Reakce a nabídka na konkrétní formu vzájemné koordinace a spolupráce odrážející podněty subjektů i osob ve vazbě na současné dění ve společnosti

 

Vážení občané,

obracíme se na Vás vzhledem k tomu, že se nám v poslední době dostalo několika oslovení z řad občansko-politických subjektů, které se kriticky vyjadřují k současnému dění ve společnosti. Tyto subjekty vybízejí k těsnější a účinnější spolupráci vedoucí především k odstoupení současné vládní koalice, která je vnímána jako hlavní iniciátorkou reformních změn zejména v oblasti politické, sociální, zdravotní a ekonomické, jež jsou velmi negativně vnímány významnou části naší veřejnosti.

Jsme pro odstoupení a ukončení mandátu této vlády, ale za jedinou v tuto chvíli uskutečnitelnou cestu považujeme nové volby.

V tomto smyslu Vám chceme sdělit stanovisko politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO).

Politické hnutí OMMO už od svého vzniku apeluje na občanský princip formování a postupné aktivizace občanů naší země ústící v jejich širší angažovanost v politice, ve správě a při rozhodování o věcech veřejných obecně. Předložili jsme již před časem veřejnosti svůj politicko-ideový program, který nabízí základní východiska naší „ideové a ideologické orientace“. I nadále jsme v této souvislosti otevřeni debatě a námětům Vás, občanů, které bychom v případě shody a společného zájmu zapracovali také do svého programu.

 

V duchu potenciální spolupráce a koordinace možných společných aktivit nabízíme jako výchozí následující ideovou platformu:

  • Role a význam přímých prvků demokracie v současném politickém systému.
  • Participační (vlastnický, organizační, řídící a rozhodovací) podíl občanů na správě věcí, které ovlivňují a úzce se dotýkají života občanů, včetně debat o roli, dalším významu a fungování dnešních politických stran.
  • Otevřít, vést diskuzi a společně se dohodnout na východiscích, která se týkají sociálně - kulturní oblasti, zejména o stavu a řešení multikulturních aspektů a nároků dnešní společnosti, o formě a realizačním záměru ekologických aktivit zohledňujících ekonomické a sociální podmínky občanů
  • Právo, zákony a pořádek přibližovat občanům tak, aby byly vnímány jako nezbytná, ale nikoliv „neměnná“ součást a normy jejich života, jejichž účinnost musí fungovat součinností „shora“ i „zdola“, a to vzhledem ke společnosti jako celku.

 

V tuto chvíli považujeme za žádoucí:

  • Vzájemně si vyjasnit ochotu, záměry a zásady příp. vzájemné spolupráce (personální, programové /odborné/ a organizační zajištění).
  • Připravit koordinovaný „minimální“ postup pro příští období. Průběžně aktualizovat a doplňovat.
  • Vzájemně sebe i veřejnost informovat o společném postupu prostřednictvím mediálně dostupných prostředků.

 

Politická a organizační východiska OMMO:

  • odmítáme neuvážené, nekoordinované či dokonce násilné formy prezentace, které by nebyly v souladu se základními lidsko-právními hodnotami, které musejí udržovat nezbytnou vývojovou kontinuitu v zájmu udržitelného vývoje většiny společnosti;
  • jsme proti politickému a ideologickému zneužívání společných aktivit v zájmu současných etablovaných politických subjektů, příp. person;
  • jsme pro vzájemnou dohodu o formě a obsahu takto dohodnuté spolupráce, jejím řádu a také možnosti se kdykoliv z takového svazku dobrovolně vyvázat.

 

Tento návrh je výsledkem vnímání současného stavu a dění ve společnosti, množících, vzájemně se drolících a „faulujících“ iniciativ, jež v řadě případů podléhají momentálním populistickým a místy velmi nebezpečným snahám různých subjektů, ale i politicky činných osob, sledujících zájmy ryze vlastní, či zprostředkované. To považujeme za negativní tendence, na nichž se nebudeme účastnit. Jsme pro verbálně rozumná a srozumitelná sdělení směrem k občanům, nikoliv však pro silácká gesta zneužívající mentality, nálad a hmotných poměrů skupin i jednotlivců.

 

Za Výkonný výbor OMMO

Leoš Vaněk, v. r.                                                                  Hana Svobodová, v. r.

Předseda OMMO                                                     1. místopředsedkyně OMMO

 

Most, 10. 11. 2011