Petice za rozšíření kapacity školek v Mostě

  • rozeslala a s jejím dovolením umisťujeme na tomto webu následující text:

 

Petice MŠ Most

Dopis všem

  

Dobrý den všem,

dovoluji si Vás, Vážení zastupitelé, ale i vás pane Vozko, paní Jeníčková a pane Pitíne, oslovit jménem obou petičních výborů ve věci stále rostoucího a stále neřešeného problému nedostatečné kapacity mateřských školek v Mostě. Víte jistě o dvou vystoupeních na dané téma na městských zastupitelstvech v září a listopadu, i o obou peticích (ta za zvýšení kapacit MŠ odevzdána v září 2010 s cca 180 podpisy celkem, druhá za odvolání pí. Boudové z funkce s cca 75 podpisy celkem byla odevzdána dne 14. 2. 2011). Bohužel musím konstatovat, že se naše snahy dosud zcela minuly účinkem díky naprosto laxnímu, troufnu si říci zcela neuvěřitelnému postoji města (konkrétně pí Boudové a p. Vozky, oba za SMM), který postrádá jakoukoli logiku a jde jednoznačně proti zájmům rodičů a dětí města Most. Pro účely následujícího textu považujte, prosím, zkratku SMM za zkratku Sdružení Mostečané Mostu.
Rád bych předeslal, že další komunikace na toto téma již bude za rodiče a petiční výbory vedena hlavně touto veřejnou elektronickou formou. Důvodem pro tento postup je zcela skandální přístup k věci ze strany nejužšího vedení města Most, a to nikoli ze strany normálně fungujících celorepublikových politických stran, ale ze strany představitelů sdružení SMM, kteří mají prostřednictvím svých funkcí a pozic na starosti tuto problematiku. Obyvatelka města Litvínova, pí Jaroslava Boudová, která už 4 roky vede mostecký odbor školství, mládeže a tělovýchovy na jeho vedení dle všech indicií patrně nemá dostatečné schopnosti,
morální vlastnosti typu pravdomluvnost, ale ani zájem dětem a rodičům pomoci. Dosavadní výsledek práce města pro naše děti je: zrušení 50 % dětských hřišť pro nejmenší děti v Mostě z titulu údajné úspory, zatímco jinde město rozhazuje plnými hrstmi, totální a dosud neřešený nedostatek míst v mateřských školkách, a odchod či odvolání celé řady několika velmi zkušených skutečných odborníků na práci s dětmi. Pan Luboš Pitín má od ledna 2011 na starosti školství. Konkrétně pan Pitín k mému údivu před nedávnem zrušil se mnou předem sjednanou schůzku na výše uvedené téma, kterou jsem si s ním sjednal, s tím že se mnou
nesejde, s ohledem na vyšetřování trestního oznámení týkajícího se výhružky a plánování „popravy“ mé osoby ze strany nejužšího vedení města Mostu (za SMM), jehož je členem. Požádal jsem tedy mailem pana Vozku, ať si udělá ve svém týmu pořádek a zajistí mi schůzku na téma mateřské školky s kýmkoli kompetentním, a když ho neposlechnou jeho podřízení, tak ať jde na jednání on osobně. Pan primátor mi dodnes neodpověděl (!!!), nad velmi žhavým problémem nedostatečné kapacity mateřských školek v Mostě se se mnou nikdo kompetentní nesetkal, a tak vůbec nebyla dána možnost posunout jeho řešení vpřed. Obává se snad vedení města Mostu pohlédnout pravdě do očí a brání se konfrontaci se skutečným stavem věci? Vše tomu nasvědčuje, vydržet jim to ale může maximálně do příštího zápisu do MŠ v dubnu 2011, pak tento problém opět naplno propukne v ještě daleko větší míře než loni.
 
