Kde samospráva začíná? Školní parlament

Školní parlament (ŠP) tvoří zvolení žáci školy, zástupci žáků, kteří zasedají v tomto orgánu. Parlament umožňuje spolupodílet se na řešení problémů školy. Má možnost nejen navrhovat, ale i podílet se na realizaci některých aktivit školy. Parlament má možnost a právo, alespoň jednou za měsíc diskutovat s vedením školy. Tím se podle mého názoru upevňuje důvěra a vzájemná spolupráce mezi žákem a školou.

Dejme také žákům školy v Lomu příležitost, aby mohli spolupracovat s vedením školy na řešení problémů, které vznikají ve vyučování i v mnoha jiných případech. Školní klub je jistě záslužná iniciativa, ale pro celkový rozvoj profilu osobností žáků nestačí a může být jen částí mozaiky o všestrannosti, kam jistě patří i to známé „kdo si hraje, nezlobí.“ Výsledkem může být předpoklad pro nalezení dobrých řešení, jež by mohla zlepšit spolupráci a také zkvalitnění školní atmosféry a samotných výsledků výuky.

Jak se proces vznikání parlamentu rozvíjí? Začíná to tak, že žáci (od 3. třídy) si zvolí jednoho zástupce, tzv. parlamentáře, který je zároveň členem parlamentu. Zástupci tříd pak spolupracují s třídním učitelem.

Jistě rozhoduje „správný“ výběr zástupce, což je také o společné důvěře a odpovědnosti žáků, voličů. Zástupcem by měla být osobnost, která je schopna jednat na rovinu s vedením školy a schopna samostatného uvažování a rozhodování. Měl by dokázat formulovat problém nebo případnou změnu, která by měla nastat. Také by měl vytvářet určitý dojem, že on je ten správný zástupce třídy.

Pravomocí člena ŠP je přednést návrh, o kterém se hlasuje a jedná. Návrh musí být schválen prostou většinou hlasů. Výsledky hlasování a veškeré údaje zapisuje odpovědná, určená osoba. Volební období je roční. Začíná 1. října a končí 30. září (po roce). Volby jednotlivých zástupců v  třídách probíhají v měsíci září.

Každý třídní učitel je povinen vyvěsit řád školního parlamentu ve své třídě. Dále také na informačních nástěnkách a internetových stránkách školy. Třídní učitelé musí být svým žákům nápomocni, jak jen to půjde. Komunikace mezi žákem a třídním učitelem je velice důležitá. Zástupce zvolené musí podporovat a celkově je pozitivně motivovat. V neposlední řadě se určí prostor, a čas kde budou probíhat parlamentní jednání.

Na některých školách se osvědčilo určení zodpovědného pedagoga za celkovou koordinaci práce školního parlamentu. 

Jak je patrné z předchozího „popisu práce ŠP“ je velmi citlivé, zejména z pohledu pedagogů, aby žáci, kteří se v dobré víře účastní podobných aktivit, nesklouzávali k formalismu a schematismu. 

Dejme našim dětem možnost už od raného věku rozhodovat a učit se prosazovat vlastní názor na věc. A pojďme se my, starší naučit pro změnu něco od dětí -  vyslechněme jejich názory na věc, které jsou pravda brány, jak už to bývá, z trochu jiného úhlu pohledu.

Můj názor je takový, že zlepšovat je co téměř vždy!

/zdroj: Řád žákovského parlamentu/