Milí Lomáci, díl XI., … aneb „Kam se poděla druhá rota“?

19.06.2013 13:40

Jako vždy, po delší odmlce v seriálu „Milých Lomáků“, sledující často podivný výkon při koaličním vedení města Lomu u Mostu v podání Severočechů.cz, ODS, bývalých VV a přeběhlíka z KSČM, je na místě nejprve omluva za delší prodlevu od posledního X. dílu. Byla, jak jinak způsobena setrvalým stavem a snahou eliminovat jakousi případnou unuděnost hojných čtenářských řad z toho, že by se vlastně děj podobal stojatým vodám velice bahnité laguny z některé tzv. pinky obklopujících řadu obcí a měst Mostecka, tedy jejich částečně poddolovaných intravilánů. Nelze se pak divit, že byť jsou občané Lomu vedením města, zejména manželi Schwarzovými, oslovováni „milí Lomáci“, jejich zájem o veřejná zasedání ZmL jsou na bodu nula. Na 19. zasedání dorazily celé tři „kousky“ a dva občané odešli ještě v průběhu. Zřejmě šli raději svlažit svá vedrem a jednáním zastupitelů vyprahlá hrdla dobře vychlazeným pivkem v některé z místních hospod, zřejmě do té nejbližší u hřiště SK Viktorie Lom. 

I když se od posledního jednání 16. ZmL, konaného pro přeběhlíka z KSČM, bývalého starosty města Lomu J. Nétka ve velice významný den - 25. 2. 2013 (dlouho slavený a uctívaný tzv. Vítězný únor 1948), uskutečnila dvě zasedání ZmL, nedělo se v chodu správy města Lomu a chování vedení jeho radnice příliš nic nového. Konečně i program obou zastupitelstev 17. a 18. byl jaksi spíše vynucen potřebou schválit určité „zájmové“ prodeje či pronájmy majetků města a hlavně uvolnění částky přes 172 000,- Kč na sanování orgány ČŠI zjištěných nedostatků v hospodaření se státními financemi na ZŠ a MŠ v Lomu. Je jen zajímavé, že pokračuje ze strany vedení města tendence vytváření jakési virtuální reality, že chybují jiní, chybují lidé z bývalého vedení města či ZŠ, případně je na vině chování opozice současné. O svých chybách, omylech, ať nevědomých či vědomě „bezvědomých“ se jaksi raději mlčí nebo se mlží. Velice na štíru je zejména paní starostka a radní, resp. jak jej starostka občas označuje, její manžel, B. Schwarz. Děje se tak např. v neustálém nerespektování a nedodržování JŘ ZmL a dalších standardů demokratického fungování výkonu samosprávy a někdy i přenesené působnosti státní správy, což potvrdila kontrola ze strany úředníků KÚ z Ústí n. L. O tom za chvíli. Např. i když se jednání 16. ZmL uskutečnilo 25. 2., byl zápis a usnesení z jeho jednání vyvěšen na ÚD radnice vyvěšen až 19. 3. 2013. Podobně to bylo v případě dalších dvou zasedání ZmL 17. a 18., která se konala 25. 3., resp. 22. 4. a uvedené dokumenty z nich se objevily na ÚD až 14. 5.2013. Mnohem horší to však je při vlastním jednání jednotlivých zastupitelstev, kde docházelo dokonce k osočování některých občanů Lomu z krádeže finančních prostředků, jejich označování za zloděje. Jen snad s ohledem na to z jaké h…, jakých úst osočení vyšla, je třeba je brát s rezervou. Myslím si však, že s rezervou je můžeme brát my, kterých se netýkala, ovšem neměli by je brát s rezervou ti, jejichž jména byla radním B. Schwarzem ostouzena a věřme, že se budou bránit známému hulvátství, neurvalosti a hlouposti páně radního.    