Proto jsem nucen Vás všechny od této chvíle informovat touto formou, přičemž Vám budou přeposílány i veškerá případné reakce ze strany města. Na základě této komunikace si pak budeme moci společně utvořit obrázek, jak schopné lidi jsme si zvolili do vedení města, a jak si tito s problémem školek poradí. Kromě toho budou automaticky informováni i všichni lidé, kteří podepsali petici za zvýšení počtu míst v MŠ v Mostě a petici za odvolání Boudové, plus hodnověrný tisk, který z mé zkušenosti objektivně nechává prostor na vyjádření oběma stranám (např. do Homéru už nikdy nic poskytovat nebudeme, neb vždy i přes naše urgence zcela neobjektivně otiskli jen názory města a naše příspěvky a postoje je vůbec nezajímaly).
 
A nyní k samotnému problému mateřských školek v Mostě. Jak jistě víte, v celé republice v posledních několika letech konečně došlo k významnému nárůstu porodnosti (buďme za to rádi). Na tento nárůst počtu dětí, až na několik málo černých ovcí (Most je za vlády SMM a Mgr. Boudové na odboru školství, bohužel, v jejich čele), všechna normálně fungující města ústeckého kraje, která mají v čele schopné, inteligentní a slušné vedení, reagovala a řešila ho průběžně tak, aby nedošlo k většímu rozdílu mezi poptávkou a nabídkou, než o několik jedinců, maximálně desítek dětí (viz srovnávací článek v MF DNES, kde se všechny okresy
ústeckého kraje prezentovaly svými ucházejícími výsledky - maximálně desítkami nepřijatých, jen Most /pí Boudová/ do tisku raději nedodal žádné údaje, proč to je asi každému jasné, stovky nepřijatých dětí jsou jasnou ostudou odboru školství i vedení města Mostu). Jako příklad normálně fungujících měst uvedu Litoměřice či sousední Chomutov, ve kterém dokonce několika mosteckým maminkám v roce 2010 umístili bez mrknutí oka jejich děti nepřijaté v Mostě, neb by maminky přišly o práci. Chomutov má dokonce rezervu v MŠ, ačkoli jde z pohledu obyvatel i rozpočtu o „chudší“ město než je Most. Jak je to možné, je asi každému jasné, je to o schopných úřednících na odboru školství a schopných nadřízených, o ničem jiném.
Pro neznalé - význam školek pro děti, rodiče i ostatní obyvatele:
-děti mají potřebu předškolního vzdělávání již od útlého věku, měly by se formovat v kolektivu a vytvářet si sociální vazby
-maminky musí do 3 let věku nastoupit do práce, jinak o ni přijdou a rozšíří řady nezaměstnaných

-školky vytváření pracovní místa pro učitelský sbor

-práce na zřizování školek je prací pro stavební firmy
 Co jsme pro věc udělali my, rodiče?
V červnu 2010 jsme město na zastupitelstvu poprvé upozornili na to, že se do školek druhým rokem nedostala spousta dětí, konkrétně 240 (a rok předtím 130). Protože se s věcí do podzimu nic nedělo, podali jsme na podzim 2010 petici za zvýšení počtu míst v MŠ v Mostě, a to jménem našeho sdružení Průjezdná o. s., které vzniklo původně kvůli záchraně dětského hřiště v Průjezdné ulici v Mostě.
Jak jsem již uvedl, za dobu, kdy je v čele města Most sdružení SMM, bylo v Mostě z nepochopitelných důvodů zrušeno 50 % dětských hřišť (tj. několik desítek míst pro malé děti). Patrně se tím město snažilo ušetřit na další „výhodné“ (otázkou je pro koho) investice, např. do Chanova. Pravda, postavila se v té době i dvě centrální hřiště, ale nelze se rozumně domnívat, že malé děti budou samy či s rodiči vesele cestovat autobusy na hřiště přes celý Most. Tím spíše ne, že narůstá případů, kdy se malé děti ztrácejí. Rušení malých hřišť pak svádí k myšlence, že hlavním důvodem tohoto nápadu byla nemalá investice do centrálních hřišť. Na to bychom se asi rovněž měli zeptat pana Vozky a jeho SMM týmu, kdo tento „inteligentní“ návrh vymyslel a prosadil, a co bylo jeho skutečným efektem?

