Alena Bozetická: Politická zlovůle a arogance moci zapustila v Lomu kořeny

...… to jsou jediná slova,  která se mi derou na mysl při  každém setkání se zástupci koaličních stran.

Jsem zastupitelkou třetí volební období, dvě volební období jako radní Města Lom. To, čeho jsem svědkem na současných jednáních zastupitelstva je pro mne odstrašující, až děsivé. Sama přítomnost na těchto jednáních je pouze pro silné žaludky a otřelé povahy. Za minulá dvě volební období jsem nezažila, abych na zastupitelstvo města docházela s odporem a odcházela znechucena.

Současná vládní garnitura ve městě se nezastaví před ničím, postrádají jakoukoliv sebereflexi a slovo respekt, slušnost, takt a objektivní přístup je pro ně pojem velmi vzdálený. Jsou sebestřední, přesvědčeni o své dokonalosti a nedotknutelnosti. Jednají povýšenecky, zlovolně a arogantně.  To vše pod maskou vlídnosti, přívětivého výrazu a úslužnosti, tedy opravdu velmi nebezpečná a záludná kombinace. Nepamatuji situace, kde bych se musela jakkoli uchylovat k takovému zhodnocení situace. Bez jakýchkoli skrupulí, dokáží okamžitě velmi arogantně reagovat na sebemenší poznámky, které věcně a po právu přednesou zastupitelé (ale i občané). Reakce hraničí snad až se zneužíváním pravomocí veřejného činitele. Vlastní činnost je vedena ve smyslu líbivé politiky, ALE v žádném případě NE v souladu s obecným zájmem. Ty, kteří jim oponují a dovolí si upozorňovat na možná pochybení v jejich rozhodování, okamžitě perzekuují a berou jako své úhlavní nepřátele. Jsou vyloženě učebnicovým příkladem a živoucí ukázkou toho, jak vypadá v praxi  mobbing, bossing, šikana a persekuce. Nemají žádné zábrany, nestydí se uchylovat k dezinformacím s vylhanými a vykonstruovanými argumenty neznají lidský přístup a respekt k občanům města, zvláště pak k opozičním zastupitelům, ti jsou navíc nejblíž na ráně. Na lidumily si hrají a pod maskou milých a srdečných výrazů se skrývá ve skutečnosti zlomyslnost, pokryteckost a pomstychtivost.

Ve městě se ujali vlády se zlomyslnou horlivostí a využívaje pravomocí veřejného činitele, zahájili okamžitě likvidaci jim nepohodlných lidí, která vyplývá hlavně z osobní záště (politické zlovůle), kterou v sobě pěstovali po celou dobu, než se dostali k moci. A to jenom proto, že se nestali jejich sympatizanty.

Na své jednání a postoje jsou však náležitě pyšní. Proto, aby tuto pýchu mohli všem občanům města neustále ukazovat, spoléhaje na jejich naivitu, zřídili místní tisk, Lomskou radnici. Prostor, který měli v regionální radnici (Meziboří, Litvínov) jim byl údajně těsný a navíc nemohli připustit, aby náhodou nebyly vytištěny reakce občanů Lomu, kteří by jim tak mohli přes tisk oponovat. Oslovením „Milí Lomáci“ a dalšími lichotivými slovy se snaží vetřít do podvědomí občanů města jako příkladní, morálně bezúhonní, poctiví se smyslem pro spravedlnost, čestnost.  Jejich cílem je dokázat veřejnosti, co všechno se v Lomu děje jejich zásluhou a nestydí se takto zviditelňovat haněním, znehodnocováním a zpochybněním výsledků práce minulých vedení, spoléhajíc na důvěřivost čtenářů a využívaje toho, že občan Lomu nemůže, z mnoha důvodů dostatečně objektivně posoudit, zda předložené je pravda či ne. Současné vedení je pokračovatelem toho, co minulá vedení začala a nedělají nic, co by nebylo smyslem a snahou jejich předchůdců. Po převzetí vedení, na začátku volebního období, opoziční zastupitele ihned cíleně a účelově odstavili od možnosti pracovat v komisích. Podstatou bylo opozici nejprve znemožnit průběžné získávání informací k jednotlivým záměrům vedení města a následně to použít jako argument ke zproštění jakékoli finanční odměny za činnost zastupitele, prý v rámci úspor. K dovršení všeho, bezostyšně prohlašují, že zástupci opozice nic nedělají a ani dělat nechtějí. Těmito a dalšími, podobně vylhanými argumenty se chvástají ve svém „plátku“, financovaném z veřejných finančních prostředků rozpočtu Města nákladem 150 tisíc ročně. Opoziční zastupitele považují za totální hlupáky a tak s nimi i jednají.

