Milí Lomáci, díl X.

28.02.2013 20:50

A je zde další z dílů volného seriálu článků o dění v Lomu, městečku na Mostecku a z jednání Zastupitelstva města Lomu, ale zejména pohledu na způsob vládnutí místní koalice – Severočeši.cz, ODS, dnes již bývalých zastupitelů za VV a jednoho, tolik potřebného hlasu od dlouholetého bývalého starosty Lomu za KSČM J. Nétka. Na úvod se musím omluvit těm, kteří, byť jako pravidelní poctiví čtenáři tohoto seriálu, museli čekat dobu delší dvou měsíců a ještě celý týden po jednání lomského zastupitelstva. Důvody byly, řekl bych objektivní. Hlavním byla skutečnost, že první zasedání ZmL se konalo opravdu až 25. února 2013 (poslední 17. 12. 2013). A druhý důvode onoho „týdenního skluzu“ byl rovněž opodstatněný. Těšil jsem se totiž spolu určitě nejen s opozičními zastupiteli, že nebudu muset tentokráte suplovat práci tzv. investigativních novinářů, kteří, byť je situace v Lomu až chronicky známá, se tomuto místu vyhýbají. Tentokráte na jednání média zastoupení měla. Ne snad kdoví jaké, ale přeci jen šéfredaktorka Týdeníku Homér mohla v některých, zejména opozičních zastupitelích, přítomných občanech vyvolat očekávání, že si o zasedání tentokráte něco málo přečtou z jiného úhlu pohledu, než který třeba nabízí tento volný seriál. Určitě nejvíce natěšení mohli být lidé z koalice, protože přítomnost zástupkyně uvedené tiskoviny nebyla zřejmě náhodná s ohledem na nádherně „zrežírované divadlo“ s vystoupením nové ředitelky ZŠ a MŠ Lom. Ale zřejmě dotyčná autorka jakýchsi pravidelných „homérovských“ editoriálů potřebovala ušetřit místo ve vydání na plédování za prolomení limitů těžby hnědého uhlí, kopnutí si do poslance a starosty Litvínova M. Šťovíčka, případně vyčíslit příklady sesbíraných cen a ocenění statutárním městem Most nebo další skandalizaci lidí kolem mostecké kopané (viz vydání Týdeníku Homér z 28. 2. 2013). Ale třeba jen, jak se mohu namyšleně domnívat, čekala právě na tento další X. díl Milých Lomáků, aby se následně třeba mohla přidat něco do archivu Problému Balín. I s tímto rizikem píši tento další díl.  

První zasedání Zastupitelstva města Lomu v roce 2013, resp. v povolebním období v pořadí již 16. zasedání ZmL, bylo s ohledem na zvyklosti tradiční. Opět je zahájila starostka K. Schwarzová a opět jako již několikrát se nepokračovalo standardně dle JŘ ZmL, ale zlovolně nastaveného scénáře. Tentokráte bylo naorganizováno, chce se mi věřit, že bez větší subjektivně aktivnější účasti zřejmě zneužité nové ředitelky ZŠ a MŠ Lom I. Šabkové, právě rádoby prezentace její osoby a toho, co chce se školou dělat. Toho všeho bylo ovšem poskrovnu. O to více bylo informací o tom, co se vše dělo či nedělo za bývalých vedení této školy. Většina tak slyšela v podstatě spoustu informací, které již v jiném podání zazněly na několika předchozích zastupitelstvech, zejména z kontroly ČŠI. Informace, tak jak je na rozdíl od třeba starostky či jejího muže, tedy rodiny Schwarzových či místostarosty Baráka, podala nová ředitelka, byly, pokud se jim dá věřit, opravdu děsivé a nevystavují bývalému vedení lomské školy příliš lichotivou vizitku. Např. kontrola údajně zjistila na 20 případů porušení rozpočtové kázně, problémy jsou ve správném zařazení zaměstnanců školy do tarifních tříd, nedostatky jsou např. v tzv. matrice údajů o žácích či výukových programech atd. Za jeden z jakoby největších nedostatků bylo označeno údajné porušení a chyby v dotačním programu od EU ve výši 1,2 mil. Kč, kde údajně chybí 600 000,- Kč, ale ředitelka mimo jiné uvedla, že byly utraceny za interaktivní tabule. Je-li tomu tak, pak se divím, o čem je vlastně řeč? Jestli v nějakých, ne zcela naplněných administrativních zásad, pak se zřejmě vše řádně vysvětlí a napraví. To konečně ukáže další vývoj. Nikdo zřejmě nic neukradl nebo se neoprávněně neobohatil a vše z těchto zatím utracených financí šlo ve prospěch školy. Navíc na jednání přítomná jedna z bývalých ředitelek ZŠ a MŠ Lom D. Coubalová na můj dotaz po jednání, kdo kontrolu za vedení podepisoval či zda bylo vedení s kontrolou seznámeno, sdělila, že zprávu dostalo vedení města, které kontrolu na ČŠI iniciovalo, ale z bývalého vedení školy ji nikdo neviděl. Domnívám se, že, je-li to pravda, jde o poněkud prapodivný přístup kontrolních orgánů, které navíc kontrolovaly prostředky využívané ze státních prostředků, za něž odpovídá vedení školy mající právní subjektivitu a nikoliv radnice. Přesto všechno však bylo chybou a na předchozí rétoriku bývalé ředitelky zbabělé na informace na místě nereagovat a nepomůže ani výmluva, že se bezprostředně po vystoupení hlásila, ale nedostala od starostky slovo, protože ta sdělila, že další dotazy nebo reakce zastupitelů či občanů budou možné v diskusi zastupitelů a občanů. Že to bylo z její strany nefér, protože do té doby nebyl žádný program zasedání zastupitelstva schválen, a tak se v této fázi jednání spíše jednalo o standardní lidskou slušnost a demokratický úzus nechat osočovaného reagovat, je mimo diskusi. Co na tom a co naplat, že starostka a současné vedení jsou prostě s nějakou demokracií na štíru. D. Coubalová, bývalá ředitelka mohla reagovat v bodech, na něž byla nasměrována, ale to neučinila. Je to škoda, takto určitá pachuť pochybení za jejího vedení školy zatím zůstává. Ale k dalšímu průběhu se ke škole ještě dostaneme, protože úvodem „využité-zneužité“ nové ředitelky školy a konstatování starostky, že „škola byla bývalým vedením řízena jako za krále klacka“ - tímto jednání o ní zatím na tomto zastupitelstvu samozřejmě neskončilo.

