracii, která by mohla poněkud negovat narůstající rezignaci občana na politiku, a to na místní a krajské úrovni zejména.

Kandidátku OMMO v obecných rysech, včetně základních údajů a charakteristik prezentoval V. Balín, jednatel OMMO. Je na ní „jen“ 42 jmen, což bylo způsobeno „zlanařením“ některých vytypovaných a dlouhodobě oslovovaných jinými politickými subjekty, které využily svých současných pozic k nabídkám určitých výhod v případě zvolení a své lepší finanční situace pro organizaci a průběh volební kampaně. Kandidátka se snaží respektovat princip rovných příležitostí. Je na ní třetina žen. Není tzv. stranická. Jen necelých 25 % jsou členové OMMO, téměř 74 % jsou kandidáti bez politické příslušnosti a jeden kandidát je členem KSČM. Velice pestrá je z pohledu profesní skladby. Nejvíce zastoupeny jsou dělnické profese (33,3 %) a podnikatelé, živnostníci (téměř 15 %). Nechybí ani zástupci pedagogů, úředníků či pracovníků ze zdravotnictví. Své kandidáty na ni naleznou i senioři (necelých 12 % jsou důchodci).

Následně se představili jednotliví kandidáti. Tuto prezentaci odstartoval lídr kandidátky M. Dancso, který za své priority vedle prosazení principu participace jmenoval problémy dopravy, včetně vodní, protože má zkušenosti z práce na lodi a zlepšení kvality dopravních cest v kraji obecně, včetně dostavby dálnice D1 či rychlostních komunikací. V. Balín zdůraznil otázky občanské kontroly jako prevence proti již zmíněnému protekcionismu, klientelismu a korupci nad rámec dosavadních možností daných současnými zákony v podobě poradních a iniciativních orgánů ZÚK. M. Bílková hovořila o svých osobních zkušenostech z práce v občanských hnutích, matky samoživitelky, a co by z tohoto pohledu chtěla v rámci realizace volebního programu OMMO prosadit v sociální oblasti. A. Bozetická hovořila ke své nepříliš dobré zkušenosti z arogance moci na úrovni Zastupitelstva města Lomu a větší pomoci ZÚK zastupitelům obcí a měst, včetně aktivnějšího využívání legislativních aktivit ze strany ZÚK při řešení problémů občanů.  

Ke kauze prodeje KD Repre Most podal informace L. Vaněk, předseda OMMO, který se problémem osobně dlouhodobě zaobírá. Informoval novináře, že v pondělí 10. 9. 2012 bylo v Praze specializovanému útvaru Policie ČR předáno trestní oznámení ve věci prodeje KD Repre Most a s tím spojených velice podezřelých skutečností. Byla zopakována některá dlouhodobě známá fakta, která jinak nechávají v klidu místní orgány činné v trestním řízení – hodnota majetku ve výši cca 520 mil. Kč, včetně pozemků, které navíc nejsou v majetku města, prodána bezprecedentním rozhodnutím zastupitelstva za směšnou částku 28 mil. Kč, k pozemkům se hlásící historický vlastník Řád minoritů písemně sdělil vedení města učiněné právní kroky bez jakékoliv zásadnější odezvy z jeho strany atd. Další šetření je samozřejmě v plné kompetenci Policie ČR a bližší informace tedy nelze v tuto chvíli sdělovat. V. Balín novináře informoval, že se nezakládají na pravdě různá osočování hnutí OMMO z nadržování církvím a schvalování církevních restitucí.

Zdůraznil, že OMMO se již jednou velice zásadně vyjádřilo v této věci – „neschvalujeme vracení církevního majetku a vyrovnání s církvemi v té podobě, v níž byl návrh předložen vládou do Parlamentu ČR.“

„Myslíme si, a jsme přesvědčeni o tom, že je však třeba se s touto otázkou jednou provždy vyrovnat. Nelze však staré křivdy řešit cestou vytváření křivd nových. Stejně tak nelze, aby dosavadní nečinnost ve věci narovnání vztahů ČR s církvemi a Vatikánem byla nástrojem pro záměrné porušování zákonů ČR a vytváření živné půdy pro korupci, protekcionismus a klientelismus, nebo na druhé straně - znemožňovat využívání tzv. blokovaných pozemků či nemovitostí církví pro rozvojové záměry samospráv i státní správy. Což je v podstatě i důvodem trestního podání ve věci prodeje KD Repre,“ řekl V. Balín

Přítomní novináři se po úvodních vystoupeních blíže zajímali např. o ambice, s nimiž jde OMMO do krajských voleb. Bylo odpovězeno, že ambice OMMO stojí oběma nohama na zemi. Uvědomujeme si naše finanční i další možnosti, ale sázíme na kontaktní volební kampaň, osobní kontakty kandidátů s lidmi v místech kraje. Ambicí OMMO je dosáhnout 5 % hranice umožňující vstup do zastupitelstva a moci následně realizovat zejména participativní princip a vyšší účast občanů kraje na kontrole fungování krajské samosprávy. Na dotaz, v čem OMMO vidí příčiny apatie občanů a rezignace na politiku a vyjadřování nechuti chodit k volbám reagovali přítomní kandidáti ve shodě – protekcionismus, klientelismus a korupce, do níž se úspěšně zapojila řada představitelů kraje napříč politickým spektrem, a tyto dlouhodobě fungující politické kartely a kmotry je třeba vyměnit slušnými, rozumně uvažujícími občany.

Vedení OMMO děkuje přítomným novinářům i kandidátům za účast na tiskové konferenci OMMO, a také kolektivu zaměstnanců Městské knihovny v Mostě přeje, aby se konečně dočkali finančních prostředků na realizaci záměru učinit z tohoto zařízení nové, moderní multifunkční společensko-kulturní centrum, které by si statutární město Most a jeho občané zasloužili.    

 

 

Vlastimil Balín, jednatel OMMO Most