Občan opět na konci schvalovacího řetězce?

Když se v Senátu PČR dne 28. ledna 2010 projednávala na veřejném slyšení petice proti výstavbě spalovny komunálního či spíše nebezpečného odpadu v Rybitví v Královéhradeckém kraji jsem, aniž bych to tušil, varoval proti tomu, aby se problém výstavby spalovny nepřesunul jinam. Třeba do oblastí, které stejně již nějakou ekologickou zátěží trpí a zdejší obyvatelé jsou na ni již zvyklí a snad i odolnější než občané v jiných lokalitách, a tak by zde byla případná výstavba spalovny byla schůdnější. Doporučoval jsem i jiné návrhy a pohledy, ale s těmi se PT čtenář může seznámit v mém vystoupení na zmíněném veřejném slyšení v Senátu PČR jehož stenozáznam je k dispozici na webu Senátu PČR (www.senat.cz)

Je příznačné pro takovéto investiční záměry, že nějaká diskuse s občany dotčených lokalit je zřejmě obtěžující a je lepší pro zdar akce podat lidem vše již hotové a tzv. neměnné. Je sice chvályhodné, že radní jsou opatrní a hovoří o diskusi s občany (zřejmě po zkušenostech s jinými problémy nebo volebními programy jiných politických subjektů, např. počtem míst v MŠ, městské zeleně aj.), ale je rovněž s podivem, že radní odpovědnost za takovouto diskusi vkládají do rukou autora a zřejmě investora záměru United Energy. Odpovědnost za organizaci takovéto diskusi je výhradně na samosprávě, a nejen proto, že o celé akci již ví.

Problematika sběru, třídění a likvidace odpadu je velice citlivou záležitostí a i nákladnou a je třeba hned na začátku vyloučit či minimálně eliminovat rizika, která sebou celý problém určitě nese nebo může přinést. Na základě osobní zkušenosti se zmíněným řešením výstavby spalovny v lokalitě obce Rybitví na Královéhradecku na veřejném slyšení a následně na schůzi Senátu PČR vím, že problémů bude určitě dost. Předně je třeba využít pokud možno většinu zkušeností, které jsou s podobnými problémy k dispozici z ČR i Evropy. Najít optimální model řešení odpadového hospodářství v regionu, který nepochybně vejde ve střet s filosofií „místní mostecké exekutivy“ odpady zdarma. Je lepší a prospěšnější (i nejlevnější, i když hovořit o levnosti v případě odpadového hospodářství je otázka iluzorní, protože objem odpadů i cena na jeho likvidaci má vzrůstající trend) odpad spalovat nebo třídit, recyklovat či kompostovat? Osobně se domnívám, že právě v tom je jádro pudla. Najít optimální model a poměr jednotlivých podílů ve způsobech likvidace odpadů je alfou a omegou úspěchu, samozřejmě za současné vysvětlující kampaně komunikace s občany o této problematice. Proto si myslím, že i přes zpoždění, které v tomto United Energy i radní mají, je záměr firmy na zřízení webových stránek dobrou a správnou myšlenkou, kterou je však třeba doplnit o pravidelné diskusní setkání s občany, o nichž budou včas standardními způsoby informováni. Ne všichni bohužel zatím vládnou PC technikou a kamarádí se s internetem. Chci rovněž věřit, že slova zaznívající od kompetentních osob, kterými primátor a jeho náměstkyně zřejmě budou, slova „o prozatímním vzetí problému spalování odpadu v Komořanech na vědomí či, že je třeba o celé problematice dále jednat“ nejsou jen tradičním získáváním času „pro nástup těch správných firem na realizaci investičního záměru“.

Jako občané bychom rovněž měli požadovat garance toho, že zde bude bezpečně, bez větších vlivů na zhoršování životního prostředí, zejména ovzduší, spalován pouze komunální a nikoliv nebezpečný odpad, který „svou spalovací pec“ nenašel díky odporu tamějších obyvatel a zástupců samosprávy v Rybitví.  

Nemohu se též ubránit jistě ne bez souvislostí jedné poslední poznámce. Ekologové, abych je jako jiní pejorativně neoznačoval „ekologickými aktivisty“, byli a jsou proti prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Je to jistě jeden z pádných důvodů, které donutily managament United Energy se ve spalovacích médiích orientovat na komunální odpad. Již na počátku tohoto záměru se ozývají hlasy, že „spalování obrovského množství odpadů by představovalo významný zdroj znečištění“. A to ještě nejsou známy technologické parametry konkrétního projektu spalovny. I na tento problém (ne-li prvořadě, by se diskuse s občany měla nasměrovat).