Milí Lomáci, díl XII., … aneb děti jako rukojmí!?

14.07.2013 14:06

Ač jsou již dny prázdninové, které většinou ctí i zastupitelé na úrovni obcí a měst, v Lomu občanští zástupci pracují, až se z nich kouří. No pracují, oni spíše páni a dámy z rady města chytře využili dnů dovolených, netradičního dne pro konání zastupitelstva (jednalo se ve čtvrtek namísto tradičního pondělí) i naprosté neinformovanosti zastupitelů. Dokonce vše budilo dojem, že tentokráte nebyli plně v obrazu ani zastupitelé z koaličních lavic, soudě dle zvýšené aktivity svolavatele zasedání místostarosty P. Baráka z ODS, který „objížděl“ na sále KD Lom přítomné zastupitele a zastupitelky jako „kuka“ vozy jeho firmy sběrné nádoby na odpadky. Jinak se dále jako řídící jednání choval dle písemného podkladu zpracovaného úřednickým servisem, a protože jej na rozdíl od starostky Schwarzové, která se snaží jakoby „nad věcí“ improvizovat a dávat věci k dobru tzv. z patra a ze své hlavy, četl, neobjevila se tentokráte tradiční a doslova standardní pochybení vůči zákonu o obcích. Dokonce již v úvodu nebyli ověřovatelé zápisu voleni, jak ale bylo stále v programu navrhováno, ale byli stejně jako zapisovatelka jednání jmenováni, jak říká zákon a jednací řád, řídícím zasedání panem Barákem. Dalo by se říci, že starostce Schwarzové byla laťka nastavena dost vysoko a bude muset hodně trénovat příslušné reglementy, aby ji přeskočila. Narychlo svolanému jednání odpovídala i účast zastupitelů. Na zahájení jich bylo 14, a s menším zpožděním dorazil ještě patnáctý hlas, dokonce s malým děckem, které asi nebylo kam dát na hlídání.

Ale po pořádku. Zastupitelstvo bylo dle zákona řádně svoláno, oznámení a program byly vyvěšeny na úřední desce, dokonce i na webových stránkách města a materiály, kterých bylo tentokráte velice málo, prakticky dvoujediný dokument obsahující dvě rozpočtové změny na realizaci rekonstrukce MŠ Lom v ulici Husova. Rada města se k projednání podkladu pro jednání a návrhu programu zasedání zastupitelstva sešla rovněž tak nějak narychlo, a jen tak tak, že byly dodrženy zákonem dané limity. Konala se v den (4. 7. 2013), kdy byl poslední termín na svolání zastupitelstva a oznámení o jeho konání dne 11. 7. 2013, aby byla dodržena zákonem o obcích stanovená lhůta 7 dnů. Co bylo důvodem k takovému spěchu, co bylo ohroženo, kdyby se jednalo standardně a neuspěchaně? Celé zadání i program napovídal, že by mohla být ohrožena péče o malé „Lomáčky“, byl by ohrožen pobyt, kvalitní výchova a péče o děti lomských občanů využívajících služeb MŠ Lom v ulici Husova. Takový měl vzniknout zřejmě nejen dojem, ale byl již dopředu na zastupitele vyvinut tlak, že prostě navýšení prostředků na rekonstrukci uvedené MŠ je třeba bezodkladně a okamžitě schválit a kdo by snad toto nechtěl učinit, bude označen za vyvrhele, za nepřejícníka či veš (oblíbený to výraz lidí od Severočechů.cz) - prostě za ty, kteří nemají rádi lomské děti a nic dobrého jim nepřejí. Jenže vše na první pohled jasné a neoddiskutovatelné se při hlubším pohledu vidí asi jinak. Ono to zřejmě i jinak bylo a je.  

