Pojem "environmentální" ve volebním programu OMMO pro Most

 Ve volebním programu OMMO pro Most v části 6. Životní prostředí – vizitka zdravého rozumu uvedené podtitulem Životní prostředí – vizitka zdravého rozumu se mj. píše:

 "Organizovat preventivní environmentální vzdělávací akce pro občany města za účelem podnícení jejich většího zájmu o celkový kulturní vzhled svého okolí a životní prostředí; v tomto směru je nezbytná role bytových samospráv, kdy kultura bydlení nezačíná a nekončí zavřením domovních dveří, ale je odrazem externího působení prostředí kolem nás, jejich vzájemného vlivu.“

 

Rádi bychom všem zájemcům, čtenářům volebního programu OMMO sdělili, že nemusejí mít v žádném případě obavu, že chceme jakkoli konkurovat „ideologicky“ vyhraněným subjektem, a to ani v tzv. umírněné podobě. Jde nám výrazně o praktickou stránku problematiky spojenou s ochranou životní prostředí (environmentální). Ochranu životního prostředí vnímáme v kontextu tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy trendu, jehož účinnou stránkou by mělo být především omezení rizik a hrozeb budoucích spojených s lidskou činností a jejími dopady na životní prostředí.

Stávající obsah této problematiky vnímáme především jako osvětovou činnost z pohledu dětí, mládeže a dospělých. Forma těchto aktivit by měla spojovat víceúrovňovou škálu aktivit od mateřských školek, škol základních, středních i vyšších stupňů (např. zvažujeme soutěže typu „Čistota baví, špína vadí“). Dále firem a institucí, které mohou ovlivňovat povědomí lidí o této problematice. Lidé ve městech a obcích by měli být motivováni odbornou, politickou i iniciativní veřejností k větší pozornosti ke svému okolí nejen z pohledu vlastního bytu, domu nebo lokality, kde žijí, ale ve vazbě na celý region, který jako Mostecko a okolí je zatížen dopady lidské činnosti z minulosti, bohužel však čelí novým rizikům spojeným s poměrně slabou sociální, kulturní a ekologickou odpovědností. Chtěli bychom proto vést širší osvětovou činnost v pěstování základních návyků ve vazbě na vnímání svého okolí – třídění odpadu, vytvoření podmínek pro tyto aktivity (dostatek sběrných nádob v okolí svého bydliště, parcích, veřejných prostranstvích, míst s vysokou frekvencí pohybu lidí, sběrných dvorů atd.). Do celé věci více zakomponovat bytové samosprávy, soukromé osoby (vlastníky nemovitostí, administrativních budov atd.), firmy působící v činnosti ovlivňující životní prostředí atd.

Tuto činnost koordinovat s firmami odpovědnými za svoz a likvidaci odpadu a uvažovat, jak občany pozitivně motivovat tak, aby se negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí podařilo snížit také z pohledu kulturního vzhledu a dalšího rozvoje regionu.

Jsme otevřeni námětům a podnětům občanů. Stejně jako bychom o záměrech průběžně informovali a vedli s občany pravidelné veřejné debaty.

 Aarhuská úmluva (Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí)

Název „Aarhurská“ je odvozen od dánského města Aarhus, kde byla v červnu 1998 dojednána. Úmluva vstoupila v platnost v r. 2001. ČR ji ratifikovala v r. 2004. Do současnosti Aarhuskou úmluvu podepsalo 45 zemí a Evropská společenství, ratifikační proces již ukončilo 40 zemí a Evropská společenství.

Podstatou úmluvy je:

  • dostupnost informací o životním prostředí široké veřejnosti
  • účast veřejnosti v rozhodovacích procesech, týkajících se životního prostředí
  • poskytnout právní ochranu v záležitostech životního prostředí

 

Podrobnosti >>> www.ucastverejnosti.cz/cz/zakladni-informace/