K rozpočtu města Třeboně na rok 2016

06.03.2016 18:47

se vyjadřuje dr. Vopátek, (SZ), zastupitel Společně pro Třeboň www.youtube.com/watch?v=-gHRcV-sWAk

 

Dovolíme si jen poznamenat, že přebytkový rozpočet jistě dává přílěžitost k úvahám, proč to někde jde a jinde nikoliv...

Můžeme jen blahopřát kolegům z Třeboně, daří-li se jim hospodařit s veřejným majetkem příkladným způsobem a s podporou svých očanů.

 

 

Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2016 – 2019

Jiří Vopátek, viz též Třeboňský svět březen 2016

 

Rada města schválila Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 – 2019, jehož součástí je také schválený rozpočet na rok 2016. Uvedený dokument také projednal finanční výbor a zastupitelstvo města.

Rozpočtový výhled není postaven na:

  1. nových půjčkách a úvěrech. Tyto závazky města opět výrazně poklesnou, tj. za období 2016 až 2019 celkem o více než 30,6 mil. Kč. Nominální zadluženost města by dle výhledu měla k 31. 12. 2018 (konec volebního období) činit 27,3 mil. Kč a to pouze ve formě tzv. půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR. Město bude zcela bez dlouhodobých úvěrů již k 31. 12. 2016 (což lze označit za historický okamžik města Třeboně), kdy během roku 2016 dojde k plnému splacení již posledního úvěru přijatého v roce 2006 (dočerpání v roce 2007), který byl čerpán na nákup pozemků u lázní Aurora za účelem budoucího využití (nyní golfové cvičiště),
  2. rozprodávání městského majetku. Příjmy z jeho prodeje jsou uvedeny ve výši pouhých 1,5 mil. Kč/ročně.

V rozpočtovém výhledu se počítá s:

  • celkovými příjmy bez kapitálových dotací (budou zapojovány dle podepsaných příslušných smluv o dotacích) v rozmezí 279,9 mil. Kč do 283,7 mil. Kč,
  • celkovými běžnými výdaji na úrovni cca 178,9 mil. Kč (r. 2017), resp. 177,8 mil. Kč (r. 2018 a 2019), které zahrnují vedle zajištění provozu města, městských příspěvkových organizací apod. také výdaje na opravy a udržování městského majetku včetně výdajů ve prospěch městských částí (Branná, Břilice, Přeseka, Stará a Nová Hlína, Holičky),
  • celkovými kapitálovými výdaji, které jsou tvořeny výhradně vlastními příjmy města. Investice by měly směřovat do níže uvedených oblastí s uvedenou předpokládanou hodnotou investic (podrobnosti viz pod níže uvedeným odkazem na webové stránky města):

 

Oblast investic

Předpokládaný objem investic v roce

2017

2018

2019

Doprava

(plánovaná rekonstrukce komunikací: Třebízského – úsek ČSL Armády – B. Němcové; Boženy Němcové – úsek Třebízského – Svobody; U Cihelny; zahájení rekonstrukce Vodárenské ul. – 1. etapa; Tyršova ul.; stezky; revitalizace parkovišť a také lokality Valy; investice v této oblasti také v místních částech)

26,70 mil. Kč

28,20 mil. Kč

20,00 mil. Kč

Vodní hospodářství

(zejména vybudování nové vodohospodářské infrastruktury – ČOV a kanalizace Stará Hlína – podmíněno dotačním titulem)

15,00 mil. Kč

1,00 mil. Kč

1,00 mil. Kč

Vzdělávání a školské služby (rezerva)

1,00 mil. Kč

1,00 mil. Kč

1,00 mil. Kč

Kultura

(revitalizace divadla včetně hlediště, investice do radnice v centru města – vlastní podíl)

7,00 mil. Kč

2,50 mil. Kč

--

Tělovýchova a zájmová činnost

(investice do ledové plochy; skatepark, sportovní trasa napříč generacemi)

21,80 mil. Kč

19,00 mil. Kč

--

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

(zejména nákupy majetku – vlastí podíl; investice do lázní Aurora a Berta včetně welness rozšíření a řešení možnosti venkovního koupání;  investice do domů s pečovatelskou službou – vlastní podíl; revitalizace pláže U Světa)

43,15 mil. Kč

45,15 mil. Kč

60,00 mil. Kč

Životní prostředí (rezerva)

0,70 mil. Kč

0,70 mil. Kč

0,70 mil. Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek (upozorňovací zařízení na rychlost)

0,20 mil. Kč

--

--

Městský úřad (rezerva)

0,50 mil. Kč

0,50 mil. Kč

0,50 mil. Kč

Kapitálové výdaje celkem

116,05 mil. Kč

98,05 mil. Kč

83,20 mil. Kč

Finanční prostředky nezapojené (= zbývá k použití)

11,26 mil. Kč

10,45 mil. Kč

26,30 mil. Kč

Poznámka: k 13. 1. 2016 je dle zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu k dispozici dalších zde nezahrnutých 9,07 mil. Kč.

 

Mezi významné investiční záměry financované z vlastních prostředků města patří zejména investice do místních komunikací, investice do podpory cestovního ruchu a oživení centra města, investice do lázeňství jako do strategického ekonomického pilíře města, snaha o vyřešení stavu stávající ledové plochy, revitalizace centra města na Valech, revitalizace pláže U Světa včetně rekonstrukce šaten a její otevření pro veřejnost.

 

V jednotlivých letech nejsou do rozpočtového výhledu zapojeny všechny finanční prostředky města a to z důvodu tvoření finanční rezervy, která bude využita dle konkrétních potřeb, tj. zahrnutí dalších potřebných investic, pro potřeby zajištění provozu na přelomu roku, dále na případné dofinancování již zamýšlených investic spolu s investicemi, které budou realizovány také za podpory různých dotačních titulů (rezerva na vlastní finanční podíl města). Finanční rezerva také městu umožní lépe reagovat na případné finanční výkyvy v podobě neočekávaných (nahodilých) výpadků příjmů.

 

Rozpočtový výhled je živý dokument a bude aktualizován v případě, že dojde k jeho významným změnám, které budou mít zásadní vliv např. na zapojení dotací, zásadní změny v investičních záměrech apod.

 

Podrobné rozepsání rozpočtového výhledu je zveřejněno na webových stránkách města: www.mesto-trebon – odkaz Městský úřad – odkaz Odbor finanční a majetkový – odkaz Rozpočty – odkaz Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019.