Milí Lomáci, díl XIV, aneb regule jsou dále trhacím kalendářem

09.10.2013 13:46

Na toto „náhradní“ zastupitelstvo města, o němž se chystám psát, jsem se těšil. Těšil natolik, že jsem na ně vyrazil i s „drobnou“, začínající virózou „nezemanovského“ typu. Chtěl jsem dát možnost paní starostce, aby zrealizovala svou stále neopodstatněnou, nepochopitelnou až neurotickou výhružku, že mě nechá příště ze zastupitelstva vyvést. Nenechala, a to i přesto, že příprava byla zřejmě velice důkladná. V 17,50 hod. totiž dorazila dodávka s označením Městská policie Most a z ní „vyhopli“ dva strážníci. Zřejmě šlo o ty dva, o něž MěP Most navyšuje své již tak početné stavy, jak o tom informoval v pondělí i Mostecký deník. Tak, jestli se kvůli účasti Balína na zasedáních Zastupitelstva města Lomu zvýšil početní stav strážníků MěP Most, pak doporučuji zvýšit o další dva, začnu totiž asi docházet i na zasedání Zastupitelstva statutárního města Most.

„Zahajuji dle příslušného zákona o obcích 22. zasedání Zastupitelstva města Lomu (ZmL), no tedy spíše náhradní zasedání 21. zastupitelstva, které nebylo 23. 9. 2013 usnášení schopné, všechny Vás vítám milí Lomáci“… tak nějak zahájila starostka města Lomu K. Schwarzová pondělní ZmL (7. 10. 2013). Na přítomné strážníky MěP Most zapomněla, asi proto, že byli na čekané v předsálí, a určitě byli nadšeni svým posláním. Tentokráte bylo přítomno celých 15 zastupitelů několik (cca 5 občanů), milých Lomáků, z nichž minimálně dva se tvářili, dle pohledů, které na mě a mé kolegy vrhali, jako pomocná stráž MěP Most v civilu. Konečně po jednání se strážníky setrvali v předsálí v družném rozhovoru, tak kdo ví, kdo ví….

Neuběhl ani měsíc od posledního XIII. dílu, který vyšel 24. 9. 2013 a je tu díl další, v pořadí XIV., s dovětkem naznačujícím pokračování porušování zákona 128/2000 Sb., o obcích i vlastního Jednacího řádu ZmL (JŘ). A začalo se s tím opět jak na běžícím „fordově pásu“. Ověřovatelé byli opět voleni, byť dle zákona i JŘ ZmL by měli být, stejně jako zapisovatelka, řídícím jmenováni. Naopak, s nějakou volbou návrhové komise se opět nezatěžovali. JŘ hovoří v čl. 4, bodu I., písm. d) takto: V úvodní části oznámí předsedající jednání počet přítomných členů zastupitelstva města, předloží ke schválení program jednání a určí zapisovatele a ověřovatele zápisu, předloží ke schválení složení návrhové komise. Rada, servis nebo sama starostka asi usoudila, že zákonné standardy jsou zbytečné, stejně jako i návrhová komise, vždyť byla stejně tzv. do počtu, protože si vše „ošéfovávají“ starostka s manželem radním, maximálně nechají, aby si tzv. líznul i místostarosta za ODS, který si tyto momenty vždy náramně užívá. Následovalo předložení ke schválení programu jednání, který byl vyvěšen řádně dle zákona na úřední desce 7 dnů před jednáním. Ovšem naprosto „neřádně“ nebyly provedeny konkrétní úpravy, a tak se opět schválily k projednání body 7. Materiály místostarosty města pana Pavla Baráka a bod 9. Materiály Kontrolního výboru Zastupitelstva města Lom (předsedou zastupitel za KSČM Josef Nétek). Když na ně mělo dojít, tak aniž by se alespoň konstatovalo, že k bodu nebyly předloženy žádné materiály a tudíž není o čem jednat, přešlo se opět k dalším bodům, v tichosti dalších zastupitelů, včetně těch opozičních (jsou v Lomu ještě vůbec krom zastupitele M. Dancsa nějací opoziční zastupitelé?).

