Volební program OMMO do Zastupitelstva Ústeckého kraje

Vážení občané,

stejně jako Vy žijeme v Ústeckém kraji. Možná právě s Vámi se známe osobně, s dalšími se můžeme poznat. Na řadu věcí máme společné názory. Proč je tedy nezkusit společně také prosadit! My jsme se rozhodli to udělat. I to je důvod, proč jdeme tzv. do politiky, i když víme, jak je obtížné prosadit právě „hlas občana“. Hlavně občana, který se o věci zajímá, má na ně svůj názor, a ten nemusí být vůbec stejný s názory těch, co nám v politice, a tedy i na kraji, často vládnou a hlavně dál chtějí, pokud možno beze změny, především ve vztahu ke svým postům, moci a ziskům. Pokud jsme s jejich způsoby vlády nespokojeni, nelíbí se nám, je to na nás – zkusme to změnit. O tom, co a jak bychom dělali právě my, čtěte v následujících řádcích:

 

OBČAN - KRAJ - SAMOSPRÁVA

Občanský princip v samosprávě kraje – rozhodování na úrovni kraje by nemělo být jen o výsledku voleb jednou za čtyři roky, ale i o prvcích v systému krajské samosprávy, které mohou zvýšit vliv a podíl občana. Participativní rozpočet kraje - konkrétní podíl občana na jeho rozvoji.

Navrhujeme: participativní (účastnické a spolupracující) formy angažovanosti občanů na organizaci a řízení kraje. Zainteresovat občany v podílu na demokratickém a dobrovolném spolurozhodování, tzn. v kontaktu se zastupitelstvem o směrování veřejných zdrojů na realizaci sociálních, kulturních, vzdělávacích a dalších záměrů v oblasti infrastruktury apod.

Prosadit myšlenku a větší možnost tzv. internetové demokracie. Využitím dostupných elektronických forem informace a komunikace vést na úrovni kraje veřejně přístupné debaty mezi vládou kraje, zástupci zájmových organizací a občanskými sdruženími o závažných změnách a řešeních, např. stavba komunikací, objektů a zařízení týkajícího se života občanů kraje, realizace ekologických a kulturních projektů apod. 

Přidělování veřejných zakázek by mělo být více přístupné občanovi již v průběhu rozhodovacího procesu. Příp. připomínky by měly být posuzovány, vyhodnoceny za účelem snížení manipulace a zneužití všech forem dotací.

Fond hejtmana kraje změnit z účelového nástroje vítěze voleb na nadstandardní nástroj zastupitelstva, který bude zachycovat podporu zajímavých projektů, které jdou mimo režim možností stávajících fondů, aktivit a iniciativ, na něž se v rámci rozpočtu kraje nedostává v běžně rozpočtovaném režimu financí. Rozhodnutí o takto použitých prostředcích by podléhalo zastupitelstvu kraje.

Podporujeme zlevnění a postupné odbyrokratizování krajské samosprávy (snížení neopodstatněného počtu tzv. uvolněných a placených volených zastupitelů, audit počtu úředníků KÚ, výkon státní správy na úrovni kraje, měst a obcí plně hradit státem).

Participativní formy realizace zájmů a potřeb lidí jsou jedním ze způsobů, jak dát občanům příležitost aktivně se účastnit na politice a překonávat tolik kritizovanou míru „odcizení“ věcí veřejných od občana směrem k politickému establishmentu.

Zaměstnanost – řešení počtu pracovních míst je otázkou systémového opatření především na celostátní úrovni.

Navrhujeme: v maximální možné míře využívat dotačních titulů s ohledem na strukturální zaměření kraje a státního rozpočtu, odpovědně využívat finančních prostředků z EU, aktualizovat dle potřeby agendu poskytování finančních prostředků v rámci Ústeckého kraje ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám. Tuto agendu učinit dostupnou pro žadatele tak, aby výsledný efekt odpovídal potřebám a záměrům kraje. Jednou z cest je i ekonomická participace (účast) občanů při realizaci potřeb a zájmů začínajících na lokální úrovni (viz výše Participativní rozpočet kraje - konkrétní podíl občana na jeho rozvoji.).

Vzdělání a školství – na jejich kvalitě a rozšíření dlouhodobě závisí celkový profil regionu, včetně možností jeho dalšího rozvoje.

Navrhujeme: vyhodnotit dosavadní agendu rozvoje kraje - projekt páteřních škol musí být o kvalitě vzdělávání, nejen o ekonomických zájmech. Zvážit možnosti větší zainteresovanosti tzv. sociálně slabých a vyloučených na zvýšení kvalifikace a uplatnění v rámci kraje. Posílit roli terénních, pedagogických pracovníků a asistentů z řad zástupců menšin a zainteresovaných sociálních skupin. Zaměřit se na ty skupiny obyvatel, u nichž chybí anebo není dokončeno základní vzdělání. Společně se školami vyhodnotit možnosti a tyto lidi aktivně směrovat k jeho doplnění. U těchto skupin obyvatel posilovat sociální a finanční gramotnost jako schopnost adaptace a zvládání nároků současné společnosti.