Další průběh byl standardní. A to tak, jak se zde v Lomu běžně tak nějak „po lomsky“ děje. Teprve po tomto „školském extempore“, bylo zasedání opakovaně starostkou zahájeno a pokračovalo se konečně schvalováním doporučeného programu. Prošel, jak byl předložen, včetně tradičního bodu 8. Materiály místostarosty města Pavla Baráka. Nejkomičtější na tomto bodu je, že většinou do něj nic pan místostarosta za ODS nepředkládá, byť je za neuvolněnou funkci slušně placen údajně v řádu nad 20 000,- Kč měsíčně. Přesto, když se i na tomto zasedání k bodu došlo, starostka bez mrknutí oka, po projednání bodů 7.9.1. a 7.9.2. otevřela hned bod 9.1. Žádná revokace k jednání schváleného bodu č. 8, žádné upozornění, že bod 8., i když byl do programu řádně k projednání schválen, že opět projednáván nebude, protože není co projednávat. Že se starostka Schwarzová tak chová, že je tak nepozorná a s dodržováním JŘ ZmL „ve při“, je normální. Normální není, že se tak děje bez jakéhokoliv upozornění třeba jen opozičních zastupitelů, o úřednících města zodpovědných za organizační věci a dodržování legislativy, včetně JŘ nemluvě. Opět totiž starostka dále nechala volit, resp. hlasovat o ověřovatelích zápisu, když JŘ jasně stanovuje, že v úvodu jednání právě ona či jiný řídící jednání určuje zapisovatele a ověřovatele zápisu. Podobně je to i s návrhovou komisí, kdy již tradičně, po jejím zvolení oznamuje radní Schwarz sám, že si komise vybrala jako předsedu jeho. Úsměv nejen na mé tváři vyvolalo polohlasité sdělení radního Schwarze směrem ke starostce (manželce) ještě před jejím hlasitým dotazem, koho komise vybrala za předsedu – ano, jsem to já.

Rovněž tradičně, z pohledu jakési diskutabilní a „pofiderní“ časové úspory navrhl pan Henzl (zastupitelé z koalice se pravidelně s těmito návrhy střídají, asi aby byl dojem, že jsou aktivními zastupiteli všichni), aby dva „balíky“ tzv. majetkových bodů byly projednány najednou, tzv. „ánblok“. Moc času se neušetří, ale případní diskutéři či tazatelé jsou spolehlivě odrazeni. I když tentokráte byla nejpilnější tazatelkou opoziční zastupitelka paní Hanzlíková, kterou se snažili (jak jinak, že?) ti, co odpovídali (nejčastěji starostka, místostarosta Barák, případně radní Schwarz či předseda finančního výboru) svými odpověďmi a hlavně způsobem jejich podání tak trochu zesměšňovat. Nevědomky dal „vyniknout“ radnímu Schwarzovi opoziční zastupitel za OMMO M. Dancso, který ohlásil při projednávání bodu prodeje pozemku pod domem, kde vlastní byt, střet zájmů a že se tudíž bude zdržovat hlasování. Pan radní zareagoval hbitě –„ Pane  Dancso, jste tam jeden z mnoha, Vaše hlasování to nemůže příliš ovlivnit a nejde o střet zájmů…“ Jak hezké a dojemné! Konečně, mnoho to nestálo, ale hezky to pro danou chvíli vypadalo. Anebo že by pan radní očekával od svých kolegů a kolegyň stejnou vstřícnost na některém z příštích zasedání, až bude kupovat od města Radou Lomu již jemu doporučený prodej jednoho domu určených k privatizaci?!