Vraťme se ale k petici. Na základě podané petice jsme se sešli na podzim 2010 s vedoucí odboru školství Mgr. Boudovou a s panem Vozkou, která nám po hodině zcela zbytečného vyprávění o všem možném, jen ne o nedostatku kapacit ve školkách, sdělila, že dětí už ubývá a žádné kapacity se tedy zvyšovat nebudou a hotovo. Operovala pochybným grafem bez popisu os, s čísly, která měla být pro potřeby školek posunuta o 3 roky, a vůbec jí nedocházelo, že přetlak dětí bude trvat po celou dobu školní docházky silnějších ročníků (tzn. 3-4 roky). Namísto, aby navrhla řešení, navrhla, že rodičům vysvětlí, proč to nejde!!!. Na to je patrně skutečná odbornice, ale na to proč něco nejde, nejsou rodiče zvědaví, chtějí řešení. Navrch se, přímo před primátorem Vozkou a námi, prokazatelně lživě vyjádřila na téma prodeje rezervního objektu v ul. Borovského pro MŠ v předchozím roce (v době kdy už nebylo přijato do MŠ 130 dětí!!!) za cenu dvou slušných bytů. Na což, k našemu překvapení, pan primátor vůbec nereagoval. Je snad podobné lživé jednání pí. Boudové standardem, že to s primátorem ani nehne?
Rodiče došli ke stejným zkušenostem jako my, jednání pí. Boudové bylo arogantní a řada informací jí sdělených se nezakládala na pravdě. Rodiče i školky samotné se tedy již minimálně 2 roky intenzivně snaží problém nedostatečné kapacity školek řešit a opakovaně urgují pí. Boudovou, která by měla uvolnit peníze a zorganizovat vybudování nových kapacit, když ty staré město Most zcela nelogicky za pár korun rozprodalo, místo, aby je např. jen pronajalo a mělo je v rezervě. Z proběhnuvší schůzky nám bylo jasné, že paní Mgr. Boudová jako vedoucí odboru školství, není schopná věc řešit a na řešení nemá evidentně ani zájem, pouze hledá argumenty, proč s věcí nic nedělat. Její postoje jsou hlavní příčinou celého problému. Arogantní chování této úřednice k mnoha rodičům (i na mě v závěru jednání vyštěkla jak nevychované dítě, když jsem jí sdělil, že se lidé již stěhují kvůli školkám do Chomutova) a její ignorování nebo zlehčování diskutovaného tématu nás vedlo k sepsání petice za její odvolání, pod kterou je k dnešku podepsáno 75 lidí (na papíru a elektronicky celkem) a podpisy stále přibývají, s novým zápisem čekáme jejich zásadní zvýšení. Tato okolnost jasně svědčí o tom, jaký mají lidé na pí. Boudovou názor (nejen rodiče, ale i většina oslovených lidí ze školství v Mostě i Litvínově). Petici jsme zatím nepředali jen díky aktivitě paní Jeníčkové, která před loňským listopadovým zastupitelstvem ohlásila 70 míst navíc. Jak jsme, bohužel, následně zjistili, jde patrně pouze o prodloužení loňské výjimky na zvýšení počtu dětí ve třídách ze strany OHES. Vyčkávali jsme přesto až do konce ledna, zda město přeci jen na náš popud urychleně nezačne budovat potřené nové kapacity MŠ pro řádově 300-400 dětí. Dodnes se ale v té věci nestalo nic ani náznakem, proto jsme petici dne 14. 2. 2011 odevzdali na podatelnu magistrátu.
Je ale možno podepsat se i nadále kdykoli na internetu na

www.petice-odvolani-boudove.webnode.cz.