„Úsměvné“ na tom všem je, že v rámci šetření si sobě odměny dopřávají (a ne malé) a ještě se v rámci „úspor“ kompletně vybavili novými notebooky. Paradoxem je, že návrh na odejmutí odměn opozičním zastupitelům předložil zastupitel - radní, předseda finančního výboru, který ve svém opozičním období na jednání ZM docházel velmi sporadicky, takřka vůbec, ale odměny ve výši několika stovek měsíčně si bez jakýchkoli skrupulí vyplácet nechával. Jeho manželka, přítomna na jednání ZM (kdy se odměny schvalovali), si neodpustila poznámku, že “ teprve teď vidí, kdo se o blaho občanů města chce starat za peníze a kdo ne“! Ano, řekla to velmi trefně. Opravdu se ukázalo, kdo o blaho občanů města se chce starat za peníze a kdo ne! Za zmínku stojí fakt, že když ODS byla v opozici, opakovaně vyzývala zastupitele ke vzdání se odměn a nejvíce pak se naváželi do místostarosty.

Politická zlovůle!

V počátku „svého“ volebního období (výsledky voleb sice hovořily ve prospěch opozičních stran, ale sestavením koalice se vlády zmocnili), plníc závazky, které si dali a aby naplnili svojí zášť – zbavit se všech, kdo za bývalého vedení měli s vedením města jakékoli spojení - zahájili štvavou mašinerii. A došlo i na ředitelku základní školy. Začali tím, že jí odebrali osobní příplatek na dobu neurčitou, po celou dobu jí nevyplatili ani 1,- Kč na odměnách (bezdůvodně) a tímto nejjednodušším způsobem se snažili jí znechutit práci a posléze ji donutit k dobrovolnému odchodu.  Dále se pak cíleně snažili o její diskreditaci. Poslali na školu veřejnoprávní kontrolu (cca 14 - 20 osob), složenou víceméně z jejich vyvolených, ale hlavně ne odborníků, znajících problematiku školství a ekonomiky. Tato veřejnoprávní kontrola se záměrem zlikvidovat ředitelku byla účelově namířena veřejnosti dokázat, jak se ŘŠ nechová podle zásad dobrého hospodáře, ignorujíc závěry z kontrol odborných institucí (Školní inspekce, Hygiena, BOZP – tedy zástupců se znaleckou a odbornou znalostí, znalostí zákonů a předpisů k tomu sloužící). I přes to, že tato (ani žádná jiná) kontrola nic neprokázala, ŘŠ v novinách Radnice pomluvili. Kontrola v tomto složení přes všechny spekulace a pomluvy ani nemohla pochybení najít, neboť ŘŠ  se celých 12 let ve funkci vždy odpovědně řídila platnými zákony a předpisy a tak chránila nejen sebe, ale všechny zaměstnance školy a žáky, kteří tuto školu navštěvují.

K dokonání díla jim však nahrál znovelizovaný školský zákon, který umožnil jít takhle daleko a proti všemu, tj. na místo ředitele, který je ve funkci déle než 6 let, vyhlásit výběrové řízení. Tím získali nástroj a bez problémů mohli jmenovat na místo ŘŠ jiného zájemce. Doufám jen, že se jedná o zájemce, který má v pedagogice a v práci s lidmi dostatečné zkušenosti. Radní využili výhradního práva rozhodnout v jejich prospěch a tak také učinili. Konečně se podařil pomstychtivý závazek stávající ředitelku vyštvat (protože od samého začátku se jednalo o štvavou, pomstychtivou kampaň vůči ní a na dva roky z ředitelky udělali štvanou zvěř).

Vedení Města Lom si tedy může gratulovat, dílo dokonáno. Do funkce ředitelky byl doporučen a zvolen zájemce k jejich obrazu, napříč jejich koaličních stran! Konečně se podařilo splnit další z bodů, osobní záští naplněného předsevzetí.

Další z občanů, v tomto případě přímo zastupitel, ze kterého udělali darebáka, je pan Marián Dancso. Zastupitel, který si dovolil, poukázat na více méně diskutabilní rozhodnutí v RM. Proto, že se nedočkal adekvátního vysvětlení, které by se smysluplně a logicky opíralo o zákony a předpisy k tomu sloužící, obracel se o pomoc a vysvětlení na vyšší orgány.                              

Například pronájmy vodních ploch subjektu H+S (Hrvol,Schwarz), který nebyl registrován v obchodním rejstříku, pronájmy za 1,- Kč na 30 let, pronájem nově zřízené kavárny nákladem cca 300 - 400 tisíc Kč i s vybavením za 1,- Kč měsíčně, (v současné době uzavřena a neslouží svému účelu) atd. A tomuto zastupiteli věnovali, ve svém plátku Lomská radnice, hned několik zesměšňujících článků. Dokázali jít tak daleko, že jej hanili za oblečení, ve kterém se údajně dostavuje na jednání ZM. Takto se zviditelňuje v LR radní, zastupitel, momentálně místostarosta, který v době své opoziční éry v minulém volebním období na jednání ZM docházel opravdu velmi „kultivovaně“, v kraťasech, tílku, aby byla vidět jeho potetovaná ruka, se sluchátky na uších a do jednání zastupitelstva vstupoval hláškou…  „Sparta vede jedna nula!“  Na svou prostořekost je v tisku LR náležitě pyšný.