Důležitým až podezřelým ukazatelem je skutečnost, že vše se odehrálo bez přítomnosti rodiny Schwarzových, paní starostky i jejího aktivistického manžela - radního. O co vlastně šlo. V rozpočtu města Lomu na rok 2013 je záměr rekonstruovat MŠ v ulici Husova v Lomu a rozpočet města počítá s částkou 2 300 000,- Kč. Na rekonstrukci, byť je akce označována za zakázku malého rozsahu (!?), snad proběhlo řádné výběrové řízení, protože na částky nad 1 000 000,- Kč musí být dodržována stejná pravidla „hry zvané veřejné zakázky“ jako na zakázky tzv. velkého rozsahu. Údajně vyhrála firma s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 939 942, 54 Kč. Myslím, že zejména oněch 54 haléřů je docela úsměvně tragikomických, že? Méně veselá je skutečnost, že, jak konečně vyplynulo i z dotazů dvou zastupitelek během jednání, firmu ani dokumenty z rad, které o tomto jednaly, zda proběhlo výběrové řízení či ne a další informace - prostě ke zjištění nejsou a nebyly. Je to s podivem, protože jiné informace, dokonce i z neveřejných jednání rady města lze i na oficiálním webu města Lomu najít. Ale třeba uvedené zastupitelky hledaly špatně, nepozorně a bylo jejich chybou, že se musely ptát a nebyly v obrazu. Pan místostarosta P. Barák je totiž dikcí a obsahem svých odpovědí odkázal na vypořádání se zřejmě s jejich vlastní „leností“ (jak s oblibou své kolegy známkuje radní Schwarz), protože přeci mohou zajít na radnici, kde jsou všechny dokumenty na jejich legitimně položené otázky k nalezení a k dispozici.

Možná má pravdu, i mně se někdy zdá, že příprava zastupitelů na jednání není na potřebné úrovni. Jenže on je to nastavený standard podmínek pro jejich práci a naplňování mandátu, je to záměr ze strany vedení města. Třeba i tím, že opoziční zastupitelé, alespoň většina z nich, ti tzv. neposlušní a neloajální nejsou zapojeni do práce poradních orgánů rady ani zastupitelstva a nejsou členy výborů či komisí. Naprosto neodpovídající potřebě jsou i tzv. důvodové zprávy k jednotlivým předkládaným, projednávaným a schvalovaným materiálům. I na tomto 20. zasedání ZmL konaného ve čtvrtek 11. 7. 2013 byla důvodová zpráva jakýmsi převyprávěním navrhovaného usnesení, protože nezdůvodňovala, ale jen ocitovávala usnesení. Prostě se z ní nemají zastupitelé šanci dozvědět to, nač se pak samozřejmě ti „zvědavější“ a odpovědnější ptají a jsou odkazováni na cestu ke zdroji na radnici.

Ale pokračujme v zamyšlení nad podivností o souvislostech a vazbách k projednávaným rozpočtovým změnám č. 14 a 15, jak byly matriály označeny. Nikde ani slovo o tom, co zřejmě, jako rychlou výmluvu, uváděl na odpověď tazatelek místostarosta Barák, že byla uvedenými částkami „ošetřována“ jen jakási I. etapa rekonstrukce, ale bylo i firmou (opět se nikdo nedozvěděl jakou konkrétně) doporučeno, že bude výhodnější realizovat i etapu II., že to bude údajně levnější. Zastupitelé, alespoň ti, co by je to snad zajímalo, se nedozvěděli, proč, když je v rozpočtu plánováno 2 300 000,- Kč, se bude stavět sice tedy asi ve dvou etapách za celkovou částku 3 960 000,- Kč. Nedozvěděli se, zda bylo jedním z kritérií logicky se nabízející plánovaná výše financí na celkovou rekonstrukci, ani to proč vyhrála firma s nabídkou přesahující to, s čím rozpočet na rok 2013 počítal. Nedozvěděli se ani to, jak je možné, že při standardu pro financování projektové dokumentace je obvyklé, že platba za projekt je ve výši max. do 10 % ceny realizace stavby, ale zde bylo za projekt účtováno 393 250,- Kč, včetně DPH, a to z nabídkové ceny firmy - to je 17 %. (!?) Jak se dále ukázalo, rada doporučovala i další vydání, která nebyla následně tázajícím se zastupitelkám paní Hanzlíkové a Marešové schopna zodpovědět. Jednalo se o částku 300 000,- Kč, kterou radní „vymysleli“ na radě 4. 7. 2013 a zdůvodnili to tak, že „se shodli, že by bylo vhodné rovněž uvolnit tuto částku na vybavení vnitřních částí objektu MŠ v ul. Husova“, bez jakéhokoliv relevantního podkladu a vyčíslení, co se bude nakupovat, čím se bude vybavovat a za kolik budou jednotlivé položky pořizovány. Ani přítomná ředitelka ZŠ a MŠ Lom, paní Šabková nebyla schopna říci více. Určitě tím konkrétním nemohla být slova o tom, jak jim při vyklízení prostor MŠ zůstávalo vše pod rukama a rozpadalo se.