 

Na těchto stránkách je i veškerá komunikace s městem, a informace, jak toto bez problémů řeší jiná, normálně fungující města s normálním vedením.

Situace s místy v mosteckých mateřských školkách je skutečně katastrofální, přestože vedoucí odboru školství a primátor svorně oficiálně tvrdí, obrazně řečeno, že „zelená koule je ve skutečnosti červený kvádr“, čili že problém už v podstatě neexistuje, nebo že sám za rok zmizí a nemá smysl ho řešit. Tomu ale žádný rodič snažící se umístit své dítě do některé z mateřských školek v Mostě, ani žádný jiný soudný člověk ovládající základy matematiky, neuvěří. Pan Vozka nám koncem roku v oficiálním stanovisku písemně napsal, že narozených dětí již ubývá a že se tedy problematikou zvyšování kapacit nebude město Most vůbec zabývat (z titulu toho že v roce 2010 došlo k malému poklesu porodnosti, což se může v roce 2011 opět otočit k růstu). Uvedl, že se tak údajně za město někdo rozhodl (kdo kdy a kde neuvádí, takže kdoví jak to je a čí závěr vůbec prezentoval). Ač je údajně pan Vozka absolvent technické VŠ, zřejmě nepočítá s tím, že jakákoli změna v porodnosti se projeví ve školkách až za 3 roky. Nezvažuje ani skutečnost, že děti, tedy i silné ročníky, ve školce zůstávají 3-4 roky, po které je třeba zajistit mnohem vyšší kapacitu školek než je ta dnešní.
Problém se nás všech mosteckých tedy bude bytostně dotýkat minimálně dalších pět let, a je jisté že jeho řešení-neřešení bude mít vliv i na další volby, ve kterých navíc už naštěstí nebude možné kupovat si voliče loteriemi ani penězi za hlasy (a všichni dobře vědí, kdo takto volby loni pojal). Tyto jednoduché počty by snad měla zvládnout i stávající vedoucí odboru školství, která údajně vystudovala pedagogickou fakultu. Bohužel, jak se zdá, tomu tak není.

Informace o tom, že už je na pořadu dne pokles dětí do školek, že nemá cenu nic dělat a vše se samo vyřeší, je, bohužel, naprostá demagogie, se kterou přišla jako první paní Mgr. Boudová a pan primátor Vozka ji jen bezmyšlenkovitě přes opakovaná upozornění z naší strany stále dokola opakuje, aniž by si ověřil reálný stav věci. To rozhodně není přístup, jaký bychom jako občané města od primátora očekávali. V reálu tedy bude celý problém trvat minimálně do roku 2015/16. Nadstavy dětí k zápisu do MŠ jsou letos i příští rok ještě vyšší, než v roce 2010, a tyto silné ročníky budou procházet školkami minimálně další 3 roky.  Následuje mírný pokles jediného ročníku nastupujícího do školek v roce 2013 způsobený již odeznělou hospodářskou krizí a další roky může dětí v Mostě zase přibývat (jednou budou tyto děti platit důchod nám všem, včetně představitelů města). Platná čísla o počtech v Mostě narozených dětí, které dosáhly nebo dosáhnou v daném školním roce věku 3 let, a jejichž rodiče žádali nebo budou moci požádat o přijetí do školky, jsou následující:
 
Skutečné počty dětí, které byly, jsou a budou potenciálními zájemci o místa v MŠ školní rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, mostecké děti ve věku 3 let které mohou žádat o přijetí do MŠ 1362, 1315, 1423, 1367, 1537, 1379, 1142,
počet při zápisu nepřijatých dětí 0, 0, 130, 240, 460 +?, 390 +?, 80 +?
 