I další chod událostí měl mít, a ve většině případů i měl, onen tradiční průběh a schvalovací řád. Jen malá chybička se vloudila při projednávání Dodatku č. 1 u JŘ ZmL, který obsahoval „jen takovou drobnost“. Rada měla evidentní snahu omezit diskusi opozičních zastupitelů tím, že bylo doporučeno schválit dodatek, aby zastupitel mohl vystoupit na zasedání k danému bodu jen dvakrát. Poprvé v délce 3 minut a podruhé do 1 minuty (což by se v podstatě rovnalo času danému pro tzv. technickou poznámku). Na relevantní, a řekl bych kvalifikované dotazy některých opozičních zastupitelů, nebylo vedení schopno svůj návrh kvalifikovaně zdůvodnit a plně zastřít své snahy ani před vlastními zastupiteli, takže Dodatek č. 1 JŘ ZmL obdržel jen 9 hlasů a nebyl „zatím“ schválen. Uvozovky u slovíčka „zatím“ jsou na místě, protože určité zklamání v hlase předsedy návrhové komise radního B. Schwarze dalo tušit, že příště si to u svých potřebných 11 hlasů „ošéfují“ mnohem lépe a dodatek zřejmě projde. Doufejme, že se tentokráte opoziční zastupitelé vzchopí a sami k odstranění dodají již delší dobu připomínkované problémy, které JŘ ZmL obsahuje. Jsou to především právě duplicitní a vzájemně si odporující body k návrhové komisi, prodloužení času diskuse alespoň na jinde standardních 5 až 7 minut aj.

A zasedání pomalu došlo ke svému závěru. Leč na marné výzvy, zda mají něco do diskuse, nejdříve nereagovali zastupitelé, ti opoziční zřejmě znechucení pokračující arogancí moci a ti koaliční, asi proto, aby snad něco nepokazili a nebyli pak hned v zákulisí po jednání atakováni radním Schwarzem, cože to jako mělo zase být? A protože se „nechytali“ ani občané, zaskočila za ně sama paní starostka a pokračovala v úvodní režii „zveřejňování šlendriánu na ZŠ a MŠ Lom“. Sama se zeptala nové ředitelky I. Šabkové, zda lze říci, že tím nesprávným zařazením do tarifní třídy se to někomu dobře vyplácelo? Byla ujištěna, že určitě se tak dělo, protože jen u jediné učitelky se jednalo o směr dolů v tarifu měsíčně cca o až 4 000,- Kč (tak nevím, já bych na takovýto dotaz spíše uváděl, o kolik bylo ono navýšení pro jiného, který se tak asi neoprávněně obohacoval…). K argumentaci se přidali svým neopakovatelným způsobem i další z Rady, najmě radní Schwarz a místostarosta Barák. Naopak kvalifikované odpovědi se nedočkal opoziční zastupitel M. Dancso, který chtěl vědět jen to, zda bude podáno na základě takovýchto sdělených pochybení i trestní oznámení Polici ČR. Na reakci v podstatě nedostala šanci ředitelka, od níž tazatel zřejmě logicky očekával odpověď, ale předběhla ji starostka Schwarzová, která začala hovořit a odpovídat na úplně něco jiného. A tak, jak říkáme my, ateisté – „zaplať Pán Bůh“, že se došlo k závěru a šli jsme domů. A já byl opět rád, že se vracím do Mostu…. Pak jsem si však s hrůzou uvědomil, že tam vládnou podobní výtečníci, ze stejné líhně, ze stejných politických subjektů a stejné mentality. Rád jsem si večer otevřel u počítače „pohotovostně“ pro tyto případy položenou knihu Davida Owena „Nemocní u moci“. Snad proto, že je o docela jiném fenoménu právě lidí u moci…, který ale přesto velmi často souvisí.

 

Tak snad dobrý a lepší rok 2013, milí Lomáci

 Vlastimil Balín, pravidelný „přespolní“ účastník a komentátor jednání ZmL

v souvislostech také Milí Lomáci (díl IX.)