Většinu přítomných loajálních zastupitelů nezajímala ani skutečnost, že se do financování rekonstrukce MŠ přesouvají finance, s nimiž se počítalo na rekonstrukci veřejného osvětlení a že tedy bude ohrožena další priorita, kterou určitě bezpečnost města je. Anebo si někdo z lidí z vedení města majících svou policejní minulost jinak až v kostech, že osvětlení města není jedním z aktivních opatření pro pocit většího bezpečí pro občany? Na veřejné osvětlení se počítalo s 1 mil. Kč a po přesunu 950 000,- Kč na MŠ se určitě za zbylých 50 000,- Kč dají horko těžko pořídit alespoň náhradní výbojky, snad několik ano…. Dalších 710 000,- Kč se na rekonstrukci MŠ přesouvalo z Fondu rezerv a rozvoje. I tato skutečnost např. zaujala zastupitelku Hanzlíkovou a inspirovala ji pro jeden ze čtyř dotazů, které měla, kolik tedy vlastně zbývá financí na tomto fondu, kde po odchodu bývalého zastupitelstva byla částka více než 8 mil. Kč? Příslušná vedoucí odboru městského úřadu po malém zaváhání odpověděla, že na fondu je cca 1,7 mil. Kč. Řekl bych, spolu s feldkurátem Katzem: „To se nám to Švejku hoduje, když to jiní platí.“

Nikdo se neptal, jak je to s čísly kolem fungování MŠ, což by se pro rozhodování nabízelo. Kolik je v MŠ umístěno dětí, kolik bylo při zápisu zapsáno, kolika žádostem se nevyhovělo, jaký je demografický vývoj v Lomu apod. Prostě žádná věcnost, žádná odpovědnost řádných hospodářů se svěřenými prostředky, zda, kdy nebo jak rychle se vynaložené prostředky do MŠ mají třeba vrátit. Jen panická hrůza a děs, nebýt označen za nepřejícníka lomským dětem a jejich rodičům. A to ještě uměle a nátlakově vytvářena. Prostě je třeba dát na odiv svou neskonalou lásku k našim milým Lomákům a zvednout ruku pro tak drastické a nepříliš zdůvodněné navýšení finančních prostředků, které navíc ukrajuje z další jistě neméně důležité priority veřejného osvětlení, která by navíc asi posloužila většině Lomáků, a nejen těm, s dětmi. A to není, vážení, nic proti lomským dětem a jejich rodičům. Myslím, že racionálně uvažující člověk pochopí, že je to naopak. Nelze se tak divit, že z přítomných 15 zastupitelů bylo 14 pro a 1 se zdržel.

A tak nyní, hurá všichni, na zaslouženou dovolenou, třeba i tzv. dlouhodobou (že by zafungovalo podvědomí, kde by je nejraději viděl!?), což byl, jak uvedl řídící jednání, i důvod nepřítomnosti rodiny Schwarzových. 

 

P. S.: a ještě mě tak napadá, jak to mohlo být s těmi dvěmi etapami, je-li to tak, pak pro tu druhou zřejmě nebylo žádné výběrové řízení a standardní postupy dané příslušnými zákony byly „narovnány“ k obrazu lomských samovládců. A druhou otázku si kladu, a zřejmě nemusím jen já – jak to bylo s neúčastí Schwarzových a rychlou akcí „one man show“ místostarosty P. Barák… Že by jeho jakýsi pokus o lomskou variantu puče pro příští vládnutí?

 

v souvislostech... Milí Lomáci, díl XI., … aneb „Kam se poděla druhá rota“?