Upozornění: v letech 2011-13 bude nedostatek míst vyšší, protože silné ročníky budou školkou procházet min. 3 roky od svého přijetí, takže problém s kapacitou bude trvat

minimálně do roku 2015/16 !!! Za otazníkem tedy mohou být další stovky chybějících míst…

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyla zaznamenána žádná jiná aktivita směřující k fyzickému navýšení počtu míst (např. přestavba tříd ve školách, rozšíření školek přístavbami, buňkové školky, navrhovali jsme městu x řešení, je to i na našem webu), hodláme se tomuto pasivnímu postoji města bránit již zmiňovanou peticí za odvolání stávající vedoucí odboru školství a její náhradu schopným člověkem, a tlakem na představitele města, aby věc urychleně vyřešili.
 
K zásadnímu rozdílu mezi tvrzením zmiňovaných představitelů města a reálným stavem, ale i k problematice školek si lze položit několik otázek:

1) Pracují vůbec představitelé města se skutečnými daty z matriky? Proč v tisku i na jednáních předkládají grafy, které neodpovídají realitě?
2) Proč je potírána oprávněná a všude jinde běžná snaha průběžně navyšovat kapacitu MŠ? Proč město nereaguje adekvátně na alarmování rodičů i vedení školek? Je to jen pí. Boudová nebo za to může ještě někdo nad ní? Je to tím že to pro některé lidi není ten správný „byznys“?
3) Je zde snad něčí záměr poškodit mostecké rodiče a děti, např. ze strany někoho kdo v Mostě nežije a jen dojíždí do práce (např. pí. Boudová)? S tím koresponduje vyjádření pí. Boudové k rodičům – „když jste si děti udělali, postarejte se o ně“. Zcela zarážející přístup někoho, kdo má mít děti jako pracovní náplň, ostatně pí Boudová již byla jednou ze školství propuštěna (ZŠ v Litvínově), protože fyzicky napadala žáky. A takováto osoba se stane nejvyšší personou mosteckého školství, není to totální Kocourkov?
4) Zvolili jsme si dostatečně schopné zástupce nejen na odbor školství, ale i na pozici primátora, který její jednání není schopen usměrnit? Není na řadě i petice za odvolání pana Vozky, který není schopen věc vyřešit ke spokojenosti občanů?
5) Kdo vlastně řídí město? Pan Vozka? Nebo se pí Boudová řídí sama?
6) Skutečně nejsou na rozšiřování školek peníze, když pan Vozka navrhoval nedávno na zastupitelstvu investice za 80 mil Kč do Chanova? Dělá si z rodičů a dětí zcela sprostou legraci, nebo prosazuje „zajímavé“ investice ze zcela jiného pohledu než jak tento termín chápeme my normální lidé?
7) Jsou pro pana Vozku malé děti a jejich rodiče zcela nedůležití, je pro něj důležitější rozprodej MŠ v okamžiku zcela jasné kapacitní krize ( viz bývalé jesle Borovského ve 2009) namísto její opravy pro potřeby dětí ?
8) Proč se jiným městům daří tento problém úspěšně řešit a Most jej řešit neumí a nechce?
9) Zná pan Vozka známou poučku o tom, že jediným důvodem pro neschopnost podřízených bývá neschopnost jejich vedení?
10) Je lepší být pro 5 politiků směšnou figurkou nebo podivnou loutkou, neschopnou uřídit si své podřízené, natož řešit skutečné problémy rodičů a dětí?

Abych totiž nejužšímu vedení města Mostu (za stranu SMM) úplně nekřivdil, musím zcela otevřeně přiznat, že tito „služebníci občanů“ přeci jen v oblasti petic na téma školky a odvolání pí. Boudové něco podnikli. Očekáváte šťastný konec? U normálních, slušných a schopných úředníků - politiků v normálně fungujícím městě by to tak jistě skončilo. Kapacita školek by se už dávno zvedla a bylo by po problémech, ze kterých se nejužší vedení města Mostu stejně jinak nedostane. Naši zástupci v nejužším vedení města (SMM) ale překvapili, a vymysleli na ochranu své pověsti namísto realizace řešení pro mostecké děti věc hodnou galerky, nikoli normálního vedení běžného města. Důvod byl jediný – umlčet mě, jakožto hlavního mluvčího v diskusi v nastolené otázce. Už jen za toto by mělo nejvyšší vedení města za SMM na hodinu odejít.
 
