Korupce. Je to špatně? Často spíš až se to hodí

04.02.2015 09:31

O politice, v níž se údajně korupce děje velmi často, již bylo napsáno mnoho. Např. jsou poznatky už ze starých civilizací, antických (Řecko, Řím) a jejich politiků. Existuje zmínka o tzv. Manuových zákonech (r. 1000 př. n. l.), kde jsou uváděny těžké tresty pro zkorumpované úředníky. V antickém Římě je korupce považována za jeden z jevů, který přispěl k jeho rozkladu. Korupce se nevyhýbá ani režimům diktátorským, stejně jako demokratickým. „Je to jedna z nejstarších politických praktik, je známá už od starého Říma, říkalo se jí kupování hlasů a překládalo se to jako kažení mravů, neboli Corruptio. Je to tak strašně jednoduché a primitivní, že člověk žasne nad tím, že se to stále děje. Jedno z nejhorších kažení mravů bylo právě kupování hlasů,“[1] sdělil v roce 2010 politolog Zbořil Mosteckému deníku.

Jeden z aspektů, hovoří-li se o politice, bývá, že se v ní korupce jen těžko dokazuje. Podobné poznání pak vede k tomu, že, i když je korupce označena za špatnost, je odlišná od jiných zločinných forem a je ovlivněna i kulturními specifiky dané země (co je a co už nikoliv korupce tam a jinde nikoliv).

Korupce bývá rozdělována na: úmyslnou, za účelem vyzrazení některých utajovaných skutečností spojených s tzv. veřejnými zájmy, dále jako realizace tzv. vzájemně výhodných vztahů nebo úmluv, ale i jako zastření určitých prokazatelných korupčních praktik, a také jako korupční praxe ve spojení s realizací dodržených úředních postupů.

Formy korupce jsou více nebo méně skryté (až dokonce utajené). V literatuře najdeme i pojem slapová korupce¸ která „Zaplavuje celý státní aparát včetně těch nejmocnějších.“[2] A co váže taktéž námi zvažovaný jev a korupčně orientovaný problém přímo v Mostě[3] je, že „Demokracie zachvácená úplatkářstvím může praktikovat korupci v kolosálním měřítku ve volbách.“[4] Jde často o kombinaci politiky a obchodních zájmů, resp. např. veřejných zakázek, kdy procedura o jejich rozhodování může být předem předjednána s osobou, která zastupuje politickou garnitury na úrovni města nebo obce a „vyslancem“ dané firmy nebo jinak zastoupeného soukromého zájmu.

Korupce se přitom děje skrze vydírání, manipulaci a protekcionářství. Literatura rozeznává např. i ty formy korupce, které údajně mohou ovlivňovat přerozdělování bohatství a ty, které jsou evidentní projevem vydírání. I když bychom mohli přistoupit na fakt o záměru smyslu „přerozdělování bohatství“, pak ale stále zůstává otázkou: v čím zájmu a jaké záměry a zájmy toto tzv. korumpující přerozdělování sleduje především, ať už jsou zahaleny čímkoliv? Děje-li se, potom k čemu by vůbec tato forma byla a je třeba, jsou-li parametry přerozdělování v systému nastaveny naprosto standardně, v závislosti na mechanismech organizace, rozhodování a správy v něm? Je dále otázkou, k čemu je potřeba jiný mechanismus, zejména v soukromém zájmu?

