Prevence není jednoduchá, její zanedbávání nás ale stojí mnohem více

 „Šikanováním“ se často nazývá stav, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti, třeba svému spolužákovi, ošklivé a jemu nepříjemné věci, bije ho, kope, vyhrožuje mu, zamyká ho v místnosti apod. Tyto incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být označeny také opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině. Oběti šikany bývají často nově nastupující žáci nebo žáci nějakým způsobem odlišní od ostatních.

Organizátorům šikany jde o to vytvořit v objektu takového konání pocit naprosté bezmoci a izolace, jakéhosi uzavřeného kruhu, z něhož nemůže uniknout a v němž nakonec uvízne bez šance na vlastní „vysvobození“.

Místa ve škole, kde šikana probíhá, jsou často skrytá zraku pedagogického dozoru.
Kromě učeben to nejčastěji bývají: prostory šaten, jídelny, toalety, tělocvična, zahrady, a nejrůznějších zákoutí v prostorách školy.
Další rizikovou oblastí bývá cesta do a ze školy.

Řešením v daných konkrétních podmínkách může být: vytvoření pracovního týmu zodpovědného za prevenci a řešení šikanování. Tým by měl být složený z místních pedagogů školy, pedagogičtí poradci a psycholog, kteří by neustále „sledovali“ situaci v třídách I. a II. stupně. A svou činnost koordinovali s žáky v té které třídě, jimž by se udělili role jakýchsi „neformálních vůdců“.

 Dalším neméně závažným problémem jsou drogy, zvl. ty, šířené mezi dětmi ZŠ a mládeží. Vidím tu naprosto jasně angažovanost školy a školských zařízení v odborně popularizované rovině, v koordinaci se specialisty lékaři, psychology i zástupci policie. Dále těmi, kteří pracují tzv. v terénu už mezi drogově závislými.

Snahou by mělo být: začít s prevencí právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice a na toto téma s nimi diskutovat (tzv. konzultační hodiny). Do celého systému zakomponovat také rodiče žáků a mít informace o zázemí žáků.

Cílem by bylo vést žáky ke schopnosti sociální vyrovnanosti, sebekontrole, zvládnutí různých stresových situací, ale i běžných problémů, které jsou na denním pořádku, aby byli v budoucnu připraveni je řešit. Nikoli však pomocí léků a jiných návykových látek.

Dále zařadit mimoškolní aktivity, které by probíhali ve volném čase (výlety, tábory, soutěže, sportovní dny, turnaje atd. Za tímto účelem hnutí OMMO uvažuje lokálně koordinovaně posílit tyto aktivity dětí a mládeže s jejich vlastní správou, povinnostmi i odpovědností.

Stále jsou však vzájemná informovanost a komunikace základními faktory pro počáteční navazování kontaktů mezi dětmi, mládeží a všemi, kteří prvopočátky sociálních problémů společnosti vidí mj. také mezi „přehlédnutými“ nedostatky už u generací, které své „místo na slunci“ teprve hledají a „spálí“ se často nikoli pouze vlastní vinou a spíš lhostejností a nezájmem svého okolí.