Zdravotnictví a sociální služby – na úrovni kraje musejí fungovat zdravotnické a sociální služby jako základní předpoklad kvality života jeho občanů.

Navrhujeme: namísto rušení zdravotnických zařízení - jejich maximální využití, stejně jako v nich průběžně sledovat kvalitu a dostupnost odborné péče. Vyhodnotit byrokratickou zátěž zdravotnických zařízení, možnost občana orientovat se v nabídce zdravotnických služeb s ohledem na ceny, kvalitu a také časovou náročnost spojenou s jejich poskytováním. Dle potřeb kraje zvážit uplatnění projektů tzv. sociálního bydlení, umístitelnosti seniorů v domech s pečovatelskou službou a zařízeních podobného typu. Služby seniorům řešit s ohledem na stárnutí populace, a to i v rámci režimu aktivního stárnutí, včetně lepší dostupnosti osobních asistentů jako možnosti pracovního uplatnění pro občany v rámci možností a potřeb kraje.

V režimu kontrolních mechanismů kraje a v koordinaci s odpovídajícími centrálními orgány monitorovat zejména sociálně slabé komunity a vyloučené lokality, jejichž příslušníci jsou hmotně závislí na dávkách sociálního systému a kde může docházet k jejich zneužívání (není normální, že chybí údajně přehled využití poplatků od pacientů vstupujících do systému poskytovaných zdravotních služeb). V případě pozitivního zjištění takového stavu zabránit dalšímu pokračování, postihovat příčiny tohoto jevu a konkrétní viníky.

Institut krajského stipendia více využít k podpoře chybějících zdravotnických odborností.

Bezpečnost – na pocitu bezpečí, ochrany zdraví a majetku lidí závisí i důvěra lidí v instituce kraje.

Navrhujeme: důraz na všestranný rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže také jako prevenci růstu kriminality, s ní spojené drogové závislosti. Důsledně postihovat korupci, zneužívání sociálního a dotačního systému vedoucí k celkovému úpadku morálky a ke ztrátě respektu k zákonům. V lokalitách s výrazným podílem kriminality organizovat pravidelná setkání zástupců kraje, Policie ČR a občanů.

Monitorovat a upozorňovat na zneužívání sociálního systému, odmítání, bránění či omezování školní docházky. Opakovanou drobnou trestnou činnost doporučit postihnout až pozastavením výplaty sociálních dávek.

 Sledovat, zda jsou zákony důrazně uplatňovány i v případě prokázaného zneužívání mladistvých k trestné činnosti. Takto získané poznatky na úrovni kraje předložit dále centrálním orgánům a iniciovat jejich nápravu.

Životní prostředí – kraj se nejen vyrovnává s negativními dopady těžby a průmyslu z let minulých, ale musí čelit i každodenní činnosti člověka. Stále zůstává otevřená otázka prolomení limitů těžby hnědého uhlí, v níž kraj musí chránit zájmy občanů vůči těžebním společnostem, jejichž podíl na obnově krajiny a snížení vlivů těžby uhlí na život občanů kraje musí být mnohem vyšší, průkaznější, s větším finančním podílem a jeho kontrolou. Dopady na tvorbu pracovních míst a kvalitu životního prostředí musejí být vyvažovány.

Navrhujeme: intenzivní zapojení občanů kraje do programů posilujících jejich povědomí o kulturní úrovni jejich bydliště a nejbližšího okolí. Nejde jen o třídění odpadu, ale i o rozvíjení základních návyků spojených s čistotou a udržováním kultury bydlení vlastního i svého okolí. K tomu využívat dostupných prostředků a forem. Na úrovni bonusů pro jednotlivce i skupiny organizovat veřejné soutěže a odměňování v nich těch nejaktivnějších – např. o nejlepší vzhled té které městské či příměstské části v rámci kraje (město, obec), sledovat stav zeleně, čistotu a pořádek v místech takto určených k odpočinku z pohledu péče a jejich dalšího rozšiřování, chráněné lokality monitorovat jako nezbytnou součást přirozeného charakteru krajiny a dle potřeby podpořit péči o ně. Vzhledem k výstavbě rodinných domků i tzv. satelitní zástavby zvážit možnosti širší propagace a podpory tzv. nízkoenergeticky náročných projektů.

Dopravní obslužnost řešit ve spolupráci s městskými a obecními samosprávami – všude žijí lidé s potřebami dojezdu do zaměstnání, za sportem, kulturou a zábavou.

Promyšleněji využívat možnosti rozvoje turistického ruchu vzhledem k nabídce pracovních míst, ekonomického rozvoje kraje a oprostit se od účelového využívání (zneužívání) vítězi voleb pro partikulární zájmy.

OMMO - OBČANOVA VOLBA PRO KRAJ