Milí Lomáci, díl XV.,… aneb komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí…

24.12.2013 00:15

Na poslední „výpravu“ na 23. zasedání Zastupitelstva města Lomu, jeho poslední jednání v roce 2013 jsem se těšil. Jednak jsem vždy uchvácen starodávnými policemi z apatyky, které jsou uloženy v chodbě KD Lom, přesně takovými, které byly ozdobou lékárny v Kopistech. Rovněž jsem naivně tajně doufal, že konečně výchovné texty volného seriálu „Milých Lomáků“, seriálu o stavu chodu lomské samosprávy v městečku se skoro pětitisící obyvateli zaberou a dlouhodobě trvající nešvary v organizaci a řízení ZmL, ale i chodu města si vezme rada města - a zejména jeho starostka k srdci a na tomto zasedání se již neobjeví. Jako vždy jsem se ve své přetrvávající „mladické“ nerozvážnosti domníval opět chybně.

Ještě před jednáním jsme někteří dostali na chodbě KD Lom, kde jednání ZmL probíhají, od starostky K. Schwarzové tzv. „kartáč“. Bavili jsme se se zastupitelem za OMMO panem M. Dancsem a další skutečně opoziční zastupitelkou za KSČM paní J. Hanzlíkovou o nadcházejících Vánocích a o příchodu dalšího nového roku v pořadí to 2014. Tu do chodby vstoupila paní starostka. Když se k nám blížila, pozdravil ji od ní mladší pan Dancso – „Dobrý den“. Odezva žádná. Přiznám se, že já i paní Hanzlíková jako osoby starší jsme čekali, že nám dá starostka šanci na její opětovaný pozdrav rovněž odpovědět slušně „Dobrý den“. U mě to jen vyvolalo shovívavý úsměv na rtech. Jinak zareagovala paní zastupitelka Hanzlíková, která za do jednacího sálu odcházející starostkou velice nahlas (ovšem neřičela!) pravila: „Tak Vy nás už, paní starostko, ani nezdravíte? To se nemáte čím chlubit.“ Paní starostka ve své majestátní chůzi pokračovala, ani se neotočila. Co se taky s takovými z jejího pohledu „nýmandy“, byť slušnými, zdržovat, že? Vzpomněl jsem si na odpolední zážitek z čekárny pracoviště Czech pointu v mostecké pasáži U lva, kde jsme čekali s šestiletým synem na manželku, a když vešla do čekárny úplně neznámá paní, syn okamžitě ještě přede mnou velice nahlas pozdravil - „Dobrý den“. Paní se usmála, rovněž pozdravila a ohodnotila jej slovy, že je moc slušný a zeptala se, zda chodí již do školy. Jak vidět slušnost se asi opravdu dostává již při výchově v rodině. Není-li tomu tak, pak zřejmě opravdu platí rčení, „Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí“. Dokonce evidentně ani v té jako v depozitáři „odstavené“ chodbě KD Lom.

Další zážitky z jednání ZmL byly tradičně a standardně v „normálu“ předchozích zastupitelstev. Jen v úvodu při zahajování jednání asi starostce došlo, za jakou … byla před chvílí ve vestibulu KD a ke slovům – „Vítám Vás na 23. ZmL a přeji dobrý den“, dodala -  „tak a nyní můžeme pokračovat, když jsem Vás i pozdravila.“ Chtělo by se říci nebo přímo zvolat – „Šťastná to žena!“ Ale to bychom však mohli hrubě urazit klasické dílo naší české literatury od B. Němcové Babičku.

Ale k průběhu jednání. Ještě těsně před hodinou zahájení to vypadalo, že se možná zastupitelstvo opět nesejde alespoň v počtu 11 lidí, aby se mohlo jednat. Pak však přišli dva opozdilci a zahajovalo se ve 12 přítomných a po další chvíli ještě dorazil zastupitel za ČSSD MUDr. Čejka, takže nakonec jednalo 13 zastupitelů. Z dalších 8 nepřítomných omlouvala starostka jen polovinu z nich. Ona se, jak vidět slušnost v tomto „sboru“, nenosí a omlouvat se netřeba.

Došlo již opět tradičně na pokračování v nedodržování vlastního JŘ ZmL a nic na tom nemění skutečnost, že toto starostka vždy poctivě čte z podkladu připraveného servisem. Konečně, že závislost na servisu je zde abnormální, potvrdila další úsměvná záležitost, kdy starostka oznamuje, že ze zápisu zjistila, kolik je přítomných zastupitelů a do ticha vzniklého neznalostí řídící jednání se od servisu přes celý sál nese hlasité volání - „dvanáct“. Tak kdo zjistil? Že by servis praktikoval svou malinkatou mstu za všechna příkoří, kterým je od nástupu této lomské vládní garnitury permanentně vystaven?

