Milí Lomáci, díl XVII., aneb s novým koštětem postaru…

29.04.2014 19:18

Dubnové Zastupitelstvo města Lomu (ZmL) konané v pondělí 28. 4. 2014 mělo šanci s novým Jednacím řádem ZmL (JŘ) schváleným v únoru 2014 začít třeba jinak. V duchu pořekadla – „nové koště dobře mete“. To se však nestalo. A to přesto, že starostka zdůraznila, že je slušná a zahajuje jednání se zpožděním 5 minut, ale počká, až si později příchozí vybalí věci. Nakonec se k jednání sešlo 14 zastupitelů, tři byli omluveni. Mezi neomluvenými byl i pan Nétek bývalý starosta a současný zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Lom, která však přítomna, byť zastupitelkou Lomu jako občanka města Mostu není.

Nový JŘ metl postaru, protože byl, je a do podzimních voleb nepochybně dále bude (z)využíván právními ignoranty. V organizaci, řízení a jednání ZmL se totiž opět arogantně, opakovaně JŘ porušoval. I na tomto jednání ZmL starostka ověřovatele nejmenovala, jak JŘ předpokládá, ale nechala je volit. Což opět odhalilo amatérismus v přípravě jednání ze strany Rady města. Jako by nestačilo, že Radou města předkládaným materiálům velice často jako první vystupují právě radní (?!). Rada nikoho nenavrhovala, starostka do pléna vyzývala, kdo že má zájem být ověřovatelem zápisu, když si před tím u servisu ověřovala, rovněž přes celý sál, kdo byl vlastně ověřovateli na únorovém jednání. Oslovila nakonec zastupitele za ČSSD MUDr. Čejku, který souhlasil a následně zastupitelku Hanzlíkovou, kdysi za KSČM, nyní po „zradě“ bývalého starosty Nétka, nezávislou, která rovněž po krátkém zaváhání vyslovila souhlas. Co jim také zbývalo, když nechtěli jednání příliš zdržovat. Program byl na návrh starostky doplněn o bod týkající se výstavby trafostanice za objektem masny místního podnikatele. Doplnění zastupitelé schválili a dokument obdrželi na stoly. Poté bylo hlasováno o celém doplněném programu, a opět byly schváleny body, k nimž nebylo v následném průběhu nic předkládáno – zpráva místostarosty Baráka a zprávy předsedů Kontrolního a Finančního výboru ZmL Nétka a Emingera. Ale zřejmě se jednotlivé díly tohoto volného seriálu čtou i radními, protože, když starostka opět při jednání přeskočila tyto body, byla právě radními upozorněna, že tyto body byly opomenuty být vyškrtnuty z pořadu jednání. Prostě la comedia, která však lomskou vládnoucí zvůlí otupělou opozici nevolá do akce, aby alespoň některé věci více kritizovala a volala po jejich nápravě. Ono se není co divit. Arogancí totiž jednání i v dalším průběhu jen překypovalo. Prim v tom hráli manželé Schwarzovi. Např. starostka na slušně se tázající zastupitelku Hanzlíkovou, kolik nakonec stál lomský ples, když ve zprávách z Rady města čte jedno rozpočtové doplnění směrem k plesu za druhým, se v podstatě obořila, jestli ji to tak zajímá, ať si ty částky sečte. Co dodat? Jen snad zdůraznění starostky, že za jejich vedení (S.cz, ODS, VV a bývalý starosta Nétek) občané Lomu nebyli nikdy a ničím ochuzeni, protože současnému vedení jde o blaho města Lomu a jeho občanů. To za bývalého vedení byli ochuzováni.

