O jedné zkušenosti… Se školkou. A nejenom…

Na úvod také jednu poznámku k peticím, neboť jejich význam se skutečně nemá přeceňovat, jak zní doporučení, stejně jako by se neměla snižovat vážnost autorů, pokud tito neporušují zákon anebo k tomuto v petici nevyzývají.

Petice skutečně neřeší problémy a ani jim to nepřísluší. Petice upozorňují na stav věcí nebo mohou vybízet, vyzývat k řešení. Iniciátoři petice využívají svých občanských práv zaručených Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Domnívají-li se, že jiný způsob komunikace nebo způsob, jak upozornit na problémy, byl vyčerpán nebo již není možný.

V Mostě rozvířilo hladinu veřejného mínění dění související s Peticí k mateřským školkám občanského sdružení Průjezdná, které v ní upozorňuje na dlouhodobě nedostačující kapacitu zdejších mateřských školek.

Poněkud mě udivila přecitlivěla a přehnaně dotčená reakce vedení města, ač problémy s kapacitou mateřských školek nejsou v Mostě ničím „novým“ a neobjevují se až nyní, což tak nějak ční i z reakcí lidí, s nimiž jsem osobně hovořila, znám je a mají ratolesti ve věku, kdy je jejich umístění v předškolním zařízení žádoucí nejenom z důvodů pracovního poměru rodičů, ale i z důvodů sociální, psychologické a pedagogické adaptace dítěte na větší kolektiv, získání určitých návyků a dovedností, které nikterak nesuplují vliv rodičů, rodiny, ale jsou jakousi „nadstavbou“, na níž dítě naváže ve svém dalším vývoji.

Problematika předškolních zařízení je v ČR stále velmi komplikovaná a váže s sebou odkládaná řešení související s polistopadovým vývojem po r. 1989. Nejde totiž jen o „kapacitu“ předškolních zařízení, ale i jejich kvalitativní zaměření, flexibilitu a schopnost vyjít vstříc jak v zaměstnávání zkušených pedagogů, tak i směrem k nárokům samotných dětí a rodičů, protože kulturní a společenské poměry se rapidně mění. Výchova a výuka dětí již od nejnižšího věku jsou mnohem sofistikovanější a náročnější pro všechny zúčastněné. Tzv. šmahem rušení předškolních zařízení, které na první pohled souviselo s poklesem porodnosti a tím se snižujícím se počtem dětí, které by zařízení navštěvovaly, nikterak nezohlednilo přechodnost takového kroku. Nevzalo v potaz rizika, že po zavření takových zařízení bude většina z nich chátrat, neboť nebudou finance na udržování jejich jinak nevyužívaného provozu a kapacit. V Mostě jich je takových několik. Dnes jsou centrem srocování teenagerů, ale i menších dětí, pro něž tato místa skrývají různá, životu nebezpečná úskalí, bezdomovců a některých dalších rizikových skupin.

Z osobní zkušenosti svého 3 a půlletého syna vím, že umístění do školky sice záleželo na rozhodnutí vedení příslušného zařízení, ale že některým žádostem o umístění nemohla předškolní zařízení vyhovět, a to právě z kapacitních důvodů a kvůli snížení rozpočtových dotací.

Nemyslím, že by petice občanského sdružení byla útočná v porovnání se závažností problematiky, na níž poukazuje. Stejně jako mi přijde více než podivná reakce města na její obsah. Reaguje totiž na pocitovou nebo dojmovou složku, jež může vyvolávat u některých zainteresovaných person, nikoliv na problémy, které nastiňuje a jež nejsou pouhým „výmyslem“ autorů petice.

„Pravda“ je možná někde uprostřed. Chybí komunikace s občany, diskuze o problémech, které je trápí a které se vrší, pokud jsou jen odsouvány. Pak nestačí jen žehrat, jestli ta nebo ona strana použila ostřejší slovo, neboť neřešený problém zůstává – tím je nedostatečná kapacita.

Problémy s kapacitou předškolních zařízení, na něž poukazuje petice sdružení, totiž ukazují mj. na nedostatečnou komunikaci a odpovědnost za řešení uvnitř samotného města. A handrkování se, kdo více či méně co zavinil, když dopady neřešených problémů, jak se říká, vyhřeznou ve vší složitosti, svědčí spíše o dlouhodobě odkládaném a spíše „látaném“ přístupu. Věcná podstata petice však je zřejmá – nedostatečná kapacita předškolních zařízení v Mostě. A to je nepříjemný fakt, který je nutné řešit, ať se to někomu líbí nebo ne.