Jak jsem se z jednoho důvěryhodného zdroje na podzim 2010 dozvěděl, diskutovali představitelé SMM působící v nejvyšším vedení města o tom, že jsem osoba určená k „popravě“. S ohledem na to že nejsem politicky činný, nejsem ani úředník, ale normální člověk, který říká věci bez okolků tak, jak jsou, je předem vyloučena poprava politická či veřejná. Pro toto označení mám proto jediné vysvětlení - fyzickou likvidaci. Abych nedělal zbytečnou paniku, sešel jsem se na radu odborníků s paní Jeníčkovou, zástupkyní primátora u ní na městě v kanceláři. Při zhruba hodinovém rozhovoru bylo hlavním zájmem paní Jeníčkové zjistit, kdo za snahou o zvýšení kapacit školek stojí, podsouvala mi jména lidí,
které neznám. Ano, naši představitelé města za SMM už si patrně nedokáží ani představit, že by se někdo z lidí, kterým mají oni sloužit a spravovat pro ně město, mohl ozvat a něco skutečného po nich chtít. Za tímto triviálním problémem hned vidí spiknutí a politiku, místo aby ho vyřešili tak, jak ho řeší bez upomínání jiná města. Na konci hovoru jsem paní Jeníčkovou důrazně upozornil na to, že vím o tom, že mě „odsoudili“ k popravě, a že se budu patřičně bránit. Na toto pí Jeníčková pouze sklopila zrak na stůl, a dlouho mlčela jako ryba (a
nemyslím tím bývalého nejvyššího SSM na okrese, dnes nejvyšší osobu SMM), čímž mi potvrdila, že o této skutečnosti – popravě mé osoby, mohla být v kruzích SMM řeč. Během několika dní se mi z důvěryhodného zdroje doneslo zpátky, že paní Jeníčková sdělila nejužšímu vedení SMM, že o plánu vím a že se budu bránit. Město (konkrétně vedení SMM) tedy namísto řešení problému začalo skutečně přemýšlet jak umlčet toho, kdo na jejich jasnou neschopnost řešit problémy dětí a rodičů poukazuje. Toto se stávalo snad jen za nejhlubšího socialismu ve čtyřicátých letech. Pro zajímavost - pí Boudová byla před rokem 1989 nejvyšší
vedoucí pionýrské organizace v okrese Most, a jejím nadřízeným za SSM byl v okrese jakýsi pan Ryba (dnes šéf SMM). Oba tito lidé tedy za komunismu pracovali s dětmi (!!!), a dnes jdou zcela jasně proti jejich zájmům (pan Ryba na můj návrh schůzky přes mobil a asistentku vůbec nereagoval).

Nabízí se celá řada otázek: je pravda, že mezi nimi existoval a existuje i jiný než pracovní vztah z dob komunismu? Je pravda, že pí Boudová byla do Mostu nadelegována právě panem Rybou, neb nikoho jiného by to po jejím renomé v Litvínově ani nenapadlo? Je pravda, že pan Vozka vede město jen navenek, ale v reálu je pí Boudová podřízená jen panu Rybovi -šéfovi SMM a z pana Vozky ani z občanů si tím pádem nemusí nic dělat? Neschopnost pana Vozky v dané věci pro děti cokoli udělat (ví o věci minimálně ode mě od června 2010), usměrnit pí.
Boudovou či ji nahradit někým schopným, k odpovědím přímo nabízí… tyto informace už dávno kolují městem a lidem svítá, jaké struktury (či jaké orgány?) to vlastně městu vládnou.
Neváhal jsem a podal jsem tak, jak by to udělal každý normální člověk, trestní oznámení na nejužší vedení města (míněno hlavně za SMM) na krajské státní zastupitelství, které věc předalo kriminální policii. Výše uvedené plánování fyzické likvidace lze kvalifikovat jako trestný čin se sazbou až 10 let, více se k věci zatím nebudu vyjadřovat.
 