Ale k poslednímu jednání ZmL z pondělí 17. 6. 2013. Jako obvykle zahájila 19. zasedání ZmL se zpožděním několika minut starostka města K. Schwarzová. To samo o sobě je normální, čeká se vždy na opozdilce, či zda se náhodou neobjeví někdo z původně omluvených zastupitelů. Pravdou je, že tentokráte chyběla podstatnější část zastupitelů z řad opozice, a tak koalice měla výsledky hlasování tzv. ložené, což je vždy hned v začátku zklidní a vyvolává úsměv na rtech a pocit jistoty, že si opět budou moci prosadit svou, tzv. pro „milé Lomáky“ „ustrašenou lomskou mazurku“. Mezi omluvenými byla (i když starostka ji zásadně neomlouvá, byť ví, o co jde) dlouhodobě nemocná zastupitelka zvolená za KSČM A. Bozetická, na jejímž zdravotním stavu se nepříliš šťastným způsobem podepsal vyhazov z pracovního poměru na ZŠ a MŠ Lom i incident, který ji neschopnost způsobil a o němž by mohl leccos vypovědět právě radní B. Schwarz.

Jako vždy, ihned po zahájení následovaly další kroky, které mírně řečeno nekorespondují s obsahem JŘ ZmL. Jako vždy starostka najmenovala zapisovatelku, což je v pořádku, ale nechala opět volit dva ověřovatele zápisu, byť JŘ hovoří v čl. 4, bod I., písm. d) o tom, že „starostka (řídící) oznámí počet přítomných zastupitelů, předloží ke schválení program jednání, určí zapisovatele a ověřovatele zápisu, předloží ke schválení složení návrhové komise.“  Navíc nebyla tentokráte ani schvalována návrhová komise a sčítáním hlasů se zabýval a počty oznamoval zřejmě asistent starostky. Konečně starostka pracuje bez tajemníka úřadu, zvládá i jeho práci, je tedy velice schopná (zlí jazykové tvrdí, že dokonce často všeho) a na co nestačí, má právě toho asistenta. Stylový byl i návrh na ověřovatele zápisu, který zněl a v tomto složení i zvolen, na zastupitele Hruškovou a Hrušku, jakoby předobrazem byli starostka a radní Schwarzovi. Prostě i v Lomu se zřejmě otevírají retro pořady, v tomto případě seriál brněnského studia ČT „Zpívá celá rodina“. 

Pak již byl průběh jednání standardní, ovšem standardní v podání lomských zvyklostí. Takže opět byl program schválen včetně tří bodů, které, když na ně došlo, projednány nebyly, protože nebylo co projednávat, protože zodpovědní předkladatelé nic nepředložili. Jenže opět se nenamáhali, aby při projednávání návrhu programu doporučili jejich vyřazení. Ale třeba se jistili pro případ, že kdyby je něco napadlo nebo někdo s něčím nedokladným do jednání doběhl, že by to pak nastolili, projednali a jak jinak i schválili, že? Tradičně se jednalo o materiály místostarosty P. Baráka (za ODS), materiály Finančního výboru ZmL (předseda V. Eminger za ODS) a Kontrolního výboru ZmL (přeběhlík za KSČM J. Nétek, současný zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Lom).

Pro urychlení jednání pak u dalších tzv. majetkových bodů navrhovala starostka, aby bylo hlasováno tzv. „ánblok“, tedy o všech bodech najednou. Byla to vždy doména místostarosty Baráka z ODS, ale zřejmě již „schwarze klan“ nevěří ani jemu. Ale i uvnitř klanu se zřejmě cosi děje, protože se vloudila chybička a u bodů v balíčku prodeje domů a pozemků doporučil radní Schwarz na rozdíl od návrhu starostky, své manželky, jak řekl, aby se hlasovalo jednotlivě, protože se nebude jinak moci u některých bodů zdržet nebo být proti jejich schválení. Po kratší diskusi, ještě před hlasováním o svém protinávrhu, jej však stáhl. Zřejmě aby demonstroval, jak některé zastupitele ovládá, protože návrh na společné hlasování neprošel (8 pro, 8 proti). Nejkomičtější bylo, že radní Schwarz, byť signalizoval svou potřebu hlasovat jinak než kladně u více bodů, využil toho jen u bodu 6.2.5., což byl prodej domu č. p. 231 se st.p.č. 250 a st. p. č.83/1, který ovšem schválen nebyl (9 pro, 4 se zdrželi a 3 byli proti).

