Osadní výbor ve městě Lomu. Já jsem pro a co Vy?

Mějme na paměti, že osadní výbor nebo místní výbor je zvláštní typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.). Oba názvy jsou právně rovnocenné, název výboru volí zastupitelstvo zpravidla s přihlédnutím k charakteru příslušné části obce. V zákoně o obcích jsou místní výbory zahrnuty pod legislativní zkratku „osadní výbor“.

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice nově založena zákonem o obcích 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.

Osadní nebo místní výbor (-y) mohou, (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složeny z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá!

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

Na základě výše uvedeného usilujeme o vytvoření osadního výboru ve městě Lomu, jehož tzv. privilegia, možnosti a práva umožňují nahlédnout, kontrolovat a zapojit se

do řešení problematiky a aktivit města spolu se zastupitelstvem, radou i s ostatními orgány. Usilujme o tuto možnost nahlédnout, ale i ovlivnit dění, tam, o čemž se můžeme domnívat nebo jen věřit, že se děje pouze v obecném zájmu a dle zákona. Chtěli bychom předkládat orgánům obce návrhy týkající se nejen rozpočtu a zprůhlednění prodeje majetku města a nakládání s ním, ale také nápady co změnit z pohledu života nás, občanů ve městě a jeho okolí.

Volební program „Občané městu, město občanům“ (OMMO) pro podzimní komunální volby ve městě Lomu k podobným aktivitám vybízí.

Naším cílem je - do konce roku 2011 vytvořit podmínky pro ustavení osadního výboru. Pokusme se o to.

Nenechme si ujít šanci – spolurozhodovat. Mějme tu možnost kontrolovat ty, které jsme zvolili. Odpovědnost by měla být vzájemná, stejně jako informace, že politika je „otevřený svět názorů a jejich střetávání“, na jejichž smyslu bychom měli trvat všichni, stejně jako se podílet na jeho utváření. Osadní výbor nám prostor v tomto světě může o něco rozevřít.

Já jsem pro. A co Vy?