Anketní otázky INFO OMMO v čísle 12/2011

  •   Podporujete přímou volbu prezidenta?
  • Jak jste spokojeni se stavem předškolních zařízení ve Vašem městě, Vaší obci?

_______________

 

Redakční rada INFO OMMO se dotazovala některých z Vás. Zde jsou odpovědi těch, co nám je zaslali:

Vlastimil Balín

1. Podporujete přímou volbu prezidenta?

 Jasně a stručně ANO. Ale protože jde o jeden z dosti frekventovaných problémů dokonce v delším časovém období, trochu své ano rozvedu. Předně si myslím, že se přímá volba prezidenta fetišizuje ve vazbě na jakýsi ukazatel prohloubení demokracie, což se děje vždy, když se jiného, zásadnějšího téma nedostává nebo není v politických stranách řešení na důležitější otázky trápící občany. Rovněž dle mého názoru není třeba nějakým zásadnějším způsobem řešit otázky pravomocí prezidenta republiky v případě přímé volby, což je rovněž napříč politickým spektrem důvod, pro který se s přímou volbou váhá nebo se tímto důvodem vždy tzv. „přebije“ její přijetí.

Přesto by se zavedením přímé volby řešily některé nedobré jevy, kterým se bohužel nevyhýbají ani ty nejvyšší patra politiky v ČR, ba právě naopak. Nebál bych se, po osobní zkušenosti s poslední volbou prezidenta oběma komorami českého parlamentu jako „volící senátor“, říci, že by byla šance odstranit excesy prezentované dokonce i podezřením z nekalého klientelistického jednání v získávání potřebného počtu hlasů pro toho „svého jediného a správného“ kandidáta na „prezidentský stolec“ mezi poslanci a senátory.

Mohl by se zvýšit pocit odpovědnosti občanů za to, koho by volili. A to i přes nebezpečí, že by se i při přímé volbě prezidenta mohla spustit vyloženě komerční volební kampaň a jejich mínění tak nějak „manipulovat“. I když se o tom dá pochybovat, protože nejde o zas tak významnou funkci z pohledu dotyku na exekutivu rozhodujících o financích a zejména investicích. Jde spíše o tradiční reprezentativní funkci, která má z Ústavy ČR vymezené jasné kompetence a vazby na zákonodárný proces i vládu.

Též se domnívám, že by současně s přímou volbou prezidenta šlo řešit otázky přímé volby starostů, primátorů nebo hejtmanů, a to dokonce jen s minimálními, „kosmetickými úpravami“ současné legislativy na straně Ústavy ČR a příslušných volebních zákonů.

V otázce přijetí přímé volby prezidenta (natož starostů atd.) jsem však pesimista. Na politické scéně v současném rozložení sil, způsobu řešení některých kauz, skandálů a dle dalších indicií jako např. toho, že se vlastně vůbec nevede žádná masivnější osvětová, vysvětlovací a propagační kampaň do veřejnosti. Ta je spíše „krmena“ tendenčními kusými informacemi, proč to nejde, kdo za „brzdění“ případně může a co vše by se tím zhoršilo. A tak nakonec hlavní důvod přímé volby prezidenta – prohloubení demokracie, kdy by jeho mandát vznikal přímo z hlasů občanů jako nesvrchovanějších představitelů moci v ČR, bude demokracie opět plakat. Po kolikáté již a kolikrát ještě?

 

2. Jak jste spokojeni se stavem předškolních zařízení ve Vašem městě, Vaší obci?

Nejen proto, že jsme nebyli mezi rodiči, jejichž žádost o umístění dítěte do předškolního zařízení nebyla uspokojena, říkám, že se stávajícími a fungujícími MŠ v Mostě jsem z hlediska péče o děti, kvalitu pedagogické výchovy, další péče zde poskytované a jejich vybavení spokojen.

Horší to však je s vnímáním a hodnocením toho, jak se zřizovatel statutární město Most resp. zodpovědní úředníci k řešení nedostatku míst v MŠ staví. Neochota včas a slušně reagovat na petiční aktivity k tomuto problému, snahy po skandalizaci petentů, zejména jejich mluvčího pana Seidla nebo naznačování, že si někdo z bývalých politiků („politických vykopávek“, jak se vyjádřila jedna nejmenovaná šéfredaktorka týdeníku) ohřívá tzv. svoji polívčičku, je nejen nepravdivé, ale nezodpovědné k rodičům a jejich dětem. Takže problém spokojenosti či nespokojenosti se stavem předškolních zařízení je třeba diferencovat na otázky vlastního chodu těchto zařízení, ocenění práce učitelek a dalšího personálu, s nímž dobrou zkušenost mám a chválím je a na laxní, neodpovědný a arogantní přístup zřizovatele a odpovědných „neodpovědných“ úředníků na čele s bývalou vedoucí odboru paní Boudovou, které pochválit nelze, spíše je pokárat. Obávám se však, že oni si z toho stejně nic nedělají. Jsem jen zvědavý, jak se k problému postaví např. primátor V. Vozka a jeho náměstek L. Pitín, až bude v dubnu 2011 po zápisech do dalšího školního roku MŠ a bude zde „na ulici“ cca kolem 300 (a možná i více) neumístěných dětí.