Program byl vpravdě nabitý, ale my znalí zdejších poměrů, jsme věděli, že dojde na snad jediné důsledné dodržování možnosti dané JŘ, a sice písm. d) z bodu IV/2, kde je možnost, že jestliže návrh obsahuje několik částí, hlasuje se o každé z nich odděleně, pokud zastupitelstvo nerozhodne, aby se hlasovalo přímo o celku. Nejen zde v Lomu k tomu mají slangový termín „hlasování ánblok“, tedy v celku, najednou, spolu…. Tentokráte nedostal svou šanci na takové návrhy místostarosta za ODS, ale starostka a její manžel radní se toho zhostili sami a „ánblok“ vždy v čas doporučili. Takže z 16 bodů (6.1.1. až 6. 1.16) byl hned bod jediný. Stejně tak se jediný bod stal, touto „šťastnou“ zkratkou pro ty, co chtějí v tichosti prosadit svou bez větší přítomné veřejnosti pozornosti, dokonce z dalších 19 bodů (6.2.1. až 6. 2. 19.). V obou případech se jednalo o problémy týkající se buď záměru prodeje, nebo již prodej městského majetku.

Ovšem oživení v tomto „martýriu“ se dostavilo v podobě návrhu radního Schwarze, aby o bodu 6.2.2. bylo hlasováno samostatně, protože chce k němu diskutovat. Hlasováním bylo vyhověno a pan radní opět svým starostlivým, pravdu a vše čisté milujícím hlasem informoval, že rada nepřijala usnesení (údajně 1 pro, 1 proti, 3 se zdrželi), sám se byl na nemovitost podívat a prosí zastupitele, aby zvážili, zda tuto nemovitost vůbec prodávat a nenechat ji v majetku města (jednalo se údajně o bytový dům) a aby se revokovalo dřívější usnesení ZmL. Revokace neprošla, pro 10 (a to byl přítomen a pro i majitel potřebného jedenáctého většinového hlasu zastupitel za KSČM J. Nétek), proti nebyl nikdo a 5 zastupitelů se zdrželo hlasování. Poplach! Nyní měla nastoupit svým manažerováním jednání návrhová komise, ovšem kdyby byla zvolena a dle JŘ nechat hlasovat o původním návrhu, který byť neobdržel většinu v radě, byl hlasovatelný, protože zastřešoval předchozí dlouhodobější proces a jednání ZmL. To by však bylo dle dikce zákona o bocích a JŘ ZmL. Starostka mající vše pevně v rukách však bývá, a i tentokráte byla, jiného názoru. Okamžitě vyhlásila tzv. dohadovací řízení, na což samozřejmě dle čl. III, bodu 2, písm. e) JŘ má právo, ale až potom, když není v podstatě o čem dalším hlasovat a všechny návrhy týkající se projednávané problematiky byly podrobeny hlasovací proceduře. A to se nestalo, protože se mělo hlasovat o původním návrhu. Dohadovací řízení, k němuž nedorazil nikdo z opozičních zastupitelů, dokonce ani všichni přítomní koaliční zastupitelé, se dočkal svých pár minut slávy místostarosta za ODS P. Barák a vyhlašoval výsledek dohadovacího řízení. Comedia dell'arte! Došlo se totiž oklikou k dikci zákona. Místostarosta doporučil, aby se hlasovalo o původním návrhu z materiálu, o prodeji nemovitosti. Návrh rovněž neprošel (3 pro prodej, 10 proti a 2 se zdrželi). A pak se dále porušoval zákon., ne však zřejmě JŘ, protože ten tento jinak standardní bod všech jiných JŘ neobsahuje. Pan radní Schwarz opět, s ještě větší pokorou a prosíkem předložil bez jakékoliv změny již jednou předložený a neschválený původní návrh na revokaci usnesení ZmL a nemovitost neprodávat a požádal zastupitele, aby jej schválili. Všude jinde by takováto zvrhlost nebyla připuštěna, protože je standardem, že o návrh, který byl již jednou projednán a nebyl schválen, se na stejném zastupitelstvu již dále nejedná a nehlasuje. Muselo by právě k němu být konáno dohadovací řízení a zainteresovaní by se měli shodnout na změněném textu usnesení. Nic z toho se nestalo. Protože výsledkem předchozího dohadovacího řízení, předčasně vyhlášeného bylo hlasování o původním návrhu na usnesení z materiálu rady a oznamovatel místostarosta Barák nesděloval, že by jeho výsledkem byla třeba i tato „podivnost“ (nebo podivná zvrhlost?) pana Schwarze předkládat své tak dlouho, až se „materiál“ unaví a návrh je schválen. Což se stalo a druhé, znovu zdůrazňuji hlasování na hraně či spíše za hranou zákona dopadlo pro předkladatele dobře - 14 hlasů bylo pro, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel.  

A pak již opět vše jelo jak na onom „fordově běžícím pásu“. Zejména, když se opět hlasovalo v oblíbeném formátu tzv. „ánblok“.  Takže ze čtyř bodů 6.9.1. až 6.9.4. se stal k hlasování i rozpravě bod jediný, i když šlo o ekonomické problémy různých organizací majících právní subjektivitu, a asi by si zasloužilo, aby jejich ekonomiku zastupitelé, byť šlo jen o „braní na vědomí“, alespoň formálně projednali každý zvlášť. Šlo o plnění rozpočtu města jeho mezitímní účetní uzávěrku a obdobnou uzávěrku ZŠ a MŠ Lom a MěTS Lom. Vše ještě urychlila absence již zmíněných dvou bodů materiály místostarosty a KV ZmL. Příliš času nezabrala ani informace o reorganizaci MěÚ Lom, která slibuje údajně úsporu cca přes 300 000,- Kč, ani podání trestního oznámení současné ředitelky ZŠ a MŠ Lom na ředitelku bývalou, ani reakce na prezentaci společnosti Severní energetická k prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Jen je s podivem, s čím vším jsou zastupitelé města Lomu se schopni spokojit a jaké materiály dokáží schvalovat nebo brát na vědomí. V případě prezentace firmy totiž schvalovali jakési stanovisko, které však v podstatě žádné nebylo. Nebo snad jím mělo být text usnesení: 1) Zastupitelstvo města schvaluje stanovisko města Lom pro udržení zaměstnanosti a sociálního smíru v Ústeckém kraji a podporu pokračování těžby za územními limity s tím, že musí byt (krátké „y“ není můj překlep…) naplněny podmínky spolupráce s obcemi v regionu a za 2) Zastupitelstvo města schvaluje podporu zpracování energetické koncepce státu. Bum! Tak to je síla, co vše se dá na úrovni samosprávy vyplodit, a nevím, zda se v tomto případě vedení Severní energetické obrátilo o podporu na tu správnou adresu.  Jednání tentokráte zbytečně neprodlužoval ani místostarosta Barák oznamováním případného střetu zájmu u projednávání a hlavně hlasování o dotaci pro SK Viktorii Lom, kde je funkcionářem. V diskusi zastupitelů vystoupila starostka s neformálním představením toho, co všichni stejně vědí a osobu znají, protože dotyčný byl lídrem VV při posledních komunálních volbách, představila nově schváleného ředitele TS Lom – novým ředitelem TS Lom je ing. Lukáš Ryšavý. A dále vystoupil s dotazem již jen zastupitel za OMMO M. Dancso, který se ptal, jak pokračuje rekonstrukce a zda bude dodržen termín otevření MŠ v Husově ulici v Lomu. Odpověď paní starostky byla, jak jinak, opět arogantní a mimo mísu. „Pane Dansco, jste zastupitelem města a máte možnost si do MŠ zajít a sám se přesvědčit, jak to probíhá“. Starostka asi neví, že ani ona jako starostka nemůže na stavbu, kdy chce a jak chce, ale že stavba probíhá dle stavebního zákona a možnost návštěvy určitě má jaké zástupce investora v rámci tzv. kontrolních dnů. Takže kdyby i chtěl pan Dancso, jako zastupitel na stavbu zajít, byl by zřejmě stavbyvedoucím vykázán a odkázán na paní starostku jako statutárního zástupce investora. Navíc pan Dancso u MŠ byl a zde kupodivu visí, resp. visela informační cedulka, že MŠ se otevírá 2. 10. 2013, což již bylo, nebyl-li na ceduli překlep v roce a nejednalo-li se o 2. 10. 2014. Možná i po této zkušenosti a pod dojmem odpovědi paní starostky se přítomným občanům asi diskutovat nechtělo, a já jako přespolní nemohu, což je často škoda, protože si to do hrobu určitě nechci vzít…

Tak Vám to píši, milí Lomáci.