Co je to participativní rozpočet ?

30.03.2012 17:18

Participativní rozpočtování (PR) je demokratický proces, ve kterém členové místní komunity přímo rozhodují o použití části veřejného rozpočtu. Občané se tak zapojují do rozhodování o obecním rozpočtu, o prioritách a výběru nových investic paralelně a provázaně s rozpočtovacím procesem prováděným prostřednictvím struktur zastupitelské demokracie. PR lze aplikovat v různém rozsahu na jiných úrovních ( stát, kraj, školy, vysoké školy, bytová výstavba).

 

Jak to funguje?

Členové místních komunit příjímají rozpočtová rozhodnutí během každoroční série místních shromáždění a a setkání. Existuje mnoho modelů participativní rozpočtování, většina z nich ale obsahuje tyto fáze : diagnostika, diskuse, rozhodování, provádění (implementace) a sledování.

1. Obyvatelé definují místní prioritní potřeby, generují nápady jak na tyto potřeby reagovat, a volí rozpočtové zástupce za svou komunitu.

2. Tito zástupci diskutují místní priority a rozvíjí konkrétní projekty, které řeší je, spolu s odborníky.

3. Místní občané na shromážděních volí, které z těchto projektů budou vybrány k financování.

4. Vedení města (místní vláda) realizuje vybrané projekty.

5. Občané sledují provádění rozpočtových projektů.

 

Příklad:

Obyvatelé identifikují jako jednu z priorit potřebu prostoru pro rekreaci. Jejich rozpočtoví zástupci vypracují návrh nového hřiště. Obyvatelé pak hlasují o tomto a jiných návrzích, a pokud je projekt hřiště schválen, město investuje do jeho výstavby z prostředků, které byly pro PR určeny.

 

Kde to funguje ?

Brazilské město Porto Alegre (1,5 mil obyvatel) zahájilo první participativní rozpočtování v roce 1989. V Porto Alegre se každý rok PR procesu účastní 50.000 lidí, rozhoduje se o cca 20% rozpočtu města. Od roku 1989 se PR se rozšířil do více než 1200 měst v Latinské Americe, Severní Americe, Asii, Africe a Evropě. V USA a Kanadě, což zahrnuje PR v Torontu, Montrealu, Guelph, a Chicagu.

 

Jaké jsou výhody?

Volení zástupci, komunitní organizace, zástupci akademické obce, a mezinárodní instituce, jako jsou Organizace spojených národů a Světová banka považují PR za model demokratické vlády.

 

Proč?

Dává slovo místním komunitám

Řadoví občané dostávají možnost účastnit se na skutečných rozhodnutích.

Přispívá k lepšímu a spravedlivějšímu rozhodování

Místní občané vědí nejlépe, co potřebují, a rozpočtové peníze se distribuují do komunit s největšími uznanými potřebami.

Rozvíjí aktivní a demokratické občanství

Místní obyvatelé, zaměstnanci, úředníci a zastupitelé se učí demokracii tím, že ji praktikují. Získají větší pochopení komplexních politických problémů a potřeb společenství.

Tvoří komunity a posiluje komunitní organizace

Lidé se rychleji poznávají se svými sousedy a cítí se více spojeni se svým městem. Místní organizace tráví méně času lobbováním a více času věnují na samotná politická rozhodování a řešení.

Rozpočtová shromáždění spojují skupiny a přitahují nové členy.

Propojuje politiky a jejich voliče

Politici mohou budovat užší vztahy se svými voliči. Místní komunity více poznají své volené zástupce i úředníky města.

Dělá správu města více přehlednou a efektivní

Rozhodování o rozpočtových výdajích veřejně dává méně příležitostí pro korupci, plýtvání, nebo pro vznik nákladného veřejného odporu.

 

/Alternativa Zdola s využitím informací z http://www.participatorybudgeting.org//