Ke stávajícímu vývoji na české politické scéně

15.06.2013 00:24

I když je soudným lidem již delší dobu jasná neudržitelnost způsobu vládnutí koalice ODS, TOP 09 a … (?), snad kus VV a kousíček LIDEM a odpadlíci skoro „odevšad“, je rovněž z dosavadního vývoje situace spojené především s rozsáhlým zásahem represívních složek na Úřadu vlády patrné, že další situace představuje vcelku jeden velký otazník. A to nejen pro opakované vyslovení důvěry premiérovi Nečasovi Výkonnou radou ODS či prozatímní deklarovanou loajalitu TOP 09, ale zejména pro tvrdošíjnou zaslepenost samotného premiéra a jeho neochoty vyvodit politickou i lidskou odpovědnost za vzniklou situaci, sám dostoupit a podat demisi vlády. V souvislosti s hodnocením situace po zásahu policejních složek, za dohledu Státního zastupitelství v Olomouci bylo již řečeno mnohé, bohužel však většinou v jakýchsi tradičních, skoro standardních schématech, rovněž médii tradičně oslovovanými politology a komentátory. Nabízí se však i další pohledy, jiná kritéria a hodnotící soudy celé situace, která je nejen obrazem stavu křehké české demokracie, ale i její, snad zatím v celém polistopadovém období nejtěžší zkouškou.

V rámci obecných úvah lze uvést např. následující aspekty celé věci, s ohledem na dosavadní dění a především zveřejněné oficiální informace:

 • kdo vlastně dal k tak závažnému zásahu pokyn a na základě jak závažných skutečností, že se mohlo či dále nesmělo otálet a muselo dojít k zásahu s tak dramatickým scénářem pro celkovou image ČR v zahraničí, a co vlastně rozhodlo?;
 • je-li pravda, že jedni z hlavních podezřelých – pánové Rittig a Janoušek – jsou v zahraničí, jak budou z důvodů závažnosti celé věci orgány činné v trestním řízení dále postupovat, aby se minimálně tito dva stali součástí probíhajícího vyšetřování vedle již zadržených a vyšetřovaných? Sakra, někdo to vše musel financovat, jde-li o podezření a obvinění z korupce a někdo zde mimo režim, nestandardně manipuloval a zacházel s financemi a drahými kovy, je-li pravda, že bylo zajištěno cca 120 až 150 mil. Kč v hotovosti a několik desítek kilogramů zlata?;
 •  jak moc je tato záležitost více „mediálním příběhem“ opepřeným tu a tam více či méně unikajícími informacemi? A jak spolehlivě se můžeme opřít o vcelku neúplná, naznačující či nejasná sdělení represívních složek či politiků, zejména tak nějak skoro s trémou přednášené stanovisko přestavitelů z olomouckého státního zastupitelství?.

Ať už se tyto a další související skutečnosti průběžně rozpletou nebo vůbec (raději) rozplétat nebudou, za velmi seriózní považujeme poukázat:

 • tato záležitost významně ukazuje na selhávání systému postaveném na převaze stran tzv. parlamentních a systém v zákonech včleněných různých překážek, zejména finančních a jiných (kauce pro kandidování do PS P ČR, kvóra nutná pro vstup do parlamentu aj.);
 • na selhávání kontrolních mechanismů (byť jsou často zajišťována zástupci z opozičních stran) v rovinách, které ovlivňuje stát a sahají do státní správy a samosprávy;
 • převažuje zřejmě politizovaná objednávka stojící u základů šetření celé věci, protože opět chybí absence standardně fungujících kontrolních mechanismů;
 • dosavadní vývoj nabízí nepřeberné množství spekulací ohledně dalšího vývoje, včetně toho, že bude celá věc ne dostatečně vysvětlena a objasněna, oč vlastně šlo a jde se všemi důsledky, zejména směrem k osobám, jež jsou již nyní uváděny jako podezřelé;
 • v zásadě bychom měli být připraveni na to, že ani příp. předčasné, ba ani regulérní volby do PS ČR nezmění stávající kolabující politicko-stranický a zájmový systém, kde sice zdánlivě přetrvává tzv. ideologická odlišnost a levo-pravé dělení, ale ve skutečnosti je politická scéna od komunální úrovně přes kraje až po centrální orgány natolik propojená s různými podnikatelskými, lobbyistickými a zájmovými strukturami, že by bylo jen velkou naivitou očekávat, že tzv. vítězství stávající levice stav věcí zásadnějším způsobem změní. Snad proto příklad náš k celé věci pro dokreslení – když jsme se před časem dopisem Dopis MUDr. A. Dernerové, senátorce a zastupitelce, otevřeným, zeptali senátorky za Most paní MUDr. Dernerové, jak je to s „jejím“ bojem s korupcí či proti korupci, např. právě vytvářením a účelově tzv. opozičními politiky obsazovaných placených funkcí na úrovni samosprávy – v případě Mostu např. pro předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mostu, pana Jiřího Kurcina (KSČM), neodpověděla nám pro jistotu vůbec. Snad jen skrze redaktorku Parlamentních listů vzkázala, že jde o „lokální záležitost“. Můžeme se tedy ptát, odkud, kam je možné „korumpovat“? A v případě oněch bývalých tří poslanců za ODS by mělo jít o korupci dle klasifikace stávajícího vyšetřování. Oč tedy jde nejen v uvedeném případu, ale desítek, možná stovek dalších po celé republice?;
 • tyto a další skutečnosti poukazují na závažné signály ohledně selhávání politických, řídících a organizačních struktur státu, a doslova volají po zvýšení role občanského principu společnosti, významnější roli občanských iniciativ a aktivit, a zamezit tak růstu aktivit extremistických stran a hnutí, která např. bezostyšně bez jakékoli reakce zneužívala živé vstupy redaktora Železného do Událostí na ČT 1 od Strakovy akademie ve čtvrtek 13. 6. 2013.

Kde vidíme východiska:

 • v žádném případě nezpochybňujeme ústavní mechanismy tohoto státu, vyzýváme politickou reprezentaci této země, aby co nejrychleji veřejnosti se vší vážností detailně a pravdivě vysvětlila stávající situaci ve všech jejích základních souvislostech;
 • protože je sotva možné jakkoli „smazat“ dosavadní dění a jeho aspekty, navrhujeme v zájmu celé ČR dohodnout se napříč spektrem na konání předčasných parlamentních voleb a vyzvat současné politické tzv. parlamentní strany, aby zvážily zařazení současných poslanců na čelná místa kandidátek, protože působení většiny z nich již několik volebních období je v podstatě odtrhlo od tzv. normálního občanského života a každodenních starostí občanů, a to napříč politickým spektrem;
 • začít co nejrychleji pracovat na opatřeních, která by do budoucna co nejvíce eliminovala, resp. v prvopočátcích dále zabránila mocenskému (vlivovému) srůstání osobních, klientelistických, vlastnických, stranických a ekonomických zájmů napříč spektrem, hrozících do budoucna nebezpečným vyhrocením situace, přičemž alternativa dalšího vývoje není známa a může být proto i ta, s velmi závažnými celospolečenskými dopady;
 • vyzýváme především odbornou, kulturní a občanskou veřejnost, autority morální a vědecké, aby iniciovaly celospolečenský dialog, jehož výsledkem by měla být jakási celonárodní dohoda o nápravě stávajícího stavu v režimu demokracie, zákonitosti, solidarity a práv člověka na důstojný život;
 • žádáme tímto také občanské iniciativy, aby stávající, možná přechodné mlčení, překonaly, a společně jsme se pokusili oslovit a iniciovat aktivity „zdola“ vedoucí ke konstruktivnímu postupu pro další vývoj, jehož tak či onak budeme účastni všichni. Jen bychom se mohli pokusit o jeho lepší varianty.

 

Situace je vážná, nikoli však zoufalá!