Ovšem pak se objevila novinka. Ze zákona o obcích je za přípravu programu jednání zastupitelstva zodpovědná rada města a na ní je, jaký program předloží ke schválení zastupitelstvu. Paní starostka však před předložením programu doporučila stáhnout z bodu jednání bod 6.9., v němž byl předkládán návrh na vystoupení města Lom z regionálního zájmového sdružení Euroregion Krušnohoří. Návrh byl původně podpořen skutečností, že se nepodařilo Lomu na německé straně sehnat partnerskou obec, a tak proč zbytečně platit roční členský příspěvek 11 500,- Kč. Starostka zastupitelům skoro pyšně oznamovala, že toto „tytyty“ ze strany Lomu dopadlo na úrodnou půdu a najednou se ozvala z Německa obec, a proto je třeba tento bod z programu stáhnout. Jak je to pro Lom důležité, jistě potvrzuje skutečnost, že si ve své informační story nedokázala na jméno této obce či jméno starosty vzpomenout. Dodala, že jde o nějakou menší obec… Myslím, že to tedy pro německou stranu díky takovémuto formalismu vedení lomské radnice bude „fajne“ spolupráce…… Podstatou však je, že zastupitelé, aniž by se kdokoliv ohradil, opět nechali zmanipulovat a stahovali z dosud neschváleného programu bod, což mohla bez jakéhokoliv hlasování starostka jen oznámit. Nikomu pak nevadilo, že opět tradičně zařazené a následně v programu schválené body 7 materiály místostarosty pana Pavla Baráka a 9 materiály Finančního výboru Zastupitelstva města Lom, když na ně mělo dojít, nebyly projednány, protože nebylo nic předloženo. 

Došlo proti dikci JŘ ZmL také jako vždy k volbě ověřovatelů zápisu, i když JŘ jasně říká, že ty určuje spolu se zapisovatelem starostka obce, resp. řídící zasedání. Nebyla ani schvalovaná návrhová komise, která pro chod tohoto, často absurdního divadla není asi potřebná.

První se do akce krom starostky dostal zastupitel kdysi za VV Hruška, který se v bodu 4. kontrola usnesení nesměle zeptal, zda je opravdu počítáno na lomský ples s částkou, jestli jsem dobře slyšel, 210 000,- Kč. Starostka odvětila, že ano a že, byť tazatel nic jiného neřekl, se nemohou shodnout v názoru na to, že ples je jen pro některé vyvolené, tak proč tolik financí. Asi zafungovalo podvědomí paní starostky, kde bývají vždy ukládány realitě odpovídající informace.

Pak jednání nabralo tradičně větší obrátky. U dvou bloků s vícero body, týkajících se schvalování záměrů prodeje a prodeje majetku města navrhl místostarosta Barák, aby se hlasovalo o všech bodech najednou. Zřejmě jen zdržující dotaz zastupitelky Hanzlíkové na to, proč jsou některé prodeje či záměra předkládány, byl velice rychle zpacifikován odpovědí starostky, „protože to občané chtějí“. Ještě aby se pro „naše milé Lomáky“ dělalo něco, co údajně oni nechtějí, že? Další mírné zdržení představoval další dotaz opoziční zastupitelky Hanzlíkové, zda je počítáno s finančním krytím předpokládaného záměru demolic nemovitostí v majetku města. Starostka, byť následně se „skromně prsila“ a bylo jí i několikrát děkováno za úsilí, které osobně vynakládá pro tvorbu rozpočtu města, nedokázala reagovat nikterak konkrétně: „Jistě to naleznete v návrhu rozpočtu města, počítáme s tím“. Kdyby její úsilí bylo opravdu takové, jak bylo prezentované, jistě by neměla žádný problém tazatelce říci, že je v rozpočtu města Lom na rok 2014 počítáno s částkou 2 mil. Kč na tyto demolice. Docela dost a přitom značně na vodě, protože nepředpokládám, že již proběhla nějaká výběrová řízení na tyto demolice či existuje nějaký konkrétnější plán.

Ztroskotal další v pořadí tuším již pátý pokus o změnu JŘ ZmL, kde se stále nedaří Radě města Lomu okleštit práva opozice alespoň na jednání zastupitelstva říci své názory. S konkrétní kritikou snah omezit počet vystoupení zastupitelů na počet dva k jednomu bodu i stanovit limit 3, resp. 1 minuty pro tato vystoupení je hrubým porušením demokracie a práv zastupitelů vystoupila opoziční zastupitelka za KSČM J. Hanzlíková. Její návrh na vypuštění těchto bodů JŘ sice neprošel, ale neprošel ani předložený návrh. Získal jen 10 hlasů. Opět se potvrdilo, že když není přítomný jedenáctý hlas od zastupitele za KSČM J. Nétka, bývalého starosty města Lomu, dnes zástupce ředitele ZŠ a MŠ Lom, který byl na jednání omluven, není současná Lomem vládnoucí garnitura schopna některé věci prosadit. Ale konečně, jak je patrné, on se JŘ stejně dodržuje, jak se kdy hodí, a stejně to skoro nikomu nevadí. Naprosto komické až trapné byly lži starostky Schwarzové, která tvrdila, že navržený a ke schválení JŘ ZmL je schválen na MV a nelze jej měnit. Tato žena prostě nezná základní dokument pro práci samosprávy zákon č. 128/200 Sb., o obcích, kde je jasně v §96 řečeno: Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Tuto větu, dokáže již přečíst i můj zmíněný syn navštěvující od září 2013 první ročník základní školy. A myslím, že lže taky lépe, i když to pak na sebe stejně vše poctivě vykecá…