Opakovaně, zřejmě v návalu vzteku z toho, že jejich pochybné úmysly byly odhaleny, se do jmenovaného zastupitele slovně  naváželi a  padaly další urážky. Dokonce byl starostkou označen veřejně za lháře, nazván ostudou zastupitelů a následně velmi neomaleně vyzván ke složení mandátu!!! (toť, ta arogance moci)

Za lháře jej opět starostka s hrdostí sobě vlastní označila následně v případě, kdy byla ona a místostarosta zastupiteli opozičních stran vyzvána (ZM 27. 2. 2012) k veřejné omluvě. Na základě jejich odmítavého postoje se rozhodli opoziční zastupitelé dané jednání opustit. Za tento troufalý výraz podpory nás jedna ze zastupitelek koaličních stran odměnila nepřehlédnutelným poklepáním si na čelo, jednání pro VŠ vzdělaného člověka minimálně k zamyšlení.  A jak jinak, vše se neobešlo bez obsáhlé kritiky a strašení „milých Lomáků“ - co všechno jsme mohli odchodem způsobit -  v dalším čísle plátku LR.

Za zmínku stojí i kauza kolem občana města Lom (mého manžela), který byl k jeho velkému údivu předvolán k podání vysvětlení na MěÚ Lom na základě podnětu PČR. Údajně se měl na zasedání ZM dne 27. 4. 2012 dopustit urážky na cti a vyhrožování verbálním a neverbálním způsobem zastupiteli Ing. Nétkovi. A to v době, kdy opoziční zastupitelé opouštěli jednání na podporu p. Dancsa. Trestní oznámení měl údajně podat sám zastupitel opozičních stran, který sám odchod kolegů nepodpořil a na jednání setrval (čímž také dal jasně najevo, na čí straně stojí). Občan, se kterým si onen zastupitel podával ruku a zdravili se slovem „Ahoj“, jmenovaného vyzýval z prostoru pro veřejnost (takřka 5 - 10 m) pouze neverbálním způsobem, tj. máváním rukama, naznačujíc, aby se zastupitel zvedl a přidal k odcházejícím a prstem ukazoval směr. Při podání vysvětlení na MěÚ, se jmenovaný zastupitel jednání z očí do očí takticky nezúčastnil, pouze oznámil, že vše stahuje. Dále bylo osočenému občanovi sděleno k jeho  ještě většímu údivu, že oznámení Ing. Nétek fakticky nepodával, že bylo podáno Městem Lom (??!!). Na 10. jednání ZM dne 23. 4. 2012 vznesl v diskuzi občanů dotaz, kdo tedy za daným oznámením jako fyzická osoba stojí. Velmi kuriózní na všem bylo, že v okamžiku vznášení dotazu směrem k vedení města měla starostka náhlou silnou potřebu se spolu s manželem – radním, věnovat velmi usilovně materiálům ZM a dotazujícího se občana náležitě ignorovali. Když už nebylo zbytí a paní starostka musela reagovat, reakce byla více než podivná, slova jako „chovejte se slušně“, „máte na to tři minuty“, ukončila spásnou větou „odpovíme vám písemně“. A tak se ptám – co je v téhle situaci považováno za slušné chování? Všem přítomným tak na vlastní oči předvedli, co v sobě skrývají a čeho jsou ve jménu péče o „milé Lomáky“ schopni.

Co dodat? Úsudek nechť si každý udělá sám. Taková je pravda. Pro doplnění situace ještě poznámka k bývalému starostovi, který zradil ty, kteří ho volili a současnou garniturou se nechal doslova a do písmene zašlapat do země. Při všech urážkách a aroganci si nedokázal zachovat hrdost a ani se nepokusil obhájit výsledky své několikaleté práce pro město Lom.  Tím ale však vrhnul stín na všechny, kteří v daném období stáli po jeho boku. Složil nastupující garnituře k nohám všechny ty roky práce pro rozvoj města a oni se teď mohou chlubit cizím peřím. Tím jak oni jsou ti, kteří město Lom zvelebují a co všechno pro město Lom dělají. Přitom jsou jen pokračovateli toho, co předchozí vedení začalo. Dosud nevytvořili nic nového, co by stálo za slova uznání a respektu s tím, že to je uděláno lépe. Zářným příkladem je Kavárna „U Radnice“, nebo zlikvidované dětské hřiště u kostela. Za zmínku stojí také zmarněný prestižní závod běh Loučná, díky aroganci p. Schwarze a jeho manželky vůči organizátoru p. Petru Dietrichovi. Tento závod se tento rok v Lomu nekonal a už konat nebude. Město Lom se tak připravil o akci, která byla na celorepublikové úrovni se zahraniční účastí a svou perfektní úrovní se tak dostával uznávaným široko daleko.

Oblíbená věta: „Tak tohle Lom ještě nezažil“ se naplňuje. Nabízí se mi otázka – „a chtěl Lom zažít zrovna tohle???“ Možná by byla zajímavá anketa mezi občany …..

(autorka je zastupitelkou města Lom)