Korupcí obecně jsou „lidé demoralizováni v situacích, kdy jsou normy a standardní přístupy stavěny na hlavu…“[5] V této souvislosti poslouží i „mostecký případ“, min. tři volební období[6]  zpět probíhající tzv. loterie o voličské hlasy konaná Sdružením Mostečané Mostu. Subjektem, který sice dlouhodobě zdůrazňuje svou „nepolitičnost“, která se však z logiky působnosti v rámci soutěže politických stran a hnutí na komunální úrovni jaksi smyslem potírá. A to i přesto, že je do ní zataženo místní mostecké Stavební bytové družstvo Krušnohor, z jehož lůna se rekrutují nejen příznivci, ale i finance pro daný volebně se účastnící subjekt. A i když se někteří vyjadřovali nad povahou vedení volební kampaně tímto subjektem – viz také pan politolog Zbořil už v roce 2010 – až nyní se údajně situace posouvá do režimu, že „Úřad prověřuje předvolební losování hnutí z Mostu, hrozí mu pokuta“[7] (tragikomické je, že se tak údajně děje na podnět bývalého spolupracovníka a podporovatele SMM podnikatele J. Zelenky zakladatele těchto „veřejně, na náměstí provozovaných korumpujících praktik“). Přes některou „mosteckou“ zkušenost bychom proto měli být opatrní v očekávání změn, a to zejména z těchto důvodů:

  • je jen velmi málo pravděpodobné, že volba zvolených zástupců za SMM v roce 2014 bude jakkoli přezkoumávána ve vazbě na toto losování. Důvod? Na spojenectví s tímto subjektem od roku 2006 participují v podstatě všechny politické subjekty zleva doprava, včetně těch centrálně se podílejících dnes na vládě této země. V roce 2006 spoluvládla i např. KSČM a selhávala ve své kontrolní funkci, kterou byla zřejmě rovněž „korupční známkou“ opatřená a zřízená placená pozice uvolněného předsedy Kontrolního výboru ZmM;
  • je jen velmi málo pravděpodobné, že kdokoliv z minulých anebo současných vládců Mostu, jejichž část původně tolik participovala na spojenectví se Sdružením Mostečané Mostu – a to včetně pánů a dam jako H. Jeníčková, bývalá léty putující dáma z politického subjektu do subjektu (začínala v KSČ), A. Dernerová (údajná „bojovnice proti korupci“; dnes za Severočeši.cz) nebo právník V. Krejčíř či vzpomenutý podnikatel J. Zelenka - by jakkoli blíže hodlala přiblížit pozadí či praktiky s takto organizovanou (nejen) předvolební kampaní;
  • je jen velmi málo pravděpodobné, že bude kdokoliv zkoumat skrze podobné postupy a praktiky z politických subjektů, kteří již nyní tzv. nově představují vedení města Mostu – Severočeši Most, ANO a KSČM, jejíž např. dnes centrální místopředseda kdysi při jedné debatě na jistém diskuzním fóru sdělil, že – jak prý se liší tzv. předvolební guláš od formy lákající na automobily? S odstupem doby opakuji, co tehdy, jako svou odpověď: zvete-li si návštěvu, pak ji také nedržíte hlady nebo žízní a pokud bychom „předvolební klání“ všeho druhu brali jako „setkávání“ či „návštěvu prostoru k tomu vymezenou“, pak je i slušné nabídnout třeba i guláš a nějaké to pivo. Samozřejmě návštěva může odmítnout. Ten automobil mi ale přijde jako dosti finančně a účetně náročná transakce, ohání-li se tento subjekt „jen“ zdroji občanů – členů bytového družstva…, že!
  • a je velmi pravděpodobné, že se Sdružení Mostečané Mostu prostě „politicky“ stalo v Mostě tím „obětním beránkem“, kdo po volbách v roce 2014 je nyní v hledáčku orgánů sledujících „korupční pohyby“ naší politickou scénou a může být nabídnut z lůna těch, kdo nyní jsou blíže moci výkonné – vazby ANO a Severočeši.cz nejsou žádným tajemstvím a „parazitující“ role KSČM rovněž ne.