Reakce „potrefených hus“ na sebe nenechala dlouho čekat. Během následujících několika málo dní v prosinci 2010 vytiskl deník Právo článek, ve kterém mě pan Vozka směle a hrdinně označil za směšnou figurku, pohoršoval se nad tím, jak jsem si mohl dovolit podat na jeho tým trestní oznámení, a zmínil i to, že prý opakovaně sprostě a arogantně urážím paní Mgr. Boudovou, ačkoli pro to nemá jeden jediný důkaz. I když by si někteří lidé za město v kauze školek zapojení, zasloužili hodně jadrné výrazy, nikdy jsem je nepoužil. Vždy jsem o nich psal i hovořil slušně, nicméně pravdivě a bez jakýchkoli servítků, na což oni patrně po
letech ve funkcích už nejsou vůbec zvyklí. To je ale pouze jejich problém a já se jejich stavu mysli rozhodně podřizovat nebudu.
 
Po tomto hanobícím vyjádření primátora Vozky jsem si položil otázku: „Mám zapotřebí nechat se někým, koho si z přístupu k celé věci nelze ani v nejmenším vážit, urážet?“ Nejprve jsem tedy pana Vozku vyzval mailem k tomu, aby se mi omluvil do konce prvního lednového týdne v tomtéž periodiku, a navrhl jsem mu, že mu text omluvy na jeho požádání zašlu mailem. Udělal jsem tedy vše pro klidné vyřešení jeho útoku pomluvou na mou čest a dobrou pověst, tak jak se od slušného člověka očekává.

Pan Vozka se, bohužel, nijak nepokusil věc narovnat, takže se připravuje podání žaloby k občanskoprávnímu soudu s požadavkem veřejné omluvy a úhrady škody na cti a dobrém jméně mé osoby. Vysouzenou satisfakci hodlám v celé výši věnovat mosteckým mateřským školkám, kterým pan Vozka není schopen pomoci, i když za jiné pro normální lidi nepotřebné věci šmahem navrhuje utratit desítky milionů z městských peněz.

Snad jen den po zmiňovaném vyjádření pana Vozky v deníku Právo se do plátku Homér (v této tiskovině budete i přes mou opakovanou snahu a poskytnutí všech informací jejich šéfredaktorce marně hledat jiná stanoviska, než ta z města) vyjádřila i paní Jeníčková, zástupkyně primátora, v tom duchu, že lituje občany, že mně dali důvěru k jednání s městem na téma zvýšení kapacit mateřských školek (!!!). Předpokládám, že občané Mostu jsou schopni posoudit správnost svého rozhodnutí sami a naopak se sami zamyslí, komu že to vlastně dali ve volbách svůj hlas (vztahuji na nejvyšší vedení SMM, pana Vozku i paní Jeníčkovou). Paní Jeníčkové lze jen doporučit psaní článků do novin jen se sklenicí minerálky.