Nejdříve jsem si myslel, že tentokráte „zklamal“ místostarosta Barák, když nedoporučil hlasovat o bodech týkajících se záměrů prodeje městského majetku tzv. án blok (dohromady), ale nakonec jsem si uvědomil, že opět nechtěl, konečně jako další zastupitelé, podpořit prodej jednoho z domů za 1,- Kč manželům Schwarzovým, kteří, byť tento prodej nebyl schválen již v únoru 2014, se o něj znovu pokusili, a zřejmě nikoliv naposledy. Pro bylo jen 6 hlasů, včetně obou hlasů tohoto vykutáleného komunálního manželského páru. Dojemná byla opět skoro tři čtvrtě hodiny trvající diskuse k tomuto prodeji, kdy ředitel MěP Most, radní Lomu, krajský zastupitel a poslanec Schwarz srdceryvně vysvětloval, jak on chce jít příkladem, jak se o majetek města postarat. Opět však ani slovo k tomu, že dům se údajně nachází v zóně předpokládané výstavby silničního průtahu. Prostě tzv. „na blbce“ nenarazíte a nenarazíte ani v Lomu. A pak, že pan radní není chytrý. V rámci diskuse propírající skoro všechno lomské špinavé prádlo však jednu pravdu někteří, včetně radních řekli, že totiž spousta restů v údržbě bytového fondu byla založena kroky a nekonáním vedení města v předchozích obdobích za vedení pana Nétka za KSČM. Protiargumentem však bylo zdůraznění stavební uzávěry v intravilánu města Lomu, což lze i jako omluvu přijmout. Stavební uzávěra totiž v daném čase vycházela ze skutečnosti, že jde o území s možným využitím pro těžbu uhlí a týkala se tedy i investic jdoucích do údržby domů. Takže vyjádření příslušné úřednice města, že se uzávěra týká jen nové výstavby, bylo spíše poplatné tomu, vyhovět současnému vedení, aby ji nepotkal stejný osud jako jednu z nejkvalifikovanějších učitelek ZŠ a MŠ v Lomu, které byl ukončen v těchto dnech pracovní poměr pro tzv. nadbytečnost. Přitom na škole zůstalo několik nekvalifikovaných, ovšem byli a jsou loajální vedení města školy. Apropós, zřejmě se kompetentní nepoučili a chtějí hledat ještě větší balík peněz na uhrazení personálních pochybení na škole, o nichž již soud v jednom pracovně právním vztahu rozhodl ve prospěch zaměstnankyně.

Na některé dotazy pak dokázala starostka reagovat mírněji a racionálněji, jako např. na dotaz zastupitele za OMMO pana Dancsa, zda město počítá s další výstavbou placených parkovišť jako oněch šesti v Loučné. Zatím je vše v řešení a radnice chystá vyhlášku o placených parkovacích místech, zněla nebývale slušně odpověď. Svou polívčičku si dokázal neustále ohřívat a přihřívat radní Schwarz, např. dotazem na zastupitele Dörflera za KSČM, zda pomohla opatření uložení velkých betonových květináčů před chodník u jeho domu, kam zajížděly na chodník kamiony, že má možnost sehnat zadarmo další.  Zde však něco nechtěně prozradila starostka, když replikovala, „ale o tom jsi mi doma neříkal, vše zadarmo pro Lom, sem s tím“. Jak říkám la comedia.

Tvrzení, že současnému vedení jde o „milé Lomáky“, asi mělo potvrdit puštění do diskuse občanky Pišotové mimo bod diskuse občanů v rámci projednávání prodeje majetku města. Vystoupila již po schválení, resp. neschválení prodeje pozemku na zahradu „jejím mladým, kteří jsou v práci a nemohli dorazit sami“. Byla shovívavě vyslechnuta a bylo konstatováno, že starostka s mladými hovořila, ale že problém nechtějí pochopit a pozemek se neprodá. Odešla zklamaně, snad jen skutečnost, že ani Schwarzovi „dům č. p. 426 nekoupili“ ji mohla potěšit. Do diskuse se v rámci bodu diskuze občanů pak raději již nikdo nehlásil, ale přítomní si alespoň udělali obrázek, jak to je s upřímností tolik proklamované péče o „naše milé Lomáky“. Starostka, asi aby nezapomněla, řekla již v průběhu jednání to, co by se hodilo na samotný závěr – pozvala všechny na rej čarodějnic, stavění máje a lomskou májovou pouť, které určitě budou opět výborné, jak dopředu zhodnotila. Já již následně mohu opět hodnotit jednání dubnového ZmL známkou 4, a to jen z protekce k opozičním zastupitelům M. Dancso a J. Hanzlíkové, kteří se snažili být volenými zástupci občanů Lomu.

 

v souvislostech: Milí Lomáci, díl XVI.,… aneb dejte mu (jim?) korunu