Naprosto nespokojen jsem se vztahem města k bývalým uzavřeným MŠ, z nich řada z nich doslova zbytečně zchátrala a některé, které by šlo ještě vrátit do systému jako např. budova v ul. Bělehradská, pod pozorným dohledem města chátrají dál.

__________________

Ing. Pavel Vrzal

  1. ANO
  2. NE

___________________

Marian Dancso, zastupitel OMMO, Lom 

1. V poslední době je toto téma velmi častým a diskutovaným jak napříč politickým spektrem, tak i mezi občany. Jedni by chtěli změnu, snad proto, aby se mělo o čem psát… Ti druzí, zastávají názor, že není důvod nic měnit.

Ať už bude prezident volen přímou volbou nebo zůstane u té nepřímé, je nutné položit si řadu zajímavých otázek a teprve poté smysluplně rozhodovat. Stále by mělo platit, že výsledkem by měl být spokojený občan, resp. zohledněny také jeho zájmy ústící v autoritu, jíž důvěřuje. Ale někdy se ptám, jestli to tak u nás je vůbec možné?

Představa, že přímá volba prezidenta přinese nějakou větší kvalitu naší demokracie, je dle mého soudu naprosto zcestná. Československá i česká ústavní tradice je založena na nepřímé volbě a ke změně této tradice není žádný racionální důvod. Naopak existuje mnoho pádných důvodů proti přímé volbě a ty je nutné vzít v potaz. 

  1. Je to zbytečně drahé. Nepřímá volba prezidenta nestojí daňové poplatníky nic, protože ji v rámci své kompetence uskuteční poslanci a senátoři.

Oproti přímé volby prezidenta, kde by se částka na její realizaci mohla vyšplhat až na miliardu Kč a k tomu zcela jistě musíme připočítat několik desítek milionů na takovou tu „omáčku kolem voleb“ v případě ČR, věřím, že jich bude zapotřebí opravdu mnoho.

  1. Občané budou opět hnáni k volebním urnám. Už nyní má občan ČR možnost volit ve volbách komunálních, krajských, parlamentních, senátních (zpravidla dvoukolových) a v evropských. Takže k volebním urnám chodíme snad každé dva roky.

Pokud se zavede ještě přímá prezidentská volba, která bude zcela jistě dvoukolová, tak z voleb prakticky nevyjdeme. Již nyní je účast u voleb poměrně nízká. S výjimkou voleb parlamentních - je účast zpravidla nižší než 50 %. Pokud budou zavedeny prezidentské volby, tak se účast ve všech typech voleb nejspíše ještě sníží. 

  1. Přímou volbu prezidenta bude mít na starosti jistě nějaká společnost. Budeme opět svědky masívních a drahých volebních kampaní a vyhrocených osobních útoků a "praní špinavého prádla".

V médiích se bude objevovat, odkud pocházejí peníze na volební kampaně toho či onoho uchazeče… - pardon, též se může objevit té, či oné uchazečky.

A mínusů bych našel více…

V posledních volbách, jsem zaznamenal, a to nejen v médiích, jak velký má korupce vliv na volby a zvolení jistých loutek do čela státu. Zkrátka uplatitelní jsou lidé nejen v Mostě a okolí, ale i v celé republice.

Pokud by se takové případy opravdu trestaly a nedocházelo k uplácení voličů, tak nechť taková přímá volba prezidenta proběhne. Ale v této věci jsem skeptik a nevěřím, že se něco zlepší. Naopak, je možné, že se rozroste a posílí více tzv. zainteresovaných podnikatelských subjektů právě v rámci volební kampaně.

________________

PhDr. Josef Heller, CSc., Praha

 Cítím se oprávněn jen k odpovědi na první otázku prezidentské volby.