S hrozbou „popravy“ jsem se na chvíli na doporučení odborníků stáhl z veřejného vystupování, ale věc samozřejmě řeším dál, ve prospěch všech mosteckých dětí, nejen těch mých. Požádal jsem s nadějí o schůzku nového nadřízeného pí Boudové, pana Pitína. Začátkem prvního lednového týdne jsem si s ním domluvil schůzku na městě, nicméně on mi ji dva dny před termínem mailem zrušil a zcela otevřeně odpověděl, že vzhledem k tomu že je též vyšetřován ve věci „popravy“, nebude se se mnou scházet. A že abych poslal za sebe někoho jiného, patrně někoho kdo jim vše odkýve a potvrdí, že nelze nic dělat. Odmítl jsem takovou variantu s tím, ať se nebojí, že na schůzce bude mnohem více lidí, než jen já (kromě nás rodičů přizveme i novináře). Domnívám se, že jako zástupce města by neměl odmítat schůzky s lidmi, kterým má „sloužit“. Požádal jsem následně mailem pana primátora, aby si zjednal mezi svými podřízenými pořádek a zajistil zástupcům petičního výboru schůzku s panem Pitínem. Jak jsem již uvedl výše, žádné odpovědi se mi nedostalo a nedošlo ani k žádné schůzce. Tento postoj města o něčem zcela zásadním svědčí, město v této věci nefunguje a odmítá se bavit se zástupci občanů. Kde chybí argumenty, tam město postaví zeď mlčení a odmítání schůzek – strká hlavu do písku a myslí si zcela naivně, že problém vyšumí. Na koho padá ostuda a podezření z totální neschopnosti je myslím každému jasné.
 
 
Na závěr výzva zastupitelům:
 
Vážení zbývající zastupitelé (Váženými mám na mysli všechny kromě nejvyššího
vedení města za SMM),
 
jménem mnoha mosteckých rodičů a dětí udělejte vše pro to, aby Město Most začalo neprodleně řešit problém nedostatečných kapacit MŠ, přeci i Vy máte či budete mít děti, vnoučata, pravnoučata…vezměte si řešení situace ve školkách též za své, tlačte vedení města k normální činnosti, na straně rodičů rozhodně nejsou lidé neschopní řešit situaci, naopak jsme již získali příslib, že na problematiku školek přispějí i některé velké průmyslové společnosti v okolí, když od města přispění nepřichází (město je v tomto ohledu nebylo schopné ani tyto společnosti o pomoc požádat). Problém se školkami dnes sice padá plně na
SMM, kteří město vedou a ovládají ho např. přes pí. Boudovou na odboru školství a pana Pitína či pana Vozku nad ní, ale lidé čekají pomocnou ruku i od Vás, kteří jste v opozici, i od Vás, kteří jste v koaliční smlouvě s SMM. Tenhle problém malých dětí nerozlišuje strany, vyžaduje okamžité řešení. I Vy můžete mosteckým dětem a rodičům pomoci. Pro doplnění - já ani nikdo z rodičů netoužíme stát se pracovníkem odboru školství či magistrátu, nemáme stavební firmy, nejsme taháni za provázky žádnými lidmi či stranami, chceme jen vyřešit všude jinde jednoduše řešitelný problém.
 
Je-li nejnižší školství v Mostě v tak katastrofálním stavu, děsíme se s rodiči toho, jak fungují na městě za vlády SMM další věci a vážně přemýšlíme, že je otevřeme, tak aby začali ze skříní města padat na zem všichni kostlivci, které tam SMM za 4,5 roku naskládalo. Lidé typu pí. Boudové a pana Vozky, kteří svou nečinností upírají malým dětem možnost předškolního vzdělávání, socializace a navazování mezilidských vztahů a mezitím rozprodávají školky, lidé kteří sveřepě s neplatnými argumenty odmítají pomoci dětem i jejich rodičům (kterým je zaměstnavatelem držena práce pouze po dobu 3 let věku dítěte) lidé, kteří současně s tím sypou městské peníze do nesmyslných aktivit typu zcela ztrátová první liga ve fotbale, kruhové objezdy bez osvětlení, zato se soškami, fontánky s parčíkem před městským úřadem i jinde, či předem ztracené investice do sídliště Chanov, si zaslouží pouze nejhlubší pohrdání a příslib, že už nikdy jejich strana (pardon, pouze sdružení) nedostane naše hlasy.
 
Děkuji předem Vám, všem skutečně zodpovědným, za pomoc nejmenším dětem a přeji pěkný den
 
Tomáš Seidl
předseda petičních výborů

skolky-most@seznam.cz
www.petice-odvolani-boudove.webnode.cz