Chápu i onoho, dnes pana místopředsedu strany zvané KSČM, že nemohl jinak (ani tehdy a nyní již sotva), ale i podle tzv. teorie funkcí nelze odůvodnit minimálně podivnost podobného počínání, protože lidé za takových okolností nevolí ani tak programovou nabídku toho kterého subjektu a jeho kandidáty, ale to, že se stávají potenciálními nebo faktickými účastníky tzv. volebního kola štěstí – „my Vám auta, televize, kola, notebooky atd., Vy nám svoje hlasy“. Že tím poněkud mizí smysl pozitivní změny politiky a politického subjektu v 21. stol., že tento přístup má zřejmě zakrýt ideovou a programovou nabídku „prázdna“ byť „jen“ na komunální úrovni, si asi nikdo nyní ani tehdy z těchto „kádrů“ hlavu nelámal. Dokonce ani „bojovnice proti korupci“. Mezi sponzory kampaně SMM ještě v letech předchozích, ne tak už v roce 2014, patřil podnikatel, dnes radní J. Zelenka (Severočeši.cz), v kooperaci s ANO, který se kdysi nechal slyšet, že „každá koruna z jeho cca 30 mil. Kč volebního příspěvku se mu, na rozdíl od tehdy poražené ODS, vrátí.“

Jedním ze souvisejících jmenovatelů tohoto konání pro 21. stol., který mj. korupci nevylučuje, ale zároveň není nezákonným – je populismus. Dovolím si odvolat se v této souvislosti na dámu znalou politických teorií, a zřejmě i některé praxe ve státě probíhající, a tou je paní profesorka Dvořáková. Ta ve své knize Rozkládání státu poznamenává: „Abychom mohli hovořit o populismu, musíme k tomu ještě něco přidat. A tou nezbytnou ingrediencí jakéhokoli populismu jsou emoce; v tom tkví jeho velké nebezpečí.“[8] S paní profesorkou lze souhlasit i tehdy, píše-li: „Emoce, nikoli racionalita je tedy konstitutivním prvkem populismu. Populistický apel je běžný v každé volební kampani, protože ta v sobě emoce obsahuje.“[9] Je již dlouhodobou mosteckou praxí, že emoce zde vyvolat není těžké, stačí např. pohlédnout na fronty před zdejším úřadem práce nebo sociálním vylučováním v Mostě a jeho okolí, se zákonem se rozcházejícími praktikami byť v „límečkovém“ provedení apod. Řešení pro „fronty těchto emocí“ však nevidět. Zbývá tedy zřejmě jen např. „dobře propracovaný systém“ veřejných zakázek pro určité firmy, jejich sponzorské aktivity pak směrem k těm nebo oněm politickým subjektům zohledňující zájmy své a osobně politické. Korupce? Kdoví? Možná jen dojdeme k novému pojetí stavu o korupci, tedy - že jde jen o formu „přerozdělování trvale udržovaného rozvoje“ před hrozícím sociálním kolapsem.

Konečně vždy se lze přeci obhájit tzv. provizí za zprostředkování nebo bojem proti korupci…

 

 


[1] Ovlivní automobily další volby? Mostecký deník. [online]. Dostupné: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/ovlivni-automobily-dalsi-volby20100825.html [cit. 3. 2. 2015]

[2] Oxfordský slovník politiky. Praha: Ottovo nakl. s. r. o., 2000. 391 – 392 s. ISBN 80 – 7181 – 463 – 6.

[3] Most je statutární město.

[4] Tamtéž. 391 – 392 s.

[5] Oxfordský slovník politiky. Praha: Ottovo nakl. s. r. o., 2000. 391 – 392 s. ISBN 80 – 7181 – 463 – 6.

[6] Dosud bez výrazné pozornosti orgánů odpovědných a médii jen velmi okrajově (snad z důvodů obav z reakcí potenciálních sponzorů?)

[7] Úřad prověřuje předvolební losování hnutí z Mostu, hrozí mu pokuta. iDnes.cz. [online]. Dostupné: https://usti.idnes.cz/loterii-hnuti-mostecane-mostu-proveruje-specializovany-financni-urad-1mx-/usti-zpravy.aspx?c=A150130_162642_usti-zpravy_alh [cit. 3. 2. 2105]

[8] DVOŘÁKOVÁ, V., Rozkládání státu. Praha: Euromedia Group, k. s. – Universum, 2012. 43 s. ISBN 978 – 80 – 242 – 3488 – 5.

[9] Tamtéž. 44 s.