Celé jednání 19. ZmL budilo dojem, že na něm o nic mimořádného nejde, že jde o další z řady obvyklých, standardních jednání ZmL. Takto je, žel, vnímala zřejmě i lomská opozice. Naprosto řadám opozičních zastupitelů uniklo, že se v balíku dokumentů a informací v bodu 6.13. Účetní závěrka města Lom sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 ukrývala i závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lom, IČ: 00266035 za rok 2012, tedy z kontroly, kterou ve dnech 19. 9. až 20. 9. 2012 a 15. 4. až 16. 4. 2013 na radnici prováděli pracovníci – kontroloři  KÚ v Ústí n. L. Její výsledek nebyl až tak bez závad, naopak. O tom se však pomlčelo a opozice se neptala. Škoda.

Škoda, protože se údajně (dle zdroje blízkého radnici) její výsledek až příliš a hlavně bytostně finančně dotýkal samotných lomských občanů. Zejména těch, kteří již realizovali odkup domů za poněkud pro ně nepříliš výhodných až drastických podmínek. Údajně se totiž ukázalo, že prodejní ceny byly nastaveny tak nějak nestandardně až nesprávně a neobvykle v neprospěch právě kupujících občanů. Dokladem údajně bylo již na samotném 19. jednání ZmL projednávaných a schválených nových prodejů za již přijatelnější a samozřejmě nižší ceny, než nakupovali ti předchozí kupující občané města Lomu. Ptal jsem se zdroje, zda se případně občané nakoupivší nevýhodně a dráž chtějí bránit. Odpověď byla klasicky lomská – jde většinou o lidi zaměstnané či jinak závislé na radnici a lidech, kteří ji vedou a obávají se nějakých následných odvet a problémů z jejich strany, tak chtějí raději mlčet a držet krok. A pak, že v Lomu není domácím pánem strach a obavy ze současné „lásky“ vedení radnice ke svým „ milým Lomákům“?

Občanům se nedivím, protože všehoschopnost a nerespektování standardů lidské slušnosti některých radních je značná a z  pohledu postižených občanů a jejich osobních zkušeností jsou jejich obavy asi na místě. Co však nechápu, je postoj lomské opozice a její nevidění nejen tohoto posledního problému, který může hraničit, jak zdroj naznačil, až s kriminálním jednáním. Snad se zmátoří, pochlapí a začne se opět jako opozice chovat a jednat.

Jedno pozitivum jednání mělo, ukázalo na chvályhodnou aktivitu lomských občanů směrem k povodněmi postiženým oblastem. I když v rozpravě zastupitelů se po děkovačce občanům za dary do povodněmi postižených oblastí pochlubil opět radní Schwarz, který neopomněl říci, že spolu s manželkou odvezli plnou dodávku potřebných prostředků do postižené oblasti a jak jim byli lidi vděčni. Další část diskuse zastupitelů byla ve znamení tak trochu nepochopitelné diskuse koaliční zastupitelky na téma hřiště u ZŠ a MŠ Lom, kterou zahájila již při projednávání bodu 5. Zpráva o činnosti Rady města, kde ji zaujal vyslovený souhlas pro ředitelku školy moci využívat ke sportovním výukovým aktivitám školy hřiště SK Viktorie Lom tzv. za tribunou. Nakonec rekapitulace některých známých i méně známých informací týkajících se možností města ve financování některých aktivit, mezi nimi i výstavby a osazení dětských hřišť hracími atrakcemi nebyla na škodu, i když všichni nakonec zřejmě setrvali na svých stanoviscích a nic se v podstatě nevyřešilo.

Jak PT čtenář pochopil zřejmě již z předchozího, diskuse občanů, která by měla následovat, se nekonala a já jako přespolní zde diskutovat nemohu, a určitě by mě ani nenechali. A tak starostka evidentně s ulehčením mohla ani ne po hodinovém jednání 19. ZmL ukončit a popřát hezké prožití dovolených. Zejména těm, co domy nakoupili dráže, určitě na nějakou dovolenou jen těžko zbylo.

Tak hezký den “milí Lomáci“ a nebuďte ustrašení, nenechte se ohlupovat a o své se přihlaste … Já bych to udělal, jako spoustu jiných věcí.

v souvislostech ... Milí Lomáci, díl X.