Bez větší pozornosti zastupitelů prošel i nejdůležitější bod jednání návrh rozpočtu pro rok 2014, který počítá na příjmové stránce s částkou 45 mil. 52 tis. Kč a na výdajové se 45 mil. 730 tis. Kč, a je tedy postaven jako schodkový. Částka přes 200 000, Kč bude sanována ze zisku roku 2013 a rezerv. O co menší byla pozornost ze strany zastupitelů, o to větší byly „děrovačky“ za jeho vytvoření. Starostka děkuje, jak jinak občanům města (?!), údajně za to, že na základě jejich připomínek byl rozpočet tvořen, děkuje úředníkům a radě. Místostarosta P. Barák děkuje starostce, protože její nasazení a erudice směrem k rozpočtu byly tím hlavním, proč je takový, jaký je. Starostka skromně oponuje „ne, ne, ne“ a opět děkuje úředníkům…. Já Vám řeknu, jen těžko jsem se bránil dojetí….

Rovněž bez valné pozornosti zastupitelů prošel další bod, k němuž někteří dokonce údajně neměli ani příslušný podklad, protože byl zhotoven údajně na poslední chvíli. Byl jím materiál „Stanovení kompetencí rady města k provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu města pro rok 2014“. Původní částka, o níž mohla rada města rozhodovat, byla 50 000,- Kč a nově bude rada údajně rozhodovat o částkách do 500 000,- Kč. Tak to se již opravdu vyplatí v radě být a odpovědně se starat o blaho lomských občanů.

Konečně, jak se radnice nebo spíše její vedení a osobně starostka staví k občanům, bylo zřejmé z její standardní arogance během zasedání či povýšenému reagování na dotazy zastupitelů v „jejich“ bodu „Rozprava zastupitelů“. Na dotaz zastupitelky za ČSSD Černé, co se udělá s osvětlením jedné konkrétní uličky, přiznala starostka, že to problém je, ale požádala, aby zastupitelka navrhla, co s tím… Na doporučení na tomto jednání velice aktivní zastupitelky Hanzlíkové již byla starostka vstřícnější. Šlo o doporučení, aby Kontrolní výbor ZmL provedl kontrolu zadání a realizace rekonstrukce MŠ v Husově ulici, kde se zřejmě porušily zásady výběrových řízení a aby se rekonstrukce dostala pod limit umožňující přímé zadání zakázky, byla rozdělena na několik částek a celkově se dostala do částky přeslimitní. Navíc je i v rozpočtu pro rok 2014 počítáno s dalšími financemi přesahujícími 200 000,- Kč. Místostarosta Barák oponoval, že úkolovat může KV jen zastupitelstvo, ale starostka při uvědomění, že předsedou KV je onen jejich jedenáctý hlas J. Nétek, namítla, že není snad třeba trvat na dikci JŘ a kontrola bude provedena (stejně dopadne u Josífka dobře, dodávám já). Zastupitelka Hanzlíková trvala na tom, aby zastupitelstvo tedy rozhodlo hlasováním a doporučilo KV ZmL kontrolu provést. Její návrh byl schválen všemi 13 přítomnými zastupiteli. Teď je ještě třeba „odkontrolovat“ KV, aby kontrola byla provedena odpovědně….

V diskusi občanů nevystoupil jako vždy nikdo, i když jich, tedy těch z Lomu, jak zdůraznila starostka při vyzvání, kdo chce vystoupit, bylo přítomno nebývale hodně pět. Já šestý, přespolní jen sleduji a pak komentuji. Tentokráte nebyla přítomna MěP Most, která zde zabezpečuje pořádek a bezpečnost. Nechci se domnívat, že zřejmě proto, že jediný nebezpečný člověk byl omluven a nakonec již byl doporučen výborem PS PČR k vydání k trestnímu stíhání.

Nakonec ze strany řídící jednání došlo i na poněkud kostrbaté přání k Vánocům a roku 2014. Dovolím si i já jako přespolní, leč pravidelný účastník jednání ZmL popřát, i Vám občanům Lomu, klidné a spokojené prožití Vánoc a do roku 2014 vykročit s přesvědčením, že i v Lomu může být lépe. Jen se o to musíte všichni zasadit rozhodněji a odvážněji než v letech předchozích.

 

v souvislostech: Milí Lomáci, díl XIV, aneb regule jsou dále trhacím kalendářem