 

1. V podmínkách současného kapitalistického systému, navíc v jeho mimořádně odpudivé podobě, vlastně možnost skutečně svobodného vyjádření občanů neexistuje a manipulovány jsou všechny druhy voleb. Takto manipulována bude i přímá volba prezidenta a sdělovací prostředky zde v zájmu různých složek vládnoucí elity jako obvykle uplatní své triky. Přesto se domnívám, že za podmínky, kdy nedojde k posílení pravomoci prezidenta a bude dána i možnost jeho alespoň formálně demokratického odvolání, by manipulace lidí při přímém hlasování mohla být o něco obtížnější než manipulace většinou zkorumpovaných poslanců a proto tuto volbu podporuji. Samozřejmě si nedělám iluze o tom, že se něco změní, a protože si tyto iluze nebude dělat podstatná část občanů a k volbám nepůjde, bude zase rozhodovat zejména privilegovaná menšina.

____________________

 Hana Svobodová

1.   I když chápu, že „má velkou šanci“ skončit jako volby ostatní. Tedy „megalomanská show“, s další nárůstem finančních prostředků a snahou zúžit výběr person právě z pohledu movitějších sponzorů a mecenášů. Nemusí nic změnit, a zřejmě také nezmění, pokud se od ní očekává zásadní průlom ve společnosti se všemi jejími problémy a hledáním, jak je řešit. Bylo by naivní si myslet a očekávat takovou změnu od přímé volby hlavy státu. Je však rozumné na celou záležitost pohlížet komplexněji, z pohledu především samotné logiky takové volby. Myslím tím – další formu přímé účasti občanů v procesu budování demokracie v zemi, s jejich možnosti tuto volbu výrazněji ovlivnit a dát tak mnohem šířeji vědět o své představě a jejím naplňování. Navrhovaná persona by více měla zohledňovat nároky tzv. veřejného mínění a odrážet úroveň chápání občanů toho, co se kolem nich děje, čeho mohou být účastni a ovlivnit tak další vývoj.  Tedy s jistým výhledem na přípravě takové persony v dalším vývoji způsobu takové volby.

Vše samozřejmě dále záleží, jak proběhnou jednání o této volbě napříč politickým spektrem a jak dalece se dotknou příp. ústavních změn. Není žádoucí, a osobně to ani nevidím jako „hrozící“, aby došlo k nějaké zásadní, kvalitativní změně v nastavení prezidentských pravomocí, protože nebudujeme přeci prezidentský systém, spíše by mělo jít právě o onu snahu širší účasti občanů na společenském životě a rozhodování o něm.

Osobně bych považovala za rozumné, kdyby se podařilo snížit míru tzv. zákulisních tahanic o tom, kdo nebo která strana podpoří jakého kandidáta a za jakých podmínek, jako tomu bylo zejména v posledních dvou obdobích volby prezidenta V. Klause. Z čehož si některé strany zleva doprava učinily dokonce jakýsi „grál“ svého budoucího vlivu a jiné zase přežívání na politickém výsluní. Např. KSČM, známá svou kritikou privatizace a témat o tzv. rozkrádání v řádech miliard zejména z období 90. let, šla dokonce tak daleko, že ve svých vlastních řadách dokázala v hlavách svých členů vyvolat naprostý zmatek a mnozí z nich dodnes zvolení V. Klause hájí velmi tvrdošíjně a zarputile. Ale co již dnes není k divení, může být snad ještě důvodem k úsměvu, tedy ironickému určitě.

Dovedla bych si představit, že by mohlo svou roli, paradoxně až nyní, sehrát to, že by se v rámci politického rozvrstvení společnosti sešla jistá shoda na osobě kandidáta stranící té či oné části „ideologicky“ orientovaných občanů. Jinými slovy, současné strany zejména v levé části prostor pro shodu na příp. kandidátovi nikdy nepředvedly. Naopak. Snad pokud nebereme v potaz jedno z prvních zvolení V. Havla, což někteří více zleva „těžce“ nesou dodnes.

Tzv. paradoxů a „příběhů“ nepřímé volby by se jistě našlo dosti, proč tedy nezačít psát děj těch nových, právě kapitolou „Občan a jeho přímá volba“.

 

2.  S umístěním syna do jedné z mosteckých mateřských školek jsme v loňském roce 2010 neměli problém. Mluvím ale především za sebe a ze své zkušenosti. Akce na podporu rozšíření míst v MŠ v Mostě svědčí spíše o opaku a situaci se psalo v minulém 11. čísle INFO OMMO v rozhovoru s aktérem dění panem Ing. Tomášem Seidlem. Osobně mám zkušenost z ohlasů některých známých, rodičů, kteří takové „štěstí“ jako my neměli a dítě se jim do školky umístit nepodařilo. Nemohu a ani nechci zevšeobecňovat svou zkušenost, protože z dění kolem předškolních zařízení v Mostě se o důvodu k optimismu hovořit nedá.