Milí Lomáci, díl XIII., aneb i „nic“ může trvat dlouho…

25.09.2013 19:17

Tak, Vás PT čtenáři, opět zdravím. Ani to tak dlouho netrvalo a je zde další díl seriálu Milých Lomáků. Jen pro oživení připomenu, že díl předchozí XII. s podtitulem „aneb děti jako rukojmí“ byl publikován v červenci 2013 a pojednával o zasedání, které bylo svoláno mimo režim plánu jednání Zastupitelstva města Lomu, protože bylo třeba narychlo navýšit již tak vysoký rozpočet na modernizaci MŠ v Husově ulici v Lomu. A byť se podařilo zřejmě skoro vyčerpat Fond rezerv a rozvoje, i pondělní jednání 21. ZmL dne 23. 9. 2013 bylo programově nabyté a ve čtyřech případech mělo projednat krom dalších bodů rozpočtová opatření č. 23 až 26. Mělo dojít i na jakési trestní oznámení podávané údajně současnou ředitelkou ZŠ a MŠ (byla přitom z jednání omluvena) na její předchůdkyni Mgr. Černou, což se již na první pohled jevilo zajímavě, nejen proto, že od doby postihující předmět oznámení uplynulo drahně měsíců, celý jeden rok, na škole proběhla některá zákonem daná prověřování, včetně auditu, a najednou s objevila jakási neuhrazená faktura, resp. výdajový doklad z pokladny s „prapodivnými umně stylizovanými podpisy“ na „nějakou neuhrazenou“ platbu divadelního přestavení. A to si ještě jeden neklade otázku, jak je možné, že je zastupitelstvu údajně předkládáno trestní oznámení v podobě sepsané vyšetřovatelem Policie ČR, což by samo osobě stavělo do podivného světla autorku podání, ale i vyšetřovatele samotného, protože dle zákona je předáváno jen potvrzení o přijetí TO, a podavatelka byla určitě vyšetřovatelem upozorněna na to, jak s informacemi z TO nakládat. Myslím, že zveřejnění, byť prostřednictvím zasedání zastupitelstva (které je však veřejné) mezi tyto způsoby nepatří. Toto vše však je pustá šedivá teorie a košatý zelený strom životní reality (lomské) se opět nesešly a nakonec na projednávání nedošlo. Tedy nejen uvedeného TO.

Ale po pořádku. Dvacáté první  zasedání ZmL, oznámené a svolané na 18,00 hod. zahájila starostka města K. Schwarzová, která nejdříve přivítala vzácné hosty z nově vytvořené společnosti Severní energetická (tzv. 7Seven), vytvořené společnými silami společností Czech Coal, zejména bývalé Litvínovské uhelné a Elektrárny Chvaletice jako společnost, mající v hlavní předmětu zájmu prolomení tzv. důlních limitů hnědého uhlí, což nakonec bylo v následující prezentaci 4 přítomných představitelů společnosti prezentováno. Jednání bylo zahájeno  s několika minutovým zpožděním. Tím se starostka snažila totiž vytvořit důvody proto, aby si prodloužila čas a stačili dorazit další zastupitelé, aby jednání bylo usnášeníschopné. Ve své „mladické“ nerozvážnosti, ale spíše trestuhodné neznalosti zákona o obcích nezná, že byť by zasedání zahájila v 18,10 hod. stále platí paragraf zákona o obcích č.128/2000 Sb., i č. 4, bod. I, písm. b) JŘ ZmL., kde je stav neusnášeníschopnosti zastupitelstva ošetřován. Zde je jednoznačně řečeno, že „ předsedající jednání zahájí zasedání zastupitelstva ve stanovenou dobu (což starostka porušila). Podmínkou jednání zastupitelstva města je, aby v jednacím sále byla přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města. Jestliže tato podmínka není při zahájení splněna (posunem zahájení o několik minut, konkrétně 5, zahajovalo se v 18,05 hod., se starostka snažila právě o to, aby si čekací dobu prodloužila a mohl být povolán někdo ze zastupitelů a mohlo se jednat) , a to ani do 15 minut po stanovené době zahájení (připomínám, že stanovená doba byla na 18,00 hod. a čekat se mělo do 18,15 hod. a pak zastupitelstvo ukončit), ukončí předsedající jednání zastupitelstva města a svolá náhradní zasedání tak, aby se do 15 dnů konalo náhradní zasedání.“  Jinými slovy zasedání se nemělo konat, leč, nakonec byla zřejmě dovezena původně omluvená zastupitelka paní Marešová (za KSČM), a tak starostka v 18,20 hod. opět zahájila zasedání. Nikdo ze zastupitelů se nedokázal ohradit vůči porušení zákona. Ale to taškařice teprve začínala.

Zřejmě mnohé pro neznalé se nedá vyčítat následující prezentaci, kterou zahájil generální ředitel 7Seven pan Kolman. Mimochodem tuto prezentaci v mnohem sofistikovanější podobě, pokud jde o fakta a data, s větší erudicí, a řekl bych i zápalem jsem od stejného pana ředitele, ale to ještě ředitele právě Litvínovské uhelné, slyšel před několika lety na Klubu zastupitelů města Mostu za KSČM. Takže pro mě následné „speleologickyanálně“ působící entrée radního Schwarze bylo dost komické.

V této souvislosti musím připomenout, že jsem byl v minulosti, zhruba v horizontu let po roce 2000 jeden z mála vrcholových politiků, kteří s nebáli otevřeně vystupovat na podporu záměru prolomení těžebních limitů, a vždy jsem zdůvodňoval, za jakých podmínek. Z tohoto pohledu mě uspokojilo, že uvedená prezentace ze strany zástupců společnosti 7Seven některé z nich oproti prezentaci z minulých let obsahovala. Především důraz na obsáhlejší prodiskutování prolomení limitů s občany a představiteli dotčených obcí, měst a kraje,  a mnohem větší tlak na stanovisko vlády, zda chce zásoby hnědého uhlí vytěžit a za jakých podmínek nejen pro stát, ale i zde žijící občany, fungující samosprávu a další podnikatelské subjekty. Co bych referujícím vyčítal, byla skutečnost, že se opět nedokázali oprostit od zbytečných a nic neřešících ataků na ekologické aktivisty, od určitých forem vyhrožování, „co by bylo, kdyby nebylo“ a obviňování jiných z uplácení. Je to totiž při hlubším zamyšlení tristní až tragikomické, když je zesměšňována akce ekologa Rovenského v Litvínově, že na ni měl jen 45 lidí, když na jednání ZmL bylo v sále KD Lom na prezentaci 7Seven ani ne lidí 30, včetně úředníků a 4 občanů. Podobně hluše znějí slova o uplácení ekologů, když se hovoří o tom, že např. za současných podmínek těžení jde např. do H. Jiřetína, Litvínova či Mostu několik desítek milionů, a můžete z toho mít více i vy z dalších obcí, ale my neuplácíme ani nevyhrožujeme jako ti ekologové, tvrdili zástupci 7Seven…. „chceme být dobrým sousedem, perspektiva firmy je perspektivou i pro region, útlum firmy či její odchod je konec regionu“ (!?). Myslím, že k určité změně PR kolem limitů došlo, ale mělo by se na celé strategii popracovat a nedělat ji takto „násilně“, a zejména paušálně. Nemohu přeci jít se stejnou muzikou na občany, na samosprávu či orgány, které o věci konec konců budou rozhodovat. Doufám jen, že nějakou radu nebo reakci, natož větší pomoc nehodlali hledat v Lomu, zejména u jeho vedení, když museli nutně vidět, jak si na tom stojí třeba jen v technologii řízení zastupitelstva. Mně osobně se ještě dost líbila argumentace jasné myšlenky, že „region musí být více slyšet, musí jednoznačně říci, co za další těžbu chce pro svůj rozvoj a své občany“. Ano, tak tomu rozumím a u hnutí OMMO bude v tomto vždy podpora.

Po prezentaci, která se časově dost protáhla, měla následovat diskuse a dotazy. Prakticky padl jediný, již zmíněný od radního Schwarze, který pochválil vedení 7Seven, čímž jen pokračoval v předchozím chvalozpěvu starostky a zeptal se velice vzrušeně, zda by mu generální ředitel Kolman mohl říci, kde vezme ÚP Most peníze na nezaměstnanost v případě útlumu těžby a neprolomení limitů. Pak zřejmě jednání nikdo neřídil, protože si bral iniciativně slovo, kdo uznal za vhodné a zrovna se prosadil. Odehrávalo se to však v rovině členů rady a zástupců společnosti. Není divu, že se nic nevyřešilo, ani nemohlo. Nakonec se zeptala paní starostka zda má nějaký dotaz někdo ze zastupitelů. Neměl. Zda se nechtějí zeptat úředníci. Nechtěli. Starostce to pak asi samotné přišlo divné a trapné, a tak se ještě zeptala, zda se někdo z přítomných občanů nechce na něco zeptat nebo vystoupit. Ticho, do nějž jsem polohlasně řekl, že, co bych řekl, by asi zástupci společnosti slyšet nechtěli (v podstatě by slyšeli to, co zde na téma prezentace a prolomení tzv. limitů těžby hnědého uhlí píši a navíc by mi jako „přespolnímu“, byť s problém prezentace, a týká se všech občanů regionu, slovo nedala). Následovalo opakované, vřelé poděkování představitelům společnosti 7Seven, jejich stisky rukou některým přítomným a moje poznámka na adresu generálního ředitele Kolmana, když kolem mě odcházel, setkali jsme se očima a kývli si na pozdrav, že jsem od něj již toto vše slyšel, ale mnohem erudovaněji a podané s větším zápalem. Jen se pousmál, pokrčil rameny a odešel za ostatními.

Byla vyhlášena přestávka na regeneraci sil, protože ono těžit uhlí je složitá  a těžká práce i na jednání zastupitelstva. Během přestávky kontaktoval radní Schwarz přivolanou, původně omluvenou zastupitelku paní Marešovou, která po sálu pobíhala s mobilem na uchu a v podstatě ji doporučil, že jestli má nějaké neodkladné záležitosti, aby odešla si je vyřešit. Poslechla. Načež starostka ukončila přestávku a oznámila, že zasedání je opět neusnášeníschopné a že se zastupitelé sejdou dle zákona (tak přeci jen něco zná nebo ji někdo poradil) do 15 dnů a jednání ukončila. Vedení si zřejmě vyhodnotilo situaci, kdy by s většinou jednoho hlasu nemuselo dojít ke schválení některých bodů, na nichž měli zájem, a tak provedli tuto účelovou rošádu.

To však neskončilo. Chvíli jsme se z přítomnými dalšími dvěma občany Lomu bavili a spolu se zastupitelem za OMMO M. Dancsem jsme odcházeli, když mě ve foyer KD zastavil písklavý výkřik mého jména „pan Balíne“, to starostka Schwarzová zastavila nejen mé, ale naše kroky a pokračovala – „chovejte se slušně a nevyrušujte, příště vás nechám vyvést z jednání.“  Než jsme se stačil zasmát či jinak reagovat, spěchala zpět do sálu, asi aby oznámila autorovi podnětu, svému manželovi, radnímu splnění úkolu na „sprdnutí“ Balína za to, co nebylo (PT čtenář může posoudit z předchozího textu o zasedání) a ukázat mu, co zde v Lomu všechno mohou. Komedie pokračovala v podání místostarosty P. Baráka, který sice v době voleb prezidenta nenašel odvahu dát kandidátovi ODS P. Sobotkovi hlas, protože v Lomu Sobotka nedostal ani jeden hlas (!?), ale našel ji u své starostky, a přes rameno spěchaje rovněž zpět do sálu zadýchaně, asi tréma, kvikl: „… jak vy jste mohl být senátorem?“. Jemu jsem odpověď stihl, ale přeci jen kdyby ji neslyšel, tady je: „…á, popelář se přidal.“

A to byl konec jedné z dalších v řadě lomských zastupitelských taškařic. Oni ti divousové nic nepochopili a nechápou. Nejde o jejich dehonestaci za každou cenu, ale kdyby dobře četli, naznali by, že jde o texty mající snahu ukázat na jejich nedostatky, dávající jim šanci se změnit a najít společnější řeč se všemi zastupiteli zvolenými v Lomu na volební období 2010 až 2014. Jejich chyba.

Takže nejpozději za 15 dnů, milí Lomáci, nashle na náhradním jednání zastupitelstva města Lomu, a přijďte v hojném počtu, ať je koho vyvádět a vyhazovat  ze zákona z veřejného jednání zastupitelstva města. Zůstanou údajně jen ti, co zákon velice rádi a často porušují, ti budou zřejmě vyvedeni až v roce 2014.  

 

Vlastimil Balín, pravidelný přespolní účastník zasedání ZmL

P.S.: byla-li důvodem pro takovéto „znásilnění“ zákona o obcích a konání nakonec nekonání 21. jednání ZmL jen prezentace společnosti 7Seven, která byla předem dohodnuta, mohlo být zasedání ukončeno a prezentace se mohla odehrát mimo rámec programu zasedání, do něhož notabene nepatřila a zastupitelé si ji mohli vyslechnout ve stejné podobě, a možná ve větším klidu a pohodě pro všechny její protagonisty, ty za katedrou i ty před ní.

čtěte také... Milí Lomáci, díl XII., … aneb